REKLAMA
PILNE

ADIUVO INVESTMENTS S.A.: wyniki finansowe

2021-10-01 01:50
publikacja
2021-10-01 01:50
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Adiuvo_Investments_S.A._Raport_polroczny_z_1_polrocze_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
AdiuvoInvestments_S.A.__raport_z_przegladu_firmy_adudytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020
I. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 01.01.2021-30.06.2021 01.01.2020-30.06.2020 01.01.2021-30.06.2021 01.01.2020-30.06.2020
II. SPRAWOZDNIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (niebadane) (niebadane) (niebadane) (niebadane)
III. Przychody ze sprzedaży 252 228 55 51
IV. Zysk (strata) ze sprzedaży -2 552 -4 508 -561 -1 015
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -17 672 -6 798 -3 886 -1 531
VI. Zysk (strata) netto -14 706 -6 380 -3 234 -1 437
VII. Akcjonariuszom jednostki dominującej -14 418 -4 049 -3 171 -912
VIII. Udziałom niekontrolującym -288 -2 331 -63 -525
IX. - podstawowy -1,12 -0,53 -0,25 -0,12
X. - rozwodniony -1,12 -0,53 -0,25 -0,12
XI. Całkowite dochody ogółem -15 650 -7 607 -3 442 -1 713
XII. Akcjonariuszom jednostki dominującej -15 362 -5 276 -3 378 -1 188
XIII. Udziałom niekontrolującym -288 -2 331 -63 -525
XIV. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
XV. Aktywa trwałe 54 724 50 698 12 105 10 986
XVI. Aktywa obrotowe 3015 20 331 667 4 406
XVII. Aktywa ogółem 57 739 71 029 12 772 15 392
XVIII. Kapitał własny ogółem 13 451 28 998 2 975 6 284
XIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 6 447 21 722 1 426 4 707
XX. Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 7004 7276 1549 1 577
XXI. Zobowiązania długoterminowe 20 267 22 269 4 483 4 826
XXII. Zobowiązania krótkoterminowe 24021 19 762 5 313 4 282
XXIII. Pasywa ogółem 57 739 71 029 12 772 15 392
XXIV. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01.2021-30.06.2021 01.01.2020-30.06.2020 01.01.2021-30.06.2021 01.01.2020-30.06.2020
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 081 -7 375 -1 557 -1 661
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 415 -706 -311 -159
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 546 8 876 1 440 1 999
XXVIII. Przepływy pieniężne netto razem -1950 795 -429 179


Powyższe wybrane dane finansowe, odpowiednio skonsolidowane i
jednostkowe, przeliczone zostały na walutę Euro w następujący sposób:


• Poszczególne pozycje skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z
sytuacji finansowej przeliczone zostały według kursu ogłoszonego przez
NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. 30 czerwca 2021 r. (1 EUR =
4,5208 PLN) i na dzień 31 grudnia 2020 r. (1 EUR= 4,6148 PLN).


• Poszczególne pozycje skonsolidowanego i jednostkowego rachunku zysków
i strat, skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z przepływów
pieniężnych przeliczone zostały po kursie stanowiącym średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym tzn. dla
okresu od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. (1 EUR = 4,5472 PLN) oraz dla
okresu od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. (1 EUR = 4,4413PLN).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Adiuvo Investments S.A._Raport półroczny z 1 półrocze 2021.pdfAdiuvo Investments S.A._Raport półroczny z 1 półrocze 2021.pdf Raport pólroczny z 1 półrocze 2021
AdiuvoInvestments S.A. raport z przeglądu firmy adudytorskiej.pdfAdiuvoInvestments S.A. raport z przeglądu firmy adudytorskiej.pdf Raport z przeglądu firmy audytorskiej

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 Marek Orłowski Prezes Zarządu Marek Orłowski
2021-09-30 Anna Aranowska-Bablok Członek Zarządu Anna Aranowska-Bablok
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki