REKLAMA

ALCHEMIA: wyniki finansowe

2019-09-12 17:07
publikacja
2019-09-12 17:07
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Srodroczne_skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Srodroczne_skrocone_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_Alchemia_za_I_polrocze_2019r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_skonsolidowanego_sprawozdania_fin._2019_(2).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_srodrocznego_skroconego_jednostkowego_sprawozdania_fin._2019_(2).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018
Dane dotyczące półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 515 882 586 182 120 307 138 268
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 520 38 496 3 853 9 080
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 11 259 29 611 2 626 6 985
IV. Zysk (strata) netto GK 9 870 26 046 2 302 6 144
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 505 6 821 4 082 1 609
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -13 428 -24 461 -3 132 -5 770
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 855 4 358 1 832 1 028
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 11 932 -13 282 2 783 -3 133
IX. Dane bilansowe (X- XVIII) prezentowane są na dzień: 2019-06-30 2018-12-31 2019-06-30 2018-12-31
X. Aktywa razem 933 442 900 937 219 530 209 520
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 387 058 364 424 91 030 84 750
XII. Zobowiązania długoterminowe 77 322 50 045 18 185 11 638
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 309 736 314 379 72 845 73 111
XIV. Kapitał własny 546 384 536 513 128 500 124 770
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom/udziałowcom jednostki dominującej 546 384 536 513 128 500 124 770
XVI. Kapitał zakładowy 225 485 260 000 53 030 60 465
XVII. Średnio ważona liczba akcji zwykłych (szt) 173 450 000 180 382 410 173 450 000 180 382 410
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,06 0,14 0,01 0,03
Dane dotyczące półrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XIX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 398 923 457 523 93 032 107 920
XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 420 14 700 1 964 3 467
XXI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 899 9 192 1 142 2 168
XXII. Zysk (strata) netto jednostki dominującej 4 857 10 238 1 133 2 415
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 930 -6 495 3 482 -1 532
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -257 1 071 -60 253
XXV. Przepływy pieniężnenetto z działalności finansowej 1 432 1 729 334 408
XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem 16 105 -3 695 3 756 -872
XXVII. Dane bilansowe (XXVIII- XXXVI) prezentowane sa na dzień: 2019-06-30 2018-12-31 2019-06-30 2018-12-31
XXVIII. Aktywa razem 792 232 775 471 186 320 180 342
XXIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 246 901 240 139 58 067 55 846
XXX. Zobowiązania długoterminowe 33 959 15 218 7 987 3 539
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe 212 942 224 921 50 080 52 307
XXXII. Kapitał własny 545 331 535 332 128 253 124 496
XXXIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom/udziałowcom jednostki dominującej 545 331 535 332 128 253 124 496
XXXIV. Kapitał zakładowy 225 485 260 000 53 030 60 465
XXXV. Średnio ważona liczba akcji zwykłych 173 450 000 180 382 410 173 450 000 180 382 410
XXXVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 0,06 0,01 0,01
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe_2019.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe_2019.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Alchemia_2019r
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe_2019.pdfŚródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe_2019.pdf Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Alchemia S.A._2019r
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alchemia za I półrocze 2019r.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alchemia za I półrocze 2019r.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alchemia za pierwsze półrocze 2019r
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania fin._2019 (2).pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania fin._2019 (2).pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego_2019r
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania fin._2019 (2).pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania fin._2019 (2).pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego_2019r

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-12 Karina Wściubiak - Hankó Prezes Zarządu/ Dyrektor Generalny
2019-09-12 Marek Misiakiewicz Wiceprezes Zarządu / Dyrektor ds. Rozwoju
2019-09-12 Janusz Siemieniec Wiceprezes Zarządu/ Dyrektor ds. Operacyjnych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki