BEST: wyniki finansowe

2019-09-18 00:10
publikacja
2019-09-18 00:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Oswiadczenia_Zarzadu_GK_BEST_IP_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_BEST_SF_IP_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_GK_BEST_SSF_IP_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SF_BEST_IP__2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_GK_BEST_IH_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SZzD_GK_BEST_IP_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_dane_finansowe_GK_BEST_IP_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody z działalności operacyjnej 136.221 110.858 31.768 26.149
II. Zysk przed opodatkowaniem 53.867 36.636 12.562 8.642
III. Zysk netto 50.418 33.749 11.758 7.961
IV. Zysk netto przypisany Akcjonariuszom BEST 40.490 33.530 9.443 7.909
V. Całkowite dochody 55.818 31.877 13.017 7.519
VI. Całkowite dochody przypisane Akcjonariuszom BEST 45.891 31.652 10.702 7.466
VII. Spłaty wierzytelności nabytych 141.347 107.919 32.963 25.456
VIII. Pełna EBITDA gotówkowa* 107.424 100.993 25.052 23.822
IX. Liczba akcji (w tys. szt.) - podstawowa 23.015 23.015 23.015 23.015
X. Liczba akcji (w tys. szt.) - rozwodniona 23.167 23.177 23.167 23.177
XI. Zysk na jedną akcję (w zł / EUR) 1,76 1,46 0,41 0,34
XII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EUR) 1,75 1,45 0,41 0,34
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 71.061 (6.183) 16.572 (1.458)
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2.596) (2.478) (605) (585)
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (86.061) (39.729) (20.070) (9.371)
XVI. Przepływy pieniężne netto razem (17.596) (48.390) (4.103) (11.414)
XVII. Stan na dzień: 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XVIII. Aktywa 1.278.859 1.283.348 300.766 298.453
XIX. Zobowiązania 706.644 745.983 166.191 173.484
XX. Kapitał własny 572.215 537.365 134.575 124.969
XXI. Kapitał własny przypisany Akcjonariuszom BEST 488.656 450.558 114.924 104.781
XXII. Kapitał akcyjny 23.127 23.127 5.439 5.378
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXIII. Przychody z działalności operacyjnej 46.981 35.176 10.956 8.297
XXIV. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 1.006 (20.348) 235 (4.800)
XXV. Zysk /( strata) netto (1.210) (16.996) (282) (4.009)
XXVI. Całkowite dochody (1.210) (16.996) (282) (4.009)
XXVII. Liczba akcji (w tys. szt.) - podstawowa 23.015 23.015 23.015 23.015
XXVIII. Liczba akcji (w tys. szt.) - rozwodniona 23.167 23.177 23.167 23.177
XXIX. Zysk/(strata) na jedną akcję (w zł / EUR) (0,05) (0,74) (0,01) (0,17)
XXX. Rozwodniony Zysk/( strata) na jedną akcję (w zł / EUR) (0,05) (0,73) (0,01) (0,17)
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 40.456 103.478 9.435 24.408
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 20 (72.554) 5 (17.114)
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (68.627) (65.923) (16.004) (15.550)
XXXIV. Przepływy pieniężne netto razem (28.151) (34.999) (6.564) (8.256)
XXXV. Stan na dzień: 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018
XXXVI. Aktywa 811.976 856.561 190.963 199.200
XXXVII. Zobowiązania 580.600 624.520 136.548 145.237
XXXVIII. Kapitał własny 231.376 232.041 54.416 53.963
XXXIX. Kapitał akcyjny 23.127 23.127 5.439 5.378


* Pełna EBITDA
Gotówkowa oznacza Pełną EBITDA pomniejszoną o przychody z
wierzytelności własnych Grupy oraz wierzytelności Podmiotów
Niekontrolowanych (obliczone proporcjonalnie do udziału Grupy w aktywach
netto tych podmiotów) oraz powiększoną o spłaty wierzytelności własnych
Grupy oraz wierzytelności Podmiotów Niekontrolowanych (obliczone
proporcjonalnie do udziału Grupy w aktywach netto tych podmiotów)Pełna
EBITDA oznacza
EBITDA Grupy powiększoną o amortyzację i koszty finansowe netto
Podmiotów Niekontrolowanych (obliczone proporcjonalnie do udziału Grupy
w aktywach netto tych podmiotów).


Podmiot
Niekontrolowany
oznacza podmiot, w którym Grupa posiada udział niekontrolujący


Kursy wymiany
złotego, w okresach objętych skróconym skonsolidowanym i jednostkowym
sprawozdaniem finansowym i danymi finansowymi porównawczymi


a)      
kursy
średnie Euro wg NBP w 2019 roku: - kurs
na dzień 30.06.2019 roku - 4,2520 PLN/EUR-
średni kurs z 6 miesięcy 2019 roku - 4,2880 PLN/EURb)     
kursy
średnie Euro wg NBP w 2018 roku:- kurs
na dzień 31.12.2018 roku - 4,3000 PLN/EUR-
średni
kurs z 6 miesięcy 2018 roku - 4,2395 PLN/EUR 


Kursy średnie Euro
zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych:-
pozycje aktywów i
pasywów zostały przeliczone wg średnich kursów NBP ustalonych na dany
dzień bilansowy,- pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych zostały przeliczone wg kursubędącego
średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na koniec
każdego miesiąca prezentowanego okresu sprawozdawczego.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Oświadczenia_Zarządu_GK_BEST_IP_2019.pdfOświadczenia_Zarządu_GK_BEST_IP_2019.pdf Oświadczenie Zarządu BEST S.A. do raportu za IP 2019 roku
Raport_BEST_SF_IP_2019.pdfRaport_BEST_SF_IP_2019.pdf Raport Audytora z przeglądu Środrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego BEST S.A. za IP 2019 roku
Raport_GK_BEST_SSF_IP_2019.pdfRaport_GK_BEST_SSF_IP_2019.pdf Raport Audytora z przeglądu Śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK BEST S.A. za IP 2019 roku
SF_BEST_IP_ 2019.pdfSF_BEST_IP_ 2019.pdf Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe BEST S.A. za IP 2019 roku
SSF_GK_BEST_IH_2019.pdfSSF_GK_BEST_IH_2019.pdf Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK BEST S.A. za IP 2019 roku
SZzD_GK_BEST_IP_2019.pdfSZzD_GK_BEST_IP_2019.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności w IP 2019 roku
Wybrane_dane_finansowe_GK_BEST_IP_2019.pdfWybrane_dane_finansowe_GK_BEST_IP_2019.pdf Wybrane dane finansowe do raportu GK BEST S.A. za IP 2019 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-18 Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu
2019-09-18 Marek Kucner Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki