06MAGNA: wyniki finansowe

2020-04-16 13:08
publikacja
2020-04-16 13:08
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
GK_Magna_Polonia_roczne_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_20191231_p....pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_Magna_Polonia_2019_12_31_podpisane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_GK_Magna_Polonia_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
list_do_akcjonariuszy_MP_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody ze sprzedaży 5 145 6 445 1 196 1 510
II. Pozostałe przychody operacyjne 3 292 1 221 765 286
III. Przychody finansowe 2 225 1 524 517 357
IV. Zysk/Strata* z działalności operacyjnej 1 198 -1 314 278 -308
V. Zysk/Strata* brutto 2 196 -5 892 510 -1 381
VI. Zysk/Strata* netto z działalności kontynuowanej 1 999 -4 880 465 -1 144
VII. Zysk/Strata* netto ogółem 1 999 -4 880 465 -1 144
VIII. Zysk/Strata* netto dla akcjonariuszy 1 605 -4 798 373 -1 124
IX. Całkowity dochód netto 1 999 -4 880 465 -1 144
X. Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy 1 605 -4 798 373 -1 124
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 148 -1 286 -267 -301
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -476 -577 -111 -135
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 964 2 035 457 477
XIV. Przepływy pieniężne netto, razem 340 172 79 40
XV. Zysk/Strata* na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR)** 0,12 -0,34 0,03 -0,08
XVI. Aktywa razem 29 489 28 645 6 925 6 662
XVII. Zobowiązania razem 7 530 8 685 1 768 2 020
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 2 325 2 022 546 470
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 5 205 6 663 1 222 1 550
XX. Kapitał własny 21 959 19 960 5 157 4 642
XXI. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki 20 827 19 500 4 891 4 535
XXII. Kapitał akcyjny 13 922 13 922 3 269 3 238
XXIII. Liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XXIV. Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
XXV. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)** 1,50 1,40 0,35 0,33


*Zysk/Strata podstawowa na jedną akcję obliczona została jako iloraz
straty netto przypadającej na akcjonariuszy Jednostki Dominującej przez
średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji występujących w ciągu roku
obrotowego. Średnia ważona liczba akcji w bieżącym okresie wynosiła 13
921 975 oraz w okresie porównawczym 13 921 975.** Wartość
księgowa na jedną akcję została obliczona jako iloraz kapitału własnego
przypadającego na akcjonariuszy Jednostki Dominującej przez liczbę akcji.Wybrane
dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na
walutę EUR w następujący sposób:- pozycje
dotyczące Sprawozdania z całkowitych dochodów oraz Sprawozdania z
przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca; kurs ten wyniósł w okresie bieżącym - 4,
3018 PLN, a w okresie porównawczym - 4,2669 PLN,- pozycje
bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłaszanego przez NBP
obowiązującego na dzień bilansowy; kurs ten wyniósł na dzień 31 grudnia
2019 roku - 4,2585 PLN; na dzień 31 grudnia 2018 roku - 4,3000 PLN.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK Magna Polonia_roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe_20191231_p....pdfGK Magna Polonia_roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe_20191231_p....pdf GK Magna Polonia_Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 01-01-2019-31-12-2019
Sprawozdanie z działalnosci GK Magna Polonia_2019 12 31_podpisane.pdfSprawozdanie z działalnosci GK Magna Polonia_2019 12 31_podpisane.pdf GK Magna Polonia_Sprawozdanie z działalności_20191231
Sprawozdanie z badania GK Magna Polonia 2019.pdfSprawozdanie z badania GK Magna Polonia 2019.pdf GK Magna Polonia_Sprawozdanie z badania_20191231
list do akcjonariuszy MP 2019.pdflist do akcjonariuszy MP 2019.pdf GK Magna Polonia_List do akcjonariuszy

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-16 Mirosław Janisiewicz Prezes Zarządu Mirosław Janisiewicz


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-16 Anna Pawlak Kierownik Zespołu Księgowego Anna Pawlak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Poznaj bogatą ofertę samochodów używanych Audi. Wybierz najlepszy dla siebie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki