REKLAMA

BEDZIN: wyniki finansowe

2021-05-31 17:17
publikacja
2021-05-31 17:17
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Pozostale_informacje_SA-Q_1Q_2021.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_ECB_SA_1Q_2021.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 166 653 36 149
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -167 294 -37 67
III. Zysk (strata) brutto -481 -194 -105 -44
IV. Zysk (strata) netto -481 -160 -105 -36
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -177 911 -39 207
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -26 -803 -6 -183
VII. Przepływy pieniężne netto, razem -203 108 -44 25
VIII. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 35 437 87 072 7 751 19 127
IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 23 888 43 158 5 225 9 480
X. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 17 036 25 394 3 726 5 578
XI. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 852 17 164 1 499 3 770
XII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 549 43 914 2 526 9 647
XIII. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 37 728 37 728 8 252 8 288
XIV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,15 -0,05 -0,03 -0,01
XVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,15 -0,05 -0,03 -0,01
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,67 13,94 0,79 3,06
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,67 13,94 0,79 3,06
XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00


Pozycje bilansowe w wybranych danych finansowych zostały pokazane w
wartościach na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego (kolumna 1
kwartał narastająco 1.01.2021 do 31.03.2021) oraz w wartościach na
koniec poprzedniego roku obrotowego (kolumna 1 kwartał narastająco
1.01.2020 do 31.03.2020) oraz przeliczone wg średniego kursu NBP
obowiązującego w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego. Pozostałe dane w
wybranych danych finansowych zostały pokazane w wartościach na koniec I
kwartału bieżącego roku obrotowego (kolumna 1 kwartał narastająco
1.01.2021 do 31.03.2021) oraz w wartościach na koniec I kwartału
poprzedniego roku obrotowego (kolumna 1 kwartał narastająco 1.01.2020 do
31.03.2020) oraz przeliczone wg kursu będącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień
każdego z 3 miesięcy danego roku.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Pozostałe informacje SA-Q 1Q_2021.pdfPozostałe informacje SA-Q 1Q_2021.pdf Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-31 Bartosz Dryjski Członek Zarządu
2021-05-31 Kamil Kamiński Członek Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 34 909 34 691 84 619
Wartości niematerialne i prawne, w tym:
wartość firmy
1. Rzeczowe aktywa trwałe 14 0 1
2. Należności długoterminowe 261 189 16 278
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek 261 189 16 278
3. Inwestycje długoterminowe 34 502 34 502 67 934
3.1. Nieruchomości 551 551 551
Wartości niematerialne i prawne
3.2. Długoterminowe aktywa finansowe 33 951 33 951 67 383
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 33 951 33 951 67 383
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 130 588 130 588 130 588
- aktualzacja aktywów finanoswych -96 637 -96 637 -63 205
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 132 0 406
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 132 0 406
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 276 508 2 453
Zapasy
1. Należności krótkoterminowe 49 158 2 265
Od jednostek powiązanych
1.1. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 25 0 2 265
1.2. Od pozostałych jednostek 24 158 2 265
2. Inwestycje krótkoterminowe 149 320 156
2.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 149 320 156
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 149 320 156
Inne inwestycje krótkoterminowe
3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 78 30 32
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 35 185 35 189 87 072
PASYWA
I. Kapitał własny 11 230 11 731 43 914
1. Kapitał zakładowy 15 746 15 746 15 746
2. Kapitał zapasowy 61 663 61 663 61 663
Kapitał z aktualizacji wyceny
3. Pozostałe kapitały rezerwowe 15 261 15 261 15 261
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych -80 939 -48 596 -48 596
5. Zysk (strata) netto -501 -32 343 -160
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 955 23 468 43 158
1. Rezerwy na zobowiązania 37 36 586
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 0 551
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 2 1
a) długoterminowa 0 0 1
b) krótkoterminowa 2 2
1.3. Pozostałe rezerwy 34 34 34
długoterminowe
a) krótkoterminowe 34 34 34
2. Zobowiązania długoterminowe 16 920 16 616 25 394
2.1. Wobec jednostek powiązanych 16 920 16 616 25 394
2.2. kredyty i pozyczki 0 0 8 440
2.3. z tytułu emisji dłuznych papierów wartościowych 16 761 16 427 16 677
2.4. inne zobowiązania finansowe 159 189 277
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe 6 984 6 802 17 164
3.1. Wobec jednostek powiązanych 5 140 5 071 5 075
3.2. z tytułu dostaw i usług 12 1 25
3.3. inne 5 128 5 070 5 050
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.4. Wobec pozostałych jednostek 1 841 1 728 12 086
3.5. kredyty i pozyczki 0 0 2 880
3.6. inne zobowiązania finanoswe 101 106 101
3.7. z tytułu dostaw i usług 76 10 149
3.8. z tytułu podatków, ceł , ubezpieczeń i innych świadczeń 47 20 203
3.9. z tytułu wynagrodzeń 25 7 73
3.10. inne 1 592 1 585 8 680
3.11. Fundusze specjalne 3 3 3
4. Rozliczenia międzyokresowe 14 14 14
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 14 14 14
a) długoterminowe 14 14 14
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m 35 185 35 199 87 072
Wartość księgowa 11 230 11 731 43 914
Liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,57 3,73 13,94
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,57 3,73 13,94
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. Zobowiązania warunkowe 3 261 3 576 4 666
1.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 3 261 3 576 4 666
- udzielonych gwarancji i poręczeń 3 261 3 576 4 666
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 166 653
- od jednostek powiązanych 159 224
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 166 653
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
jednostkom powiązanym
2. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 344 360
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -178 293
Koszty sprzedaży
III. Koszty ogólnego zarządu 6
Zysk (strata) ze sprzedaży
IV. Pozostałe przychody operacyjne 0 1
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 12 13
2. Dotacje 13 7
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne przychody operacyjne -178 293
V. Pozostałe koszty operacyjne 9 0
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1. Inne koszty operacyjne 9 1
VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -187 294
VII. Przychody finansowe 0 0
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
VIII. Koszty finansowe 314 488
1. Odsetki w tym: 0 488
- dla jednostek powiązanych 0 74
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 314
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
IX. Zysk (strata) brutto -501 -194
X. Podatek dochodowy 0 -34
część bieżąca
a) część odroczona 0 -34
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XI. Zysk (strata) netto -501 -160
Zysk (strata) netto (zannualizowany) -49 210 -49 210
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 149 200 3 149 200
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,16 -0,05
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 11 731 43 914 44 074
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 11 731 43 914 44 074
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 15 746 15 746 15 746
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 15 746 15 746 15 746
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 61 663 61 663 61 663
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 61 663 61 663 61 663
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
2.3. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 15 261 15 261 15 261
3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 15 261 15 261 15 261
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu) 15 261 15 261 15 261
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -80 939 -48 596 -48 596
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
3.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -80 939 -48 596 -48 596
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
4. Wynik netto -481 -32 343 -160
zysk netto
a) strata netto -481 -32 343 -160
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 11 250 11 731 43 914
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 11 250 11 731 43 914
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartał / okres od do kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -501 -160
II. Korekty razem 344 1 071
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 0
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 483
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
3. Zmiana stanu rezerw 1 26
Zmiana stanu zapasów
4. Zmiana stanu należności 37 532
5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 486 111
6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -180 -81
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -157 911
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 0 0
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
1. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
2. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 14 0
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
1. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 14
2. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach 0 0
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -14 0
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 0 803
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 0 640
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 16
3. Odsetki 0 147
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0 -803
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -171 108
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -171 108
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 320 48
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 149 156
- o ograniczonej możliwości dysponowania 5 5
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Informacja dodatkowa ECB SA 1Q_2021.pdfInformacja dodatkowa ECB SA 1Q_2021.pdf Informacje dodatkowe
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki