REKLAMA

BANK PEKAO SA: Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021.

2022-05-19 16:20
publikacja
2022-05-19 16:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
OGLOSZENIE_O_ZWOLANIU_ZWYCZAJNEGO_WALNEGO_ZGROMADZENIA_BANKU_POLSKA_KASA_OPIEKI_SPOLKA_AKCYJNA_ZA_2021_ROK.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Wzor_anonimizacji_dowodu_osobistego_oraz_paszportu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Mozliwosc,_zasady_i_sposob_uczestniczenia_przez_akcjonariuszy_w_Walnym_Zgromadzeniu_przy_wykorzystaniu_srodkow_komunikacji_elektronicz.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_Uchwal_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Banku_Polska_Kasa_Opieki_Spolka_Akcyjna.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Tresc_projektowanych_zmian_Statutu_Banku_Pekao_S.A._oraz_dotychczasowe_brzmienie_zmienianych_postanowien.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Banku_Polska_Kasa_Opieki_Spolka_Akcyjna_z_dzialalnosci_w_2021_roku.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_dla_WZA_o_wynikach_samoocen_odpowiedniosci_indwydiualnej_i_kolektywnej_RN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_z_oceny_funkcjonowania_Polityki_Wynagrodzen_Banku_Polska_Kasa_Opieki_Spolka_Akcyjna_w_2021_roku.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_o_wynagrodzeniach_Czlonkow_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_Banku_Polska_Kasa_Opieki_Spolka_Akcyjna_za_2021_rok.zip  (RAPORT BIEŻĄCY)
Polityka_Wynagrodzen_Czlonkow_Rady_Nadzorczej_i_Zarzadu_Banku_Polska_Kasa_Opieki_Spolka_Akcyjna.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Polityka_rownosci_plci_oraz_roznorodnosci_w_odniesieniu_do_pracownikow_banku.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_z_oceny_stosowania_przez_Bank_Polska_Kasa_Opieki_Spolka_Akcyjna_w_2021_roku_Zasad_Ladu_Korporacyjnego_dla_Instytucji_Nadzo.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_o_zmianach_Regulaminu_Rady_Nadzorczej_Banku_w_2021_roku.zip  (RAPORT BIEŻĄCY)
ANNOUNCEMENT_OF_CONVENING_OF_THE_ORDINARY_GENERAL_MEETING_OF_SHAREHOLDERS_OF_BANK.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Model_of_anonymisation_of_ID_card_and_passport.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
The_shareholders’_ability_to_participate,_the_rules_and_way_of_participating_in_the_General_Meeting_of_Shareholders_by_means%2.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Draft_resolutions_of_the_Ordinary_General_Meeting_of_Shareholders.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
The_content_of_the_proposed_amendments_to_the_Statute_of_Bank_Polska_Kasa_Opieki_Spolka_Akcyjna__and_the_current_wording_of%2.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Report_of_the_Supervisory_Board_of_Bank_Pekao_on_the_activities_in_2021_along_with_assessments_and_opinions_prepared_in_accordance_with_regulatory_requirements.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
INFORMATION_FOR_THE_ORDINARY_GENERAL_MEETING_ON_THE_RESULTS_OF_INDIVIDUAL_AND_COLLECTIVE_SELF-ASSESSMENT.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
REPORT_ON_THE_EVALUATION_OF_THE_FUNCTIONING_OF_THE_BANK_REMUNERATION_POLICY_IN_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
REPORT_ON_THE_REMUNERATION_OF_MEMBERS_OF_THE_MANAGEMENT_BOARD_AND_SUPERVISORY_BOARD.7z  (RAPORT BIEŻĄCY)
REMUNERATION_POLICY_FOR_MEMBERS_OF_THE_SUPERVISORY_BOARD_AND_MANAGEMENT_BOARD.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Gender_equality_and_diversity_policy_with_regard_to_the_Bank’s_employees,.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Report_on_the_assessment_of_application_by_Bank_Polska_Kasa_Opieki_Spolka_Akcyjna_in_2021_of_the_Principles_of_Corporate_Govern.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Information_on_amendments_to_the_Regulations_of_the_Bank's_Supervisory_Board_in_the_year_2021.zip  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-19
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57, 00-844 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014843 (dalej jako „Bank”), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 8 ust. 1 i 2 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku za rok obrotowy 2021 na dzień 15 czerwca 2022 roku na godzinę 10:00 w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 31 w Budynku B kompleksu Lipowy Office Park.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku o treści zgodnej z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, projekty uchwał, proponowane zmiany w Statucie Banku oraz treść innych dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Banku: www.pekao.com.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie”.


Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757 z późn. zm.).

Spis załączników:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2021 rok
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - Możliwość, zasady i sposób uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zwołanego na 15 czerwca 2022
Treść projektowanych zmian Statutu Banku Pekao S.A. oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2021 roku wraz z ocenami i opiniami dokonanymi zgodnie z wymogami regulacyjnymi
Informacja dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wynikach samooceny indywidualnej i kolektywnej członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Raport z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2021 roku
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2021 rok
Polityka Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Polityka równości płci oraz różnorodności w odniesieniu do pracowników banku, w tym do członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Raport z oceny stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2021 roku Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r.
Informacja o zmianach Regulaminu Rady Nadzorczej Banku w 2021 roku
Załączniki
Plik Opis
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2021 ROK.pdfOGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2021 ROK.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2021 rok
Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu.pdfWzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu.pdf Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu
Możliwość, zasady i sposób uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicz.pdfMożliwość, zasady i sposób uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicz.pdf Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - Możliwość, zasady i sposób uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.pdfProjekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.pdf Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zwołanego na 15 czerwca 2022
Treść projektowanych zmian Statutu Banku Pekao S.A. oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień.pdfTreść projektowanych zmian Statutu Banku Pekao S.A. oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień.pdf Treść projektowanych zmian Statutu Banku Pekao S.A. oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2021 roku.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2021 roku.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2021 roku wraz z ocenami i opiniami dokonanymi zgodnie z wymogami regulacyjnymi
Informacja dla WZA o wynikach samoocen odpowiedniości indwydiualnej i kolektywnej RN.pdfInformacja dla WZA o wynikach samoocen odpowiedniości indwydiualnej i kolektywnej RN.pdf Informacja dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wynikach samooceny indywidualnej i kolektywnej członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Raport z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2021 roku.pdfRaport z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2021 roku.pdf Raport z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2021 roku
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2021 rok.zipSprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2021 rok.zip Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2021 rok
Polityka Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.pdfPolityka Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.pdf Polityka Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Polityka równości płci oraz różnorodności w odniesieniu do pracowników banku.pdfPolityka równości płci oraz różnorodności w odniesieniu do pracowników banku.pdf Polityka równości płci oraz różnorodności w odniesieniu do pracowników banku, w tym do członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Raport z oceny stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2021 roku Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzo.pdfRaport z oceny stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2021 roku Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzo.pdf Raport z oceny stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2021 roku Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r.
Informacja o zmianach Regulaminu Rady Nadzorczej Banku w 2021 roku.zipInformacja o zmianach Regulaminu Rady Nadzorczej Banku w 2021 roku.zip Informacja o zmianach Regulaminu Rady Nadzorczej Banku w 2021 roku
ANNOUNCEMENT OF CONVENING OF THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF BANK.pdfANNOUNCEMENT OF CONVENING OF THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF BANK.pdf Announcement of convening of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for the financial year 2021
Model of anonymisation of ID card and passport.pdfModel of anonymisation of ID card and passport.pdf Appendix No. 1 Announcement - Model of anonymisation of ID card and passport
The shareholders’ ability to participate, the rules and way of participating in the General Meeting of Shareholders by means%2.pdfThe shareholders’ ability to participate, the rules and way of participating in the General Meeting of Shareholders by means%2.pdf Appendix No. 2 to Announcement - The shareholders’ ability to participate, the rules and way of participating in the General Meeting of Shareholders by means of electronic communication
Draft resolutions of the Ordinary General Meeting of Shareholders.pdfDraft resolutions of the Ordinary General Meeting of Shareholders.pdf Draft resolutions of the Ordinary General Meeting of Shareholders Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna convened to be held on 15 June 2022
The content of the proposed amendments to the Statute of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna and the current wording of%2.pdfThe content of the proposed amendments to the Statute of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna and the current wording of%2.pdf The content of the proposed amendments to the Statute of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (“Statute of the Bank”) and the current wording of the amended provisions
Report of the Supervisory Board of Bank Pekao on the activities in 2021 along with assessments and opinions prepared in accordance with regulatory requirements.pdfReport of the Supervisory Board of Bank Pekao on the activities in 2021 along with assessments and opinions prepared in accordance with regulatory requirements.pdf Report of the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna on the activities in 2021 along with assessments and opinions prepared in accordance with regulatory requirements
INFORMATION FOR THE ORDINARY GENERAL MEETING ON THE RESULTS OF INDIVIDUAL AND COLLECTIVE SELF-ASSESSMENT.pdfINFORMATION FOR THE ORDINARY GENERAL MEETING ON THE RESULTS OF INDIVIDUAL AND COLLECTIVE SELF-ASSESSMENT.pdf Information for the Ordinary General Meeting on the results of the individual and collective self-assessment of members of the Supervisory Board of the Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
REPORT ON THE EVALUATION OF THE FUNCTIONING OF THE BANK REMUNERATION POLICY IN 2021.pdfREPORT ON THE EVALUATION OF THE FUNCTIONING OF THE BANK REMUNERATION POLICY IN 2021.pdf Report on the evaluation of the functioning of the Bank Remuneration Policy in 2021
REPORT ON THE REMUNERATION OF MEMBERS OF THE MANAGEMENT BOARD AND SUPERVISORY BOARD.7zREPORT ON THE REMUNERATION OF MEMBERS OF THE MANAGEMENT BOARD AND SUPERVISORY BOARD.7z Report of the Supervisory Board on the remuneration of Members of the Management Board and Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
REMUNERATION POLICY FOR MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD AND MANAGEMENT BOARD.pdfREMUNERATION POLICY FOR MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD AND MANAGEMENT BOARD.pdf Remuneration Policy for Members of the Supervisory Board and Management Board Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
Gender equality and diversity policy with regard to the Bank’s employees,.pdfGender equality and diversity policy with regard to the Bank’s employees,.pdf Gender equality and diversity policy with regard to the Bank’s employees, including Members of the Supervisory Board, Members of the Management Board and persons holding key functions at Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna to the extent that it applies to members of the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.
Report on the assessment of application by Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna in 2021 of the Principles of Corporate Govern.pdfReport on the assessment of application by Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna in 2021 of the Principles of Corporate Govern.pdf Report on the assessment of application by Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna in 2021 of the Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions issued by the Polish Financial Supervision Authority on 22 July 2014
Information on amendments to the Regulations of the Bank's Supervisory Board in the year 2021.zipInformation on amendments to the Regulations of the Bank's Supervisory Board in the year 2021.zip Information on amendments to the Regulations of the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNOFFICIAL TRANSLATION


19.05.2022 - Report 9/2022: Announcement
on Convening the Ordinary General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki
Spółka Akcyjna for the fiscal year 2021.Legal
basis:Article 56 sec. 1 p. 2 Acts on the offer - current and
periodic information.Report content:


The Management Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna with its
registered office in Warsaw, ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warsaw,
entered in the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for
the Capital City of Warsaw, 13th Commercial Division of the National
Court Register (KRS), under no. KRS 0000014843 (hereinafter
referred to as “Bank”), acting pursuant to Article 395 § 1,
Article 399 § 1, Article 402(1) and Article 402(2) of the Commercial
Companies Code in connection with § 8 paragraph 1 and 2 of the Statute
of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, hereby convenes the Ordinary
General Meeting of Shareholders of the Bank for the financial year 2021
on 15th of June, 2022 at 10:00 a.m. in Warsaw, ul. Żwirki i Wigury 31,
in Building B of the Lipowy Office Park complex.The wording of
the announcement of convening the Ordinary General Meeting of the Bank
in accordance with art. 402(2) of the Commercial Companies Code, the
draft resolutions and amendments proposed to the Bank Statute as well as
the documents to be considered at the Ordinary General Meeting relevant
to the resolutions to be adopted which have not been previously
disclosed to the public constitute an attachment to this current report.
Full documentation being a subject of the Ordinary General Meeting along
with draft resolutions are available on the Bank's website at
www.pekao.com.pl under "Investor Relations/General Meeting".Legal
basis:§ 19 sec. 1 p. 1 and 2 of the Ordinance of the Minister of
Finance on current and periodic information published by issuers of
securities and the conditions for regarding information required by the
law of a non-member state as equivalent dated March 29th 2018 (Journal
of Laws of 2018, item 757 with subsequent changes).List of
attachments:Announcement of convening of the Ordinary General
Meeting of Shareholders of Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for the
financial year 2021Appendix No. 1 Announcement - Model of
anonymisation of ID card and passportAppendix No. 2 to Announcement
- The shareholders’ ability to participate, the rules and way of
participating in the General Meeting of Shareholders by means of
electronic communicationDraft resolutions of the Ordinary General
Meeting of Shareholders Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna convened
to be held on 15 June 2022The content of the proposed amendments to
the Statute of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (“Statute of the
Bank”) and the current wording of the amended provisionsReport
of the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna on
the activities in 2021 along with assessments and opinions prepared in
accordance with regulatory requirementsInformation for the Ordinary
General Meeting on the results of the individual and collective
self-assessment of members of the Supervisory Board of the Bank Polska
Kasa Opieki Spółka AkcyjnaReport on the evaluation of the
functioning of the Bank Remuneration Policy in 2021Report of the
Supervisory Board on the remuneration of Members of the Management Board
and Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka AkcyjnaRemuneration
Policy for Members of the Supervisory Board and Management Board Polska
Kasa Opieki Spółka AkcyjnaGender equality and diversity
policy with regard to the Bank’s employees, including Members of the
Supervisory Board, Members of the Management Board and persons holding
key functions at Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna to the extent
that it applies to members of the Supervisory Board of Bank Polska Kasa
Opieki Spółka Akcyjna.Report on the assessment of
application by Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna in 2021 of the
Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions issued by
the Polish Financial Supervision Authority on 22 July 2014Information
on amendments to the Regulations of the Supervisory Board of Bank Polska
Kasa Opieki Spółka Akcyjna


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-19 Leszek Skiba Prezes Zarządu Banku
2022-05-19 Paweł Strączyński Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki