REKLAMA

BORYSZEW: wyniki finansowe

2021-05-01 00:17
publikacja
2021-05-01 00:17
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_do_Akcjonariuszy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF_BRS_R_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_w_2020_roku.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_w_sprawie_Komitetu_Audytu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_w_sprawie_firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_dot._sprawozdan_finansowych.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_ESG_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BDO_Sprawozdanie_z_badania_BRS_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży 1 183 300 1 382 688 264 472 321 421
II. Zysk na działalności operacyjnej 985 957 30 913 220 365 7 186
III. Zysk netto 1 176 737 (173 789) 263 005 (40 399)
IV. Średnioważona ilość akcji 217 328 094 220 785 774 217 328 094 220 785 774
V. Zysk na jedną akcję zwykłą w zł/EUR) 5,41 (0,79) 1,21 (0,18)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (19 466) 92 047 (4 351) 21 397
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 217 917 90 879 48 705 21 126
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (201 345) (176 451) (45 001) (41 018)
IX. stan na : 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
X. Aktywa razem 2 545 049 1 636 337 551 497 384 252
XI. Zobowiązania i rezerwy razem 947 257 1 207 007 205 265 283 435
XII. Kapitał własny 1 597 792 429 330 346 232 100 817
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List do Akcjonariuszy.pdfList do Akcjonariuszy.pdf List do Akcjonariuszy
SF BRS R 2020.pdfSF BRS R 2020.pdf Sprawozdanie finansowe za 2020 rok
Sprawozdanie z działalności w 2020 roku.pdfSprawozdanie z działalności w 2020 roku.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2020 roku
Oświadczenie RN w sprawie Komitetu Audytu.pdfOświadczenie RN w sprawie Komitetu Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu
Oświadczenie RN w sprawie firmy audytorskiej.pdfOświadczenie RN w sprawie firmy audytorskiej.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie firmy audytorskiej
Oświadczenie RN dot. sprawozdań finansowych.pdfOświadczenie RN dot. sprawozdań finansowych.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdań finsnsowych za 2020 rok
Sprawozdanie ESG 2020.pdfSprawozdanie ESG 2020.pdf Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych
BDO Sprawozdanie z badania BRS 2020.pdfBDO Sprawozdanie z badania BRS 2020.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Andrzej Juszczyński Wiceprezes Zarządu
2021-04-30 Mikołaj Budzanowski Członek Zarząd


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Agata Kęszczyk - Grabowska Główny Księgowy
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki