REKLAMA

ARCUS S.A.: wyniki finansowe

2019-11-29 17:10
publikacja
2019-11-29 17:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ARCUS_raport__skonsolidowany_3Q2019_do_pdf.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody ze sprzedaży produktów 103 080 91 959 23 924 21 623
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 184 -2 740 -507 -644
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -3 594 -3 789 -834 -891
IV. Zysk (strata) netto z konsolidacji -3 419 -3 151 -793 -741
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -2 886 -2 322 -670 -546
VI. Całkowite dochody ogółem -3 419 -3 151 -793 -741
VII. Całkowite dochody przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej -2 886 -2 322 -670 -546
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 155 -1 446 -500 -340
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 055 -1958 -477 -460
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 918 4 501 677 1058
XI. Zmiana stanu środków pieniężnych -1 292 1 097 -300 258
XII. Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ( w złotych/ EUR na akcję) -0.39 -0.32 -0.09 -0.07
XIII. EBITDA 279 -186 65 -44
XIV. Aktywa razem 107 899 110 958 24 670 25 977
XV. Zobowiązania długoterminowe 18 872 21 884 4 315 5 124
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 48 548 45 261 11 100 10 596
XVII. Kapitał własny 40 479 43 813 9 255 10 257
XVIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 34 020 41 294 7 779 9 668
XIX. Kapitał zakładowy 732 732 167 171
XX. Średnia ważona liczba akcji 7 320 000 7 320 000 7 320 000 7 320 000
XXI. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedna akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej ( w złotych/EUR na akcję) 4.65 5.64 1.06 1.32
DANE JEDNOSTKOWE
XXII. Przychody ze sprzedaży 91 065 75 341 21 136 17 716
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -446 -429 -103 -101
XXIV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -1 587 -1 204 -368 -283
XXV. Zysk (strata) netto -1 495 -974 -347 -229
XXVI. Całkowite dochody ogółem -1 495 -974 -347 -229
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 030 -694 -471 -163
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 779 -3196 -413 -752
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 296 4 836 765 1 138
XXX. Zmiana stanu środków pieniężnych -514 948 -119 223
XXXI. Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję -0.20 -0.13 -0.05 -0.03
XXXII. EBITDA 963 977 224 230
XXXIII. Aktywa razem 112 432 125 863 25 707 29 467
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe 18 615 20 921 4 256 4 898
XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe 44 554 38 335 10 187 8 975
XXXVI. Kapitał własny 49 263 66 607 11 264 15 594
XXXVII. Kapitał zakładowy 732 732 167 171
XXXVIII. Średnia ważona liczba akcji 7 320 000 7 320 000 7 320 000 7 320 000
XXXIX. Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 6.73 9.10 1.54 2.13
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
ARCUS raport skonsolidowany 3Q2019_do pdf.pdfARCUS raport skonsolidowany 3Q2019_do pdf.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za 3 Q 2019 Grupy Kapitałowej Arcus

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Michał Czeredys Prezes Zarządu
2019-11-29 Rafał Czeredys Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto sobie i dziecku i zyskaj 200 zł w promocji na zakupy u naszych partnerów.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki