REKLAMA

BEST: wyniki finansowe

2019-11-27 00:17
publikacja
2019-11-27 00:17
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SR_GK_BEST_IIIQ_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody z działalności operacyjnej 205.833 163.896 47.773 38.532
II. Zysk przed opodatkowaniem 83.294 54.027 19.332 12.702
III. Zysk netto 78.534 49.648 18.227 11.672
IV. Zysk netto przypisany Akcjonariuszom BEST 63.788 47.428 14.805 11.150
V. Całkowite dochody 83.679 47.915 19.421 11.265
VI. Całkowite dochody przypisane Akcjonariuszom BEST 68.930 45.692 15.998 10.742
VII. Spłaty wierzytelności nabytych 216.766 176.599 50.310 41.519
VIII. Pełna EBITDA gotówkowa* 151.677 159.170 35.203 37.421
IX. Liczba akcji (w tys. szt.) – podstawowa 23.015 23.015 23.015 23.015
X. Liczba akcji (w tys. szt.) - rozwodniona 23.169 23.185 23.169 23.185
XI. Zysk na jedną akcję (w zł / EUR) 2,77 2,06 0,64 0,48
XII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EUR) 2,75 2,05 0,64 0,48
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 118.190 44.735 27.431 10.517
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4.174) (4.542) (969) (1.068)
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (110.793) (30.302) (25.714) (7.124)
XVI. Przepływy pieniężne netto razem 3.223 9.891 748 2.325
XVII. Stan na dzień: 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XVIII. Aktywa 1.293.872 1.283.348 295.837 298.453
XIX. Zobowiązania 700.782 745.983 160.230 173.484
XX. Kapitał własny 593.090 537.365 135.607 124.969
XXI. Kapitał własny przypisany Akcjonariuszom BEST 511.972 450.558 117.060 104.781
XXII. Kapitał akcyjny 23.127 23.127 5.288 5.378
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXIII. Przychody z działalności operacyjnej 71.034 93.648 16.487 22.017
XXIV. Zysk / (strata) przed opodatkowaniem (489) 15.180 (113) 3.569
XXV. Zysk / (strata) netto (3.239) 11.786 (752) 2.771
XXVI. Całkowite dochody (3.239) 11.786 (752) 2.771
XXVII. Liczba akcji (w tys. szt.) - podstawowa 23.015 23.015 23.015 23.015
XXVIII. Liczba akcji (w tys. szt.) - rozwodniona 23.169 23.185 23.169 23.185
XXIX. Zysk / (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) (0,14) 0,51 (0,03) 0,12
XXX. Rozwodniony zysk / (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) (0,14) 0,51 (0,03) 0,12
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 46.719 198.345 10.843 46.631
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2.740 (184.820) 636 (43.451)
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (76.028) (47.330) (17.646) (11.127)
XXXIV. Przepływy pieniężne netto razem (26.569) (33.805) (6.167) (7.947)
XXXV. Stan na dzień: 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XXXVI. Aktywa 812.166 856.561 185.697 199.200
XXXVII. Zobowiązania 582.542 624.520 133.195 145.237
XXXVIII. Kapitał własny 229.624 232.041 52.502 53.963
XXXIX. Kapitał akcyjny 23.127 23.127 5.288 5.378


* Pełna EBITDA Gotówkowa oznacza Pełną
EBITDA pomniejszoną o przychody z wierzytelności własnych Grupy oraz
wierzytelności Podmiotów Niekontrolowanych (obliczone proporcjonalnie do
udziału Grupy w aktywach netto tych podmiotów) oraz powiększoną o spłaty
wierzytelności własnych Grupy oraz wierzytelności Podmiotów
Niekontrolowanych (obliczone proporcjonalnie do udziału Grupy w aktywach
netto tych podmiotów). Pełna EBITDA
oznacza EBITDA Grupy powiększoną o amortyzację i koszty finansowe netto
Podmiotów Niekontrolowanych (obliczone proporcjonalnie do udziału Grupy
w aktywach netto tych podmiotów). Podmiot
Niekontrolowany oznacza podmiot, w którym Grupa posiada udział
niekontrolujący.Kursy wymiany złotego, w okresach
objętych sprawozdaniem finansowym i danymi finansowymi porównawczymi


a)kursy średnie Euro wg NBP w 2019 roku


kurs na dzień 30.09.2019 roku 4,3736 PLN/EUR


średni kurs za III kwartały 2019 roku 4,3086 PLN/EUR


b) kursy średnie Euro wg NBP w 2018 roku


 kurs na dzień 31.12.2018 roku 4,3000 PLN/EUR


 średni kurs za III kwartały 2018 roku 4,2535 PLN/EUR


Kursy średnie Euro zastosowane do przeliczenia wybranych danych
finansowych:


 pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone wg średnich kursów NBP
ustalonych na dany dzień bilansowy,


 pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych zostały przeliczone wg kursu będącego średnią
arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na koniec każdego
miesiąca prezentowanego okresu sprawozdawczego.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SR_GK_BEST_IIIQ_2019.pdfSR_GK_BEST_IIIQ_2019.pdf Skonsolidowany rozszerzony raport okresowy GK BEST S.A. za trzeci kwartał 2019 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-27 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu
2019-11-27 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki