BOŚ SA: wyniki finansowe

2020-05-13 06:15
publikacja
2020-05-13 06:15
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
BOS_QSr_I_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
dane dotyczące sródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapiałowej BOŚ S.A.
I. Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze 153 308 153 862 34 872 35 800
II. Przychody z tytułu opłat i prowizji 38 894 36 253 8 847 8 435
III. Wynik na instrumentach finansowych wycenianych wg wartości godziwej przez wynik finansowy ( w tym należności od klientów) 10 303 4 953 2 344 1 152
IV. Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych 687 301 156 70
V. Zysk brutto 34 573 28 266 7 864 6 577
VI. Zysk netto przypadający na udziałowców jednostki dominującej 23 569 17 084 5 361 3 975
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 715 205 55 441 162 683 12 900
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 21 074 19 366 4 794 4 506
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -10 762 -11 485 -2 448 -2 672
X. Przepływy pieniężne netto, razem 725 517 63 322 165 029 14 734
XI. Zysk na jedną akcję zwykłą 0,25 0,18 0,06 0,04
XII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą 0,25 0,18 0,06 0,04
wiersz XIII-XIX
kolumna 1 na dzień 31-03-2020
kolumna 2 stan na dzień 31-12-2019
kolumna 3 stan na dzień 31-03-2020
kolumna 4 stan na dzień 31-12-2019
XIII. Aktywa razem 19 529 063 18 486 997 4 289 933 4 341 199
XIV. Zobowiązania wobec Banku Centralnego oraz innych banków 598 618 595 667 131 498 139 877
XV. Zobowiązania wobec klientów 15 740 470 14 914 981 3 457 696 3 502 402
XVI. Kapitał własny przypadający na udziałowców jednostki dominującej 2 217 967 2 199 930 487 219 516 597
XVII. Kapitał podstawowy 1 461 036 1 461 036 320 945 343 087
XVIII. Liczba akcji 92 947 671 92 947 671
XIX. Współczynnik kapitałowy 15,98 16,39
dane dotyczące sródrocznego sprawozdania finansowego BOŚ S.A.
XX. Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze 152 885 153 750 34 776 35 774
XXI. Przychody z tytułu opłat i prowizji 17 951 20 226 4 083 4 706
XXII. Wynik na instrumentach finansowych wycenianych wg wartości godziwej przez wynik finansowy ( w tym należności od klientów) 3 774 -935 858 -218
XXIII. Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych 687 301 156 70
XXIV. Zysk brutto 30 547 26 233 6 948 6 104
XXV. Zysk netto 20 864 16 007 4 746 3 724
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 715 729 57 050 162 803 13 274
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 24 470 20 911 5 566 4 866
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -10 115 -11 031 -2 301 -2 567
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem 730 084 66 930 166 068 15 573
XXX. Zysk na jedną akcję zwykłą 0,22 0,17 0,05 0,04
XXXI. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą 0,22 0,17 0,05 0,04
wiersz XXXII-XXXVIII
kolumna 1 stan na dzień 31-03-2020
kolumna 2 stan na dzień 31-12-2019
kolumna 3 stan na dzień 31-03-2020
kolumna 4 stan na dzień 31-12-2019
XXXII. Aktywa razem 19 304 250 18 329 397 4 240 549 4 304 191
XXXIII. Zobowiązania wobec Banku Centralnego oraz innych banków 598 618 595 667 131 498 139 877
XXXIV. Zobowiązania wobec klientów 15 746 168 14 886 720 3 458 948 3 495 766
XXXV. Kapitał własny przypadający na udziałowców jednostki dominującej 2 162 370 2 147 038 475 006 504 177
XXXVI. Kapitał podstawowy 1 460 364 1 460 364 320 797 342 929
XXXVII. Liczba akcji 92 947 671 92 947 671
XXXVIII. Współczynnik kapitałowy 15,96 16,58
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
BOS QSr I 2020.pdfBOS QSr I 2020.pdf Raport za 1 kwartał 2020 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-13 Bogusław Białowąs Prezes Zarządu
2020-05-13 Arkadiusz Garbarczyk Wiceprezes Zarządu
2020-05-13 Jerzy Zań Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki