REKLAMA

BORYSZEW: wyniki finansowe

2019-09-17 19:46
publikacja
2019-09-17 19:46
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_polroczny_GKB.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GKB.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_jednostkowego_sprawozdania_finansowego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
dane dotyczące skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej 3 211 053 3 249 229 748 846 766 418
II. Zysk na działalności operacyjnej 136 345 156 854 31 797 36 998
III. Zysk netto z działalności kontynuowanej 74 570 107 619 17 390 25 385
IV. Zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 72 659 107 836 16 945 25 436
V. Zysk netto przypadąjący jednostce dominującej 52 874 74 740 12 331 17 629
VI. Średnioważona ilość akcji 202 897 891 213 490 286 202 897 891 213 490 286
VII. Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w zł/EUR) 0,26 0,35 0,06 0,08
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 300 031 89 228 69 970 21 047
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (258 777) (156 173) -60 349 -36 838
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 47 761 19 659 11 138 4 637
XI. według stanu na: 30-06-2019 31-12-2018 30-06-2019 31-12-2018
XII. Aktywa razem 5 114 742 4 236 757 1 202 903 985 292
XIII. Zobowiązania i rezerwy razem 3 260 126 2 441 850 766 728 567 872
XIV. Aktywa związane z działalnościa kontynuowaną 5 108 756 4 226 093 1 201 495 982 812
XV. Zobowiązania związane z działalnościa kontynuowaną 3 242 755 2 421 563 762 642 563 154
XVI. Kapitał własny 1 854 616 1 794 907 436 175 417 420
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport półroczny GKB.pdfSkonsolidowany raport półroczny GKB.pdf Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Boryszew za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019
Sprawozdanie z działalności GKB.pdfSprawozdanie z działalności GKB.pdf Sprawozdanie z działalności GKB w I półroczu 2019 roku
Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego.pdfRaport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego.pdf Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego
Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdfRaport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-17 Piotr Lisiecki Prezes Zarządu
2019-09-17 Krzysztof Kołodziejczyk Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto sobie i dziecku i zyskaj 200 zł w promocji na zakupy u naszych partnerów.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki