REKLAMA

AIRWAY MEDIX S.A.: wyniki finansowe

2020-11-23 22:47
publikacja
2020-11-23 22:47
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Airway_Medix_3Q_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
II. 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
III. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 55 146 12 34
IV. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY -2729 -1526 -614 -354
V. ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM -3761 -979 -847 -227
VI. ZYSK (STRATA) NETTO -3493 -905 -786 -210
VII. Zysk (strata)NETTO PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM -3493 -905 -786 -210
ZYSK (STRATA) NA AKCJĘ PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ
VIII. - PODSTAWOWY -0,06 -0,02 -0,01 0,00
IX. ROZWODNIONY -0,06 -0,02 -0,01 0,00
X. CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM -4003 -616 -901 -143
XI. CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM PRYZPISANE AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ -4003 -616 -901 -143
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
XII. AKTYWA TRWAŁE 39021 37211 8620 1760
XIII. AKTYWA OBROTOWE 8673 6556 1916 426
XIV. KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM 28841 32830 6371 -572
XV. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 16550 7931 3656 2329
XVI. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 2303 3006 509 427
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
XVII. XV. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOSCI OPERACYJNEJ -7297 4205 -1643 976
XVIII. XVI. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -610 -5260 -137 -1221
XIX. XVII. PRZEPŁYWY PIENIEŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 7841 362 1765 84
XX. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM -66 -694 -15 -161
JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE
XXI. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 0 273 0 63
XXII. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY -2784 -964 -627 -224
XXIII. ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM -2959 -752 -666 -175
XXIV. ZYSK (STRATA) NETTO -2691 -866 -606 -201
ZYSK (STRATA) NA AKCJĘ
XXV. PODSTAWOWY -0,05 -0,07 -0,01 -0,02
XXVI. ROZWODNIONY -0,05 -0,07 -0,01 -0,02
XXVII. CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM -2691 -866 -606 -201
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
XXVIII. AKTYWA TRWAŁE 37741 35716 8337 8387
XXIX. AKTYWA OBROTOWE 7947 6178 1756 1451
XXX. KAPITAŁ WŁASNY 29142 31833 6438 7475
XXXI. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 13680 4938 3022 1160
XXXII. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 2866 5123 633 1203
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
XXXIII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOSCI OPERACYJNEJ -7574 4432 -1705 827
XXXIV. RZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -805 -5592 -181 -823
XXXV. PRZEPŁYWY PIENIEŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 8146 513 1834 94
XXXVI. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM -233 -647 -52 98


Powyższe wybrane dane
finansowe przeliczone zostały na walutę Euro w następujący sposób:


·        
Poszczególne
pozycje skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji
finansowej przeliczone zostały według kursu ogłoszonego przez NBP
obowiązującego na dzień bilansowy tj. 30 września 2020 r. (1 EUR =
4,5268 PLN) i na dzień 31 grudnia 2019 r. (1 EUR= 4,2585 PLN).


·        
Poszczególne
pozycje skonsolidowanego i jednostkowego rachunku zysków i strat,
skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów
oraz skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z przepływów
pieniężnych przeliczone zostały po kursie stanowiącym średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym tzn. dla
okresu od 1 stycznia do 30 września 2020 r. (1 EUR = 4,4420 PLN) oraz
dla okresu od 1 stycznia do 30 września 2019 r. (1 EUR = 4,3086 PLN).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Airway_Medix_3Q_2020.pdfAirway_Medix_3Q_2020.pdf Sprawozdanie 3Q 2020 Airway Medix

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-23 Marek Orłowski Prezes Zarządu
2020-11-23 Anna Aranowska-Bablok Członek Zarządu
2020-11-23 Oron Zachar Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki