REKLAMA

BORYSZEW: wyniki finansowe

2019-11-29 07:23
publikacja
2019-11-29 07:23
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
QSr_3_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
dane dotyczące skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 4 788 227 4 686 239 1 111 319 1 103 319
II. Zysk na działalności operacyjnej 178 463 200 295 41 420 47 157
III. Zysk netto z działalności kontynuowanej 90 176 150 741 20 929 35 490
IV. Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 79 097 151 820 18 358 35 744
V. Zysk netto przypadający jednostce dominującej 61 916 98 461 14 370 23 181
VI. Średnioważona ilość akcji 202 595 305 212 815 067 202 595 305 212 815 067
VII. Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w zł/EUR) 0,31 0,46 0,07 0,11
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 431 795 106 468 100 217 25 067
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (469 653) (202 197) -109 004 -47 605
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 81 683 25 471 18 958 5 997
XI. Według stanu na: 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.218
XII. Aktywa razem 5 111 431 4 236 757 1 168 701 985 292
XIII. Zobowiązania i rezerwy razem 3 384 576 2 441 850 773 865 567 872
XIV. Aktywa związane z działalnością kontynuowaną 5 110 277 4 226 093 1 168 437 982 812
XV. Zobowiązania związane z działalnością kontynuowaną 3 367 723 2 421 563 770 012 563 154
XVI. Kapitał własny 1 726 855 1 794 907 394 836 417 420
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
QSr 3_2019.pdfQSr 3_2019.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport za 3 kwartał 2019 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Piotr Lisiecki Prezes Zarządu
2019-11-29 Krzysztof Kołodziejczyk Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki