BERLING S.A.: wyniki finansowe

2019-11-19 20:45
publikacja
2019-11-19 20:45
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_Berling_raport_kwartalny_3Q19.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży 60 592 65 582 14 063 15 418
II. Zysk (strata) ze sprzedaży 10 393 11 673 2 412 2 744
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 052 10 905 2 333 2 564
IV. Zysk (strata) przed opodatkowania 10 359 11 874 2 404 2 792
V. Zysk (strata) netto 8 424 9 582 1 955 2 253
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 587 15 160 136 3 564
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -364 -726 -85 -171
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -391 -814 -91 -191
IX. Przepływy pieniężne netto – razem -168 13 620 -39 3 202
X. Aktywa/Pasywa razem 113 696 112 490 25 996 26 336
XI. Aktywa trwałe 13 253 13 105 3 030 3 068 3 202
XII. Aktywa obrotowe 100 443 99 385 22 966 23 268 23 314
XIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Berling 104 717 95 795 23 943 22 427 22 864
XIV. Zobowiązania razem 8 980 16 694 2 053 3 908 3 652
XV. Zobowiązania długoterminowe 190 12 43 3 111
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 8 790 16 682 2 010 3 906 3 541
XVII. Liczba akcji (tys. szt.) 17 363 17 550 17 363 17 550 17 363
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 0,49 0,55 0,11 0,13 0,03
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 6,03 5,46 1,38 1,28 3 943Powyższe dane
finansowe za III kwartały 2019 i 2018 roku oraz IV kwartały 2018
zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:


- pozycje aktywów i
pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank
Polski: na dzień 30 września 2019 roku – 4,3736 PLN/EUR, na dzień 30
września 2018 roku – 4,2714 PLN/EUR, na dzień 31 grudnia 2018 roku –
4,3000 PLN/EUR


- pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego
miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia do 30 września 2019
roku – 4,3086 PLN/EUR, od 1 stycznia do 30 września 2018 roku – 4,2535
PLN/EUR od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku – 4,2669 PLN/EUR.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK Berling raport kwartalny 3Q19.pdfGK Berling raport kwartalny 3Q19.pdf Skonoslidowane sprawozdanie finansowe GK BERLING III/2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-19 Hanna Berling Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki