4,3000 zł
2,38% 0,1000 zł
ATM Grupa SA (ATG)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
QSr_2019_3_Sprawozdanie_finansowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
QSr_2019_3_Komentarz_do_wynikow.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 189.489 152.783 43.979 35.920
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 30.176 17.625 7.004 4.144
III. Zysk (strata) brutto 34.531 19.964 8.014 4.694
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 29.232 16.579 6.785 3.898
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 29.232 16.579 6.785 3.898
VI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominujacego 28.594 16.761 6.637 3.941
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7.697 17.030 1.786 4.004
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3.115) (10.173) (.723) (2.392)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (23.146) (23.347) (5.372) (5.489)
X. Przepływy pieniężne netto, razem (18.564) (16.490) (4.309) (3.877)
XI. Aktywa razem 363.441 346.780 83.099 81.187
XII. Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 108.239 100.404 24.748 23.506
XIII. Zobowiązania długoterminowe 44.591 49.093 10.195 11.493
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 63.648 51.311 14.553 12.013
XV. Kapitał własny 255.202 246.376 58.351 57.680
XVI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 254.345 246.323 58.155 57.668
XVII. Kapitał zakładowy 8.430 8.430 1.927 1.974
XVIII. Liczba akcji (w szt.) 84.300.000 84.300.000 84.300.000 84.300.000
XIX. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,339 0,199 0,079 0,047
XX. Rozwodniona liczba akcji 84.300.000 84.300.000 84.300.000 84.300.000
XXI. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,339 0,199 0,079 0,047
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,02 2,92 0,69 0,68
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,02 2,92 0,69 0,68
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,23 0,22 0,05 0,05
XXV. Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy 4,3736 4,2714
XXVI. Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,3086 4,2535
KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
XXVII. Przychody ze sprzedaży  i dochody z dotacji 125.288 92.911 29.079 21.844
XXVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 22.024 13.583 5.112 3.193
XXIX. Zysk (strata) brutto 21.894 13.613 5.081 3.200
XXX. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 19.115 11.985 4.436 2.818
XXXI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej 19.115 11.985 4.436 2.818
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5.596 6.758 1.299 1.589
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4.139 (.489) .961 (.115)
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (20.261) (18.986) (4.702) (4.464)
XXXV. Przepływy pieniężne netto, razem (10.526) (12.717) (2.443) (2.990)
XXXVI. Aktywa razem 253.396 243.158 57.938 56.927
XXXVII. Zobowiązania, rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 44.515 34.003 10.178 7.961
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 16.508 17.327 3.774 4.057
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 28.007 16.676 6.404 3.904
XL. Kapitał własny 208.881 209.155 47.760 48.966
XLI. Kapitał zakładowy 8.430 8.430 1.927 1.974
XLII. Liczba akcji (w szt.) 84.300.000 84.300.000 84.300.000 84.300.000
XLIII. w tym nabyte akcje własne (w szt.) - - - -
XLIV. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,227 0,142 0,053 0,033
XLV. Rozwodniona liczba akcji 84.300.000 84.300.000 84.300.000 84.300.000
XLVI. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,227 0,142 0,053 0,033
XLVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,48 2,48 0,57 0,58
XLVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,48 2,48 0,57 0,58
XLIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,23 0,22 0,05 0,05
L. Zastosowany kurs wymiany PLN na Euro na dzień bilansowy 4,3736 4,2714
LI. Średni kurs wymiany PLN na Euro w okresie 4,3086 4,2535


Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz
danych porównywalnych, przeliczonych na EURO. Poszczególne pozycje
aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.Poszczególne
pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków
pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
sprawozdawczym.Uwaga: pozycje od XI do XVII oraz od XXXVI do XLI -
dane na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec
poprzedniego roku obrotowego.Dane finansowe za trzeci kwartał 2018
zostały przekształcone zgodnie z ostatecznym rozliczeniem nabycia przez
spółkę BoomBit S.A. 100% udziałów w kapitale zakładowym BoomBit Games
Limited, które zostały wniesione aportem do BoomBit S.A. W wyniku tej
transakcji Grupa Kapitałowa ATM Grupa odnotowała 577 tys. zł straty,
wobec prezentowanego wcześniej prowizorycznego rozliczenia tej
transakcji zysku w kwocie 10.650 tys. zł. Uwzględniono również
skonsolidowany wynik Grupy Kapitałowej BoomBit za trzy kwartały 2018
roku.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
QSr_2019_3_Sprawozdanie_finansowe.pdfQSr_2019_3_Sprawozdanie_finansowe.pdf Sprawozdanie finansowe
QSr_2019_3 Komentarz_do_wyników.pdfQSr_2019_3 Komentarz_do_wyników.pdf Komentarz do wyników

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Grażyna Gołębiowska Członek Zarządu
2019-11-29 Paweł Tobiasz Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.