REKLAMA

BEST: wyniki finansowe

2021-05-28 07:19
publikacja
2021-05-28 07:19
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SR_GK_BEST_IQ_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody z działalności operacyjnej 76 684 63 826 16 772 14 518
II. Zysk przed opodatkowaniem 21 466 11 561 4 695 2 630
III. Zysk netto 20 848 11 414 4 560 2 596
IV. Zysk netto przypisany Akcjonariuszom BEST 20 737 11 303 4 536 2 571
V. Całkowite dochody 20 944 10 999 4 581 2 502
VI. Całkowite dochody przypisane Akcjonariuszom BEST 20 831 10 878 4 556 2 474
VII. Spłaty wierzytelności nabytych 97 808 86 556 21 392 19 688
VIII. Skorygowana EBITDA gotówkowa 54 733 47 823 11 971 10 878
IX. Liczba akcji (w tys. szt.) – podstawowa 23 015 23 015 23 015 23 015
X. Liczba akcji (w tys. szt.) - rozwodniona 23 141 23 188 23 141 23 188
XI. Zysk na jedną akcję (w zł / EUR) 0,90 0,49 0,20 0,11
XII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EUR) 0,90 0,49 0,20 0,11
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 56 431 48 616 12 342 11 058
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 815) (1 497) (397) (341)
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (6 872) (27 729) (1 503) (6 307)
XVI. Przepływy pieniężne netto razem 47 744 19 390 10 442 4 410
XVII. Stan na dzień: 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XVIII. Aktywa 1 164 637 1 134 887 249 906 245 923
XIX. Zobowiązania 638 726 629 823 137 057 136 479
XX. Kapitał własny 525 911 505 064 112 849 109 444
XXI. Kapitał własny przypisany Akcjonariuszom BEST 525 695 504 864 112 803 109 401
XXII. Kapitał akcyjny 23 127 23 127 4 963 5 011
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXIII. Przychody z działalności operacyjnej 21 083 26 394 4 611 6 004
XXIV. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem (7 455) 22 (1 631) 5
XXV. Zysk / (strata) netto (6 803) 134 (1 488) 30
XXVI. Całkowite dochody (6 803) 134 (1 488) 30
XXVII. Liczba akcji (w tys. szt.) - podstawowa 23 015 23 015 23 015 23 015
XXVIII. Liczba akcji (w tys. szt.) - rozwodniona 23 141 23 188 23 141 23 188
XXIX. Zysk / (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) (0,30) 0,01 (0,06) 0,00
XXX. Rozwodniony zysk / (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) (0,29) 0,01 (0,06) 0,00
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 011) 37 709 (440) 8 577
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 12 165 27 876 2 661 6 341
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 685 (67 509) 1 243 (15 356)
XXXIV. Przepływy pieniężne netto razem 15 839 (1 924) 3 464 (438)
XXXV. Stan na dzień: 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XXXVI. Aktywa 550 051 543 329 118 029 117 736
XXXVII. Zobowiązania 395 086 381 561 84 777 82 682
XXXVIII. Kapitał własny 154 965 161 768 33 252 35 054
XXXIX. Kapitał akcyjny 23 127 23 127 4 963 5 011


Kurs
wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i danymi
finansowymi porównawczymi:

a)     
kursy średnie Euro wg NBP w 2021 roku


-
kurs na dzień 31.03.2021 roku 4,6603 PLN/EUR


-
średni kurs za I kwartał 2021 roku 4,5721 PLN/EUR

b)     
kursy średnie Euro wg NBP w 2020 roku


-
kurs na dzień 31.12.2020 roku 4,6148 PLN/EUR


-
średni kurs za I kwartał 2020 roku 4,3963 PLN/E

Kursy
średnie Euro zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych:


-
pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone wg średnich kursów NBP
ustalonych na dzień bilansowy,

-
pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych zostały przeliczone wg kursu będącego średnią arytmetyczną
średnich kursów NBP obowiązujących na koniec każdego miesiąca
prezentowanego okresu sprawozdawczego  

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SR_GK_BEST_IQ_2021.pdfSR_GK_BEST_IQ_2021.pdf Skonsolidowany rozszerzony raport za I kwartał 2021roku, zawierający kwartalną informacje finansową za I kwartał 2021roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-28 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu
2021-05-28 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki