REKLAMA

AMBRA: wyniki finansowe

2020-11-12 00:21
publikacja
2020-11-12 00:21
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
AMBRA_RAPORT_Q1_2020_2021_podpisy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30
WYBRANE DANE SKONSOLIDOWANE
I. Przychody netto ze sprzedaży (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe) 140 697 125 194 31 663 28 782
II. Marża ze sprzedaży 56 109 53 589 12 627 12 320
III. Zysk brutto ze sprzedaży 46 465 41 174 10 457 9 466
IV. EBITDA 16 490 12 928 3 711 2 972
V. EBIT 11 066 8 363 2 490 1 923
VI. Zysk netto 8 508 5 635 1 915 1 295
VII. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 5 420 3 682 1 220 846
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 2 263 (11 104) 509 (2 553)
IX. Aktywa trwałe 244 666 242 464 54 048 54 291
X. Aktywa obrotowe 333 339 330 356 73 637 73 971
XI. Aktywa razem 578 005 572 820 127 685 128 262
XII. Zobowiązania długoterminowe 43 900 37 059 9 698 8 298
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 183 775 190 634 40 597 42 686
XIV. Kapitał własny 350 330 345 127 77 390 77 279
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 303 087 297 262 66 954 66 561
XVI. Kapitał zakładowy 25 207 25 207 5 568 5 644
XVII. Podstawowy/ rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,22 0,15 0,05 0,03
XVIII. Podstawowa/rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 12,02 11,79 2,66 2,64
XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą 0,70 0,70 0,16 0,16
WYBRANE DANE JEDNOSTKOWE
XX. Przychody netto ze sprzedaży (pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe) 35 545 35 794 7 999 8 229
XXI. Marża ze sprzedaży 13 061 12 461 2 939 2 865
XXII. Zysk brutto ze sprzedaży 13 052 12 417 2 937 2 855
XXIII. EBITDA 5 505 4 096 1 239 942
XXIV. EBIT 2 953 2 102 665 483
XXV. Zysk netto 6 552 6 592 1 474 1 516
XXVI. Przepływy pieniężne netto razem 1 210 (4 818) 272 (1 108)
XXVII. Aktywa trwałe 232 506 232 115 51 362 51 974
XXVIII. Aktywa obrotowe 67 770 57 012 14 971 12 766
XXIX. Aktywa razem 300 276 289 127 66 333 64 740
XXX. Zobowiązania długoterminowe 14 055 5 453 3 105 1 221
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe 38 200 42 205 8 439 9 450
XXXII. Kapitał własny 248 021 241 469 54 789 54 068
XXXIII. Kapitał zakładowy 25 207 25 207 5 568 5 644
XXXIV. Podstawowy/ rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,26 0,26 0,06 0,06
XXXV. Podstawowa/rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 9,84 9,58 2,17 2,15


Wybrane dane finansowe przedstawione powyżej obejmują następujące okresy:-
Dane z jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z wyniku
finansowego i pozostałych całkowitych dochodów oraz jednostkowego i
skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych obejmują pierwszy
kwartał bieżącego roku obrotowego (1 lipca 2020 r. - 30 września 2020
r.) oraz pierwszy kwartał poprzedniego roku obrotowego (1 lipca 2019 r.
- 30 września 2019 r.)- Dane z jednostkowego i skonsolidowanego
sprawozdania z sytuacji finansowej zostały zaprezentowane na dzień 30
września 2020 r. (koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego
2020/2021) i na dzień 30 czerwca 2020 r. (koniec poprzedniego roku
obrotowego 2019/2020).Wybrane dane finansowe przedstawione powyżej
zostały przeliczone na euro wg następujących zasad:-
Poszczególne pozycje jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z
wyniku finansowego i pozostałych całkowitych dochodów oraz jednostkowego
i skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych - wg kursów
stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na
ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca danego okresu
sprawozdawczego. Kursy te wynosiły: 4,4436 zł za pierwszy kwartał
bieżącego roku obrotowego 2020/2021 i 4,3497 zł za pierwszy kwartał
poprzedniego roku obrotowego 2019/2020.- Poszczególne pozycje
jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej - wg
średnich kursów NBP obowiązujących na dany dzień raportowy. Kursy te
wynosiły: 4,5268 zł na dzień 30 września 2020 r. i 4,4660 zł na dzień 30
czerwca 2020 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
AMBRA_RAPORT_Q1_2020_2021_podpisy.pdfAMBRA_RAPORT_Q1_2020_2021_podpisy.pdf Raport kwartalny Q1 2020/2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-12 Robert Ogór Prezes Zarządu
2020-11-12 Grzegorz Nowak Wiceprezes Zarządu
2020-11-12 Piotr Kaźmierczak Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki