REKLAMA

BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.: Wypełnienie przez spółkę zależną Emitenta weksla własnego in blanco wystawionego przez Car-Master 2 spółka z o.o. i poręczonego przez osoby fizyczne oraz przedstawienie go do zapłaty

2022-09-07 17:26
publikacja
2022-09-07 17:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-07
Skrócona nazwa emitenta
BRITISH AUTOMOTIVE HOLDING S.A.
Temat
Wypełnienie przez spółkę zależną Emitenta weksla własnego in blanco wystawionego przez Car-Master 2 spółka z o.o. i poręczonego przez osoby fizyczne oraz przedstawienie go do zapłaty
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd British Automotive Holding S.A. [Emitent], działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”) niniejszym informuje, że w dniu 7 września 2022 roku BAP: (i) wypełniła na kwotę 8.496.795 zł weksel własny in blanco wystawiony przez Car-Master 2 spółka z o.o. sp. k. [Car-Master] w celu zabezpieczenia należności BAP wynikających ze sprzedanych Car-Master towarów na podstawie umowy dilerskiej i serwisowej, zawartej pomiędzy BAP a Car-Master w dniu 31 maja 2016 roku, na którym poręczenie wekslowe złożyły osoby fizyczne, Zbigniew Nowak, Janina Nowak oraz Tomasz Nowak (komandytariusze Car-Master oraz wspólnicy Car-Master spółki z o.o., będącej komplementariuszem Car-Master) [Poręczyciele]; oraz (ii) skierowała do Car-Master jako wystawcy oraz do Poręczycieli listy polecone zawierające informację o wypełnieniu weksla oraz wezwanie do wykupu weksla w dniu 16 września 2022 r.

W/w weksel własny in blanco został wypełniony przez BAP w związku z nieuregulowaniem przez Car-Master należności wynikających z ww. umowy dilerskiej i serwisowej.

W razie braku wykupienia weksla w terminie płatności BAP rozważy podjęcie wobec poręczyciela wekslowego dalszych kroków prawnych, nie wykluczając wystąpienia na drogę postępowania sądowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-07 ANDRZEJ NIZIO PREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki