REKLAMA

BORYSZEW: wyniki finansowe

2021-05-28 07:42
publikacja
2021-05-28 07:42
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
QSr_IQ_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
dane dotyczące skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 1 450 938 1 573 706 317 346 357 961
II. Zysk na działalności operacyjnej 49 885 31 910 10 911 7 258
III. Zysk netto z działalności kontynuowanej 27 641 (37 711) 6 046 (8 578)
IV. Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 29 297 (38 055) 6 408 (8 656)
V. Zysk netto przypadający jednostce dominującej 26 977 (35 148) 5 900 (7 995)
VI. Średnioważona ilość akcji (bez akcji własnych) 202 000 000 202 000 000 202 000 000 202 000 000
VII. Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w zł/EUR) 0,13 (0,17) 0,03 (0,04)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (24 812) (3 821) (5 427) (869)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (31 493) (77 545) (6 888) (17 639)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 23 994 45 569 5 248 10 365
XI. Stan na: 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XII. Aktywa razem 4 291 041 4 098 778 920 765 888 181
XIII. Zobowiązania i rezerwy razem 2 609 594 2 465 184 559 963 534 191
XIV. Aktywa związane z działalnością kontynuowaną 4 289 331 4 097 774 920 398 887 964
XV. Zobowiązania związane z działalnością kontynuowaną 2 593 017 2 447 657 556 406 530 393
XVI. Kapitał własny 1 681 447 1 633 594 360 802 353 990
XVII. Kapitał własny przypadający jednostce dominującej 1 658 073 1 612 540 355 787 349 428
dane dotyczące jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego
XVIII. Przychody ze sprzedaży 404 249 301 534 88 416 68 588
XIX. Zysk na działalności operacyjnej 23 958 20 759 5 240 4 722
XX. Zysk netto 19 807 18 095 4 332 4 116
XXI. Średnioważona ilość akcji (bez akcji własnych) 205 205 000 220 716 169 205 205 000 220 716 169
XXII. Zysk na jedną akcję zwykłą w zł/EUR) 0,10 0,08 0,02 0,02
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 45 870 2 749 10 033 625
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (91 336) (6 935) (19 977) (1 577)
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 44 057 10 174 9 636 2 314
XXVI. Stan na: 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XXVII. Aktywa razem 2 678 315 2 545 049 574 709 551 497
XXVIII. Zobowiązania i rezerwy razem 1 043 483 947 257 223 909 205 265
XXIX. Kapitał własny 1 634 832 1 597 792 350 800 346 232
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
QSr_IQ_2021.pdfQSr_IQ_2021.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-28 Wojciech Kowalczyk p.o. Prezes Zarządu
2021-05-28 Andrzej Juszczyński Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki