REKLAMA

AGORA: wyniki finansowe

2022-11-18 07:26
publikacja
2022-11-18 07:26
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_III_kw_2022_pl.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 782 109  614 226  166 832  134 743 
II. Strata z działalności operacyjnej (34 357) (65 944) (7 329) (14 466)
III. Strata brutto (77 144) (76 698) (16 456) (16 825)
IV. Strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej (71 252) (66 677) (15 199) (14 627)
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 14 904  57 924  3 179  12 707 
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (27 446) (22 287) (5 855) (4 889)
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej (52 259) (74 060) (11 147) (16 247)
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (64 801) (38 423) (13 823) (8 429)
IX. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831  46 580 831  46 580 831  46 580 831 
X. Podstawowa/rozwodniona strata przypadająca na jedną akcję (w zł / EURO) (1,53) (1,43) (0,33) (0,31)
.
XI. bilans na bilans na bilans na bilans na
XII. 2022-09-30 2021-12-31 2022-09-30 2021-12-31
XIII. Aktywa razem 1 822 613  1 921 256  374 269  417 719 
XIV. Zobowiązania długoterminowe 713 088  694 299  146 431  150 954 
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 405 821  446 673  83 334  97 115 
XVI. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 703 103  774 355  144 380  168 360 
XVII. Kapitał zakładowy 46 581  46 581  9 565  10 128 
XVIII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831  46 580 831  46 580 831  46 580 831 
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 15,09  16,62  3,10  3,61 
.
Dane dotyczące skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
XX. 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały 3 kwartały
XXI. narastająco / narastająco / narastająco / narastająco /
XXII. 2022 okres od 2021 okres od 2022 okres od 2021 okres od
XXIII. 2022-01-01 do 2021-01-01 do 2022-01-01 do 2021-01-01 do
XXIV. 2022-09-30 2021-09-30 2022-09-30 2021-09-30
XXV. Przychody ze sprzedaży 278 671  269 840  59 443  59 195 
XXVI. Strata z działalności operacyjnej (53 550) (26 484) (11 423) (5 810)
XXVII. Zysk brutto 8 268  19 688  1 764  4 319 
XXVIII. Zysk netto 10 725  24 483  2 288  5 371 
XXIX. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej (56 166) (1 541) (11 981) (338)
XXX. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 45 165  45 354  9 634  9 949 
XXXI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej (34 320) (62 389) (7 321) (13 686)
XXXII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (45 321) (18 576) (9 667) (4 075)
XXXIII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831  46 580 831  46 580 831  46 580 831 
XXXIV. Podstawowy/Rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję (w zł / EURO) 0,23  0,53  0,05  0,12 
.
XXXV. bilans na bilans na bilans na bilans na
XXXVI. 2022-09-30 2021-12-31 2022-09-30 2021-12-31
XXXVII. Aktywa razem 982 291  1 024 848  201 711  222 822 
XXXVIII. Zobowiązania długoterminowe 42 035  40 879  8 632  8 888 
XXXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 128 758  183 197  26 440  39 831 
XL. Kapitał własny 811 498  800 772  166 639  174 104 
XLI. Kapitał zakładowy 46 581  46 581  9 565  10 128 
XLII. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831  46 580 831  46 580 831  46 580 831 
XLIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 17,42  17,19  3,58  3,74 
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport_III_kw_2022_pl.pdfRaport_III_kw_2022_pl.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-17 Bartosz Hojka Prezes Zarządu
2022-11-17 Tomasz Jagiełło Członek Zarządu
2022-11-17 Anna Kryńska-Godlewska Członek Zarządu
2022-11-17 Tomasz Grabowski Członek Zarządu
2022-11-17 Wojciech Bartkowiak Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking najtańszych kont firmowych

Ranking najtańszych kont firmowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki