500+ a rozliczenie roczne PIT

2018-01-03 09:00
publikacja
2018-01-03 09:00

Mimo że świadczenie z tytułu programu rządowego "Rodzina 500+" stanowi przychód wielu rodziców, którzy posiadają dzieci, nie podlega ono opodatkowaniu.

500 plus a podatek - najważniejsze informacje / YAY Foto

500+ – wysokość świadczenia w różnych przypadkach

Program „Rodzina 500+” wprowadzony został na podstawie  ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 ze zm.). Świadczenie wychowawcze pozostaje zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Świadczenie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie.

Świadczenie wychowawcze może przysługiwać także na pierwsze dziecko, pod warunkiem że dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza kwoty 800 zł. Natomiast jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200 zł.

Zgodnie z zasadami wypłaty, świadczenie wychowawcze może być przekazywane uprawnionym w gotówce, ale również w naturze lub poprzez przyznanie prawa do nieodpłatnych świadczeń. Ten drugi sposób może znaleźć zastosowanie, jeżeli okaże się, że osoba otrzymująca świadczenie marnotrawi je lub wydatkuje niezgodnie z jego celem. W takim przypadku zwolniona z opodatkowania jest również wartość przekazywanych świadczeń.

500+ zwolnione z opodatkowania – co to znaczy

Na fakt zwolnienia z opodatkowania świadczeń z programu nie ma wpływu poziom uzyskiwanych przez rodziców dochodów. Nawet w przypadku osób  majętnych bądź bardzo dobrze zarabiających środki pochodzące ze świadczenia nie będą opodatkowane.

Zwolnienie z opodatkowania kwot otrzymywanych z programu 500+ oznacza, że:

 1. w trakcie roku jednostka wypłacająca nie pobiera zaliczki na podatek - uprawniony otrzymuję kwotę 500 zł, 
 2. zeznanie roczne podatnika za rok 2017 nie będzie zawierało informacji o kwotach wypłacanych mu z programu 500+.

W konsekwencji powyższego, jeżeli podatnik nie osiągnął przychodów z innych źródeł w danym roku podatkowych, nie ma obowiązku składać rocznego zeznania podatkowego.

Kiedy natomiast podatnik posiadał w roku 2017 inne źródła przychodów ( np. z umowy zlecenia, umowy o pracę, własnej działalności gospodarczej) – wówczas składa właściwe dla siebie roczne zeznanie podatkowe (np. PIT-37) i wykazuje w nim jedynie właściwe przychody opodatkowane, pomijając w pozycjach obejmujące przychody kwoty pochodzące z programu 500+.  

Świadczenia 500+ a ulgi podatkowe oraz preferencyjne rozliczenie

Należy zwrócić uwagę również na fakt, że pobieranie świadczenia 500+ nie wpływa na inne ulgi podatkowe - w tym ulgę prorodzinną. Mimo korzystania z programu, podatnik nadal zachowuje możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej wykazywanej w formularzy PIT na załączniku PIT/O. Z takiego odliczenia będzie mógł skorzystać podatnik, który spełnia wymogi ustawowe – tzn. w pierwszej kolejności po odliczeniu składek na ZUS jego dochód nie może przekroczyć wspólnie z małżonkiem kwoty 112 tys. zł (przy osobie samotnie wychowującej dzieci 56 tys. zł.)

Zwolnione z opodatkowania świadczenie po 500 zł na miesiąc na dziecko nie ogranicza prawa do zwrotu niewykorzystanej (nieodliczanej od podatku) kwoty ulgi prorodzinnej.

W ramach ulgi prorodzinnej istnieje prawo do odliczenia miesięcznie od podatku (lub do zwrotu przy niskim podatku) w stosunku do:

1) jednego małoletniego dziecka - kwoty 92,67 zł (istnieje dodatkowy warunek zarobków rodziców);

2) dwojga małoletnich dzieci - kwoty 92,67 zł na każde dziecko; 

3) trojga i więcej małoletnich dzieci - kwoty:

a) 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,

b) 166,67 zł na trzecie dziecko,

c) 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

500+ a rozliczenie PIT wspólnie z małżonkiem

Prawo do świadczenia wychowawczego nie ogranicza w dodatkowy sposób uprawnień do rozliczenia na preferencyjnych zasadach. Podatnicy otrzymujący świadczenia nadal mają  możliwość:

 1. rozliczyć się ze swoich przychodów wspólnie z małżonkiem (wspólnie składać deklarację podatkową),
 2. rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

Dla rozliczania powyższych ulg i metod opodatkowania wymagane jest spełnienie wymagań określonych dla każdego z nich.

Świadczenie wychowawcze a inne świadczenia rodzinne

Uzyskiwana przez podatników kwota świadczenia wychowawczego nie wpływa na wartość przychodu, który brany jest pod uwagę przy wypłacie świadczeń rodzinnych na rzecz otrzymujących świadczenie.

W tym miejscu trzeba zwrócić natomiast uwagę, że świadczenia rodzinne mogą być ograniczone, jeżeli podatnik wykorzystuje ulgę prorodzinną lub występuje o zwrot tej ulgi w części niewykorzystanej (nieodliczonej od podatku). Kwoty te stanowią bowiem dochód brany pod uwagę przy wypłacie świadczeń rodzinnych, tj. zasiłku rodzinnego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu:

 1. urodzenia dziecka;
 2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 3. samotnego wychowywania dziecka;
 4. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
 5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
 6. rozpoczęcia roku szkolnego;
 7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Dochód ten będzie również rozpatrywany w przypadku wypłaty jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe).

Świadczenia 500+ i przychody z zagranicy

Co do zasady kwoty zwolnione z opodatkowania nie wpływają na sposób rozliczenia zarobków zagranicznych i kiedy podatnik:

 1. uzyskuje w roku podatkowym wyłącznie przychody z zagranicy, w przypadku których zastosowanie znajduje zwolnienie z progresją (np. z Wielkiej Brytanii, Niemiec) a w Polsce jedynie kwoty programu „500 plus”, to podatnik nadal nie musi składać w Polsce deklaracji podatkowej;
 2. uzyskuje zarobki z zagranicy, do których zastosowanie znajduje zasada proporcjonalnego odliczenia (np. Holandia, USA) oraz kwoty z programu 500+, to te ostatnie nie wpłyną na wartość przychodu, od którego odlicza się wysokość wynagrodzenia zagranicznego.

Adwokat Łukasz Wieszczeczyński, www.adwokaci-twz.pl

Przydatne skróty: jak rozliczyć PIT

Źródło:
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Rozliczenia podatkowe - PIT 2017

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki