REKLAMA
W ŚRODĘ

01NFI: Jednostkowy raport półroczny SA-P

2008-10-09 18:35
publikacja
2008-10-09 18:35
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

8. WPROWADZENIE

9. BILANS

10. ZREALIZOWANY WYNIK NETTO

11. NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO

12. POZYCJE POZABILANSOWE

13. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

14. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

15. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

16. ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO

17. ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO

18. UDZIAŁY WIODĄCE

19. UDZIAŁY WIODĄCE C.D.

20. UDZIAŁY MNIEJSZOŚCIOWE

21. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH

22. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH C.D.

23. AKCJE I UDZIAŁY W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

24. UDZIAŁY WIODĄCE I MNIEJSZOŚCIOWE ORAZ POZOSTAŁE AKCJE I UDZIAŁY WEDŁUG DZIAŁÓW POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD)

25. OBLIGACJE

26. INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE

27. ZAGRANICZNE PAPIERY WARTOŚCIOWE

28. ZAGRANICZNE AKCJE I UDZIAŁY

29. ZAGRANICZNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE

30. TREŚĆ PRZEPISU

31. TREŚĆ PRZEPISU

32. NALEŻNOŚCI

33. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

34. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

35. NALEŻNOŚCI O OKRESIE SPŁATY OD DNIA BILANSOWEGO

36. ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH

37. NALEŻNOŚCI (STRUKTURA WALUTOWA)

38. POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI

39. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE

40. ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)

41. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

42. ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

43. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

44. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

45. ZMIANA STANU ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

46. ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)

47. ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO

48. ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

49. INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

50. WARTOŚĆ FIRMY Z WYCENY

51. ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY Z WYCENY

52. ODPISY AKTUALIZUJĄCE

53. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM

54. ZOBOWIĄZANIA

55. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

56. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE, Z PODZIAŁEM NA ZOBOWIĄZANIA O OKRESIE WYMAGALNOŚCI OD DNIA BILANSOWEGO

57. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

58. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

59. ZOBOWIAZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

60. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

61. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, Z PODZIAŁEM NA ZOBOWIĄZANIA O OKREDIE ZAPADALNOŚCI OD DNIA BILANSOWEGO:

62. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)

63. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

64. ZOBOWIAZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

65. FUNDUSZE SPECJALNE

66. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA

67. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

68. ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

69. REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW

70. ZMIANA STANU REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW (WG TYTUŁÓW)

71. REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW (STRUKTURA WALUTOWA)

72. ZMIANA STANU INNYCH REZERW (WG TYTUŁÓW)

73. REZERWA Z WYCENY

74. ZMIANA STANU REZERWY Z WYCENY

75. KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

76. AKCJE WŁASNE

77. AKCJE EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

78. KAPITAŁ ZAPASOWY

79. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY

80. KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY AKCJI I UDZIAŁÓW

81. POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)

82. ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH

83. NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH

84. ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) NETTO

85. NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) NETTO

86. NOTA 19

87. NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)

88. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)

89. DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE

90. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE (WG TYTUŁÓW)

91. UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE

92. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (WG TYTUŁÓW)

93. REZERWY I ODPISY AKTUALIZUJĄCE

94. ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI

95. ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI

96. NIEZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z WYCENY

97. NIEZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z WYCENY

98. ZYSKI NADZWYCZAJNE

99. STRATY NADZWYCZAJNE

100. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY

101. PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:

102. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO

103. PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY

104. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:

105. SPOSÓB PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)

106. ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ

107. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

108. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

109. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

110. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Fund.1_-_raport_30.06.2008_.pdf  (RAPORT Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
ZATWIERD_SAFP_08.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Komentarz_Zarzadu_Fund1_2008.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Fund1WPR_30_06_08.pdf  (WPROWADZENIE)
F1_Zalacznik_1.pdf  (NOTA 19)
F1_Zalacznik2.pdf  (SPOSÓB PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY))
F1Zalacznik_3.pdf  (ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ)
F1NotyPrzeplyw_30_06_08.pdf  (NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH)
Fund1_inf__dod.pdf  (DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2008 półrocze / 2007 półrocze / 2008 półrocze / 2007
I. Przychody z inwestycji 204 114 59 33
II. Wynik z inwestycji netto -217 -312 -62 -90
III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 0 637 0 183
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -217 325 -62 93
V. Zysk (strata) brutto -217 325 -62 93
VI. Zysk (strata) netto -217 325 -62 93
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -253 1 002 -73 288
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 0 0 0
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -253 1 002 -73 288
X. Aktywa razem 7 902 8 618 2 356 2 569
XI. Zobowiązania i rezerwy, razem 98 349 29 104
XII. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 59 17 18 5
XIV. Kapitał własny (aktywa netto) 7 804 8 269 2 327 2 465
XV. Kapitał zakładowy 8 303 7 944 2 475 2 368
XVI. Liczba akcji (w szt.) 7 935 161 7 935 161 7 935 161 7 935 161
XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 0,98 1,04 0,29 0,31
XVIII. Rozwodniona wartość aktywów na jedną akcję (w zł/EUR) 0,98 1,04 0,29 0,31
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,03 0,04 -0,01 0,01
XX. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą
(w zł/EUR)
-0,03 0,04 -0,01 0,01
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR)


Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby
akcji Funduszu. Liczba ta wynosiła 7.935.161 na dzień 30.06.2008 i na
dzień 31.12.2007. W okresie sprawozdawczym Fundusz nie posiadał akcji
własnych.Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku
netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie.
Średnia ta wynosiła 7.935.161 za okres 1.01.08-30.06.08 oraz za okres
1.10.07-31.12.07. Nie wystąpiły instrumenty rozwadniające zysk i aktywa
netto.


Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KNF, zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJE O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Fund.1 - raport 30.06.2008 .pdf Fund.1 - raport 30.06.2008 .pdf Raport z przeglądu sprawozdania finansowego

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
ZATWIERD_SAFP_08.pdf ZATWIERD_SAFP_08.pdf Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Plik Opis

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
Komentarz Zarzadu Fund1_2008.pdf Komentarz Zarzadu Fund1_2008.pdf Sprawozdanie z działalności Funduszu

WPROWADZENIE
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:
1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek,
2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony,
3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe,
4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta,
5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,
6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia,
8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności,
9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej,
10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie,
11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych,
12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:
- kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,
- kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,
- najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie,
13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia,
14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.
Plik Opis
Fund1WPR_30_06_08.pdf Fund1WPR_30_06_08.pdf Wprowadzenie

BILANS
Noty w tys.
półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007
Aktywa
A. Portfel inwestycyjny 0 9 1 615
I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe 0 0 1 606
Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych
Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych
Akcje w jednostkach zależnych notowanych
Akcje w jednostkach współzależnych notowanych
Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych
Notowane dłużne papiery wartościowe
1. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe 0 0 1 606
II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe 0 9 9
Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych
Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych
Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych
1. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych 0 9 9
Nienotowane dłużne papiery wartościowe
Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe
Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe
B. Należności 1586448310856586 0 0 0
Należności z tytułu udzielonych pożyczek
Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych
Należności z tytułu odsetek
Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
Pozostałe należności
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 40220493188885 7 887 8 133 6 995
D. Inne aktywa 15 0 8
Wartości niematerialne i prawne, w tym: 46133489039573
wartość firmy
1. Rzeczowe aktywa trwałe 1681747936403 5 0 0
2. Rozliczenia międzyokresowe 125064114452935 10 0 8
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2.1. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 10 0 8
Pozostałe
Wartość firmy z wyceny 1089430110775328
Aktywa, razem 7 902 8 142 8 618
E. Zobowiązania i Rezerwy 98 121 349
I. Zobowiązania 465135610301488 59 72 17
Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)
Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych
1. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 6 0 0
2. Pozostałe zobowiązania 53 72 17
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe 47480107369144
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
Długoterminowe
Krótkoterminowe
II. Rezerwy 105744443646402 39 49 332
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników
Długoterminowe
Krótkoterminowe
1. Pozostałe rezerwy 39 49 332
Długoterminowe
1.1. Krótkoterminowe 39 49 332
Rezerwa z wyceny 428908711771477
Zobowiązania i rezerwy, razem 98 121 349
Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) 7 804 8 021 8 269
F. Kapitał własny 7 804 8 021 8 269
1. Kapitał zakładowy 1129359910885034 8 303 8 303 7 944
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje własne (wielkość ujemna) 884128816517426
Kapitał zapasowy 33755148505719
Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: 105116485183932
środków trwałych
akcji i udziałów
Pozostałe kapitały rezerwowe 47151729106642
2. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: 467647713070019 -282 0 0
- zrealizowany zysk (strata) -282 0 0
niezrealizowany zysk (strata)
3. Zysk (strata) netto, w tym: 933223013380817 -217 -282 325
- zrealizowany zysk (strata) netto -217 -282 325
niezrealizowany zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Liczba akcji (w szt.) 7 935 161 7 935 161 7 935 161
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 67572424007787 0,98 1,01 1,04
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 7 935 161 7 935 161 7 935 161
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 67572424007787 0,98 1,01 1,04


Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby
akcji Funduszu. W okresie sprawozdawczym Fundusz nie posiadał akcji
własnych. Liczba ta wynosiła 7.935.161 na dzień 30.06.2008 i na dzień
31.12.2007. Nie wystąpiły instrumenty rozwadniające wartość aktywów
netto na jedną akcję.


Wskaźnik "Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

ZREALIZOWANY WYNIK NETTO w tys.
półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007
1. Zrealizowany zysk (strata) netto -217 -282 325
2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych -282 0 0
Zrealizowany wynik netto, razem -499 -282 325

NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO w tys.
półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007
1. Niezrealizowany zysk (strata) netto
2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych
Niezrealizowany wynik netto, razem

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys.
półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 27936229768394
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 27936229768394
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
półrocze / 2008 półrocze / 2007
A. Przychody z inwestycji 204 114
Udział w wyniku finansowym netto
Z tytułu udziałów wiodących
Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych
Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych
Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych
1. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów 0 32
1.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych 0 32
Z tytułu udziałów mniejszościowych
Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów
2. Przychody z tytułu odsetek 204 82
Dodatnie różnice kursowe 186704600777
Pozostałe
B. Pozostałe przychody operacyjne 558006816357007 2 2
C. Koszty operacyjne 414 428
1. Koszty działania funduszu 414 428
Wynagrodzenie firmy zarządzającej
1.1. Usługi doradztwa finansowego 141 231
1.2. Usługi prawne 43 24
Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek)
Ujemne różnice kursowe 1340294912466790
1.3. Pozostałe koszty 230 173
Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Pozostałe koszty operacyjne 1646437410117549
D. Rezerwy i odpisy aktualizujące 152712596205016 9 0
E. Wynik z inwestycji netto -217 -312
F. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 0 637
1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji 135845514548495 0 637
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny 25153616499438
G. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -217 325
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne 108292818495087
Straty nadzwyczajne 113739191867859
H. Zysk (strata) brutto -217 325
Podatek dochodowy 261499010623871
część bieżąca
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 86921339471373
I. Zysk (strata) netto, w tym: 61445908372565 -217 325
1. Zrealizowany zysk (strata) netto -217 325
Niezrealizowany zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto (zanualizowany) -824 1 006
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 7 935 161 7 962 132
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 132087242904228 -0,10 0,13
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 7 935 161 7 962 132
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 132087242904228 -0,10 0,13


Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto zanualizowanego
do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w ciągu ostatnich 12 miesiący.
W okresie tym Fundusz nie posiadał akcji własnych. Nie wystąpiły
instrumenty rozwadniające zysk netto na jedną akcję.


Wskaźniki "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 8 021 8 067 8 067
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8 021 8 067 8 067
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 8 303 8 067 8 067
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 236 -123
a) zwiększenia (z tytułu) 0 236 0
emisji akcji
- rozwiązanie rezerwy na likwidację Funduszu 0 236 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 -123
umorzenia akcji
- wycena akcji w pozostałych jednostkach 0 0 -123
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 8 303 8 303 7 944
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje własne na początek okresu
Zmiany akcji własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
podziału zysku (ustawowo)
podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -282 0 0
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -282 0 0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych
2.1.1. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu -282 0 0
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
2.1.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu -282 0 0
Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu
2.1.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -282 0 0
2.2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -282 0 0
3. Wynik netto -217 -282 325
a) zysk netto 0 0 761
- zrealizowany 0 0 761
niezrealizowany
b) strata netto -217 -282 -436
- zrealizowana -217 -282 -436
niezrealizowana
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 7 804 8 021 8 269
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 7 804 8 021 8 269


Na dzień rozpoczęcia likwidacji (1 października 2006 r.) wszystkie
składniki kapitału własnego zostały połączone w jeden kapitał
podstawowy. Kapitał podstawowy na początek 2007 roku jest równy
kapitałowi podstawowemu na dzień 31 grudnia 2006 roku skorygowany o
wynik 2006 roku. 20 grudnia 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
uchyliło likwidację Funduszu. Do dnia 30.06 2008 roku nie podjeto
uchwały o podziale kapitału podstawowego. Na dzień 30 czerwca 2008 roku
zaprezentowano kapitał podstawowy ( przed podziałem), wynik 2007 roku i
wynik bieżącego roku.


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2008 półrocze / 2007
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Wpływy 199 1 440
1. Odsetki 198 101
Dywidendy i udziały w zyskach
Zbycie udziałów wiodących
2. Zbycie udziałów mniejszościowych 1 0
Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych
Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
3. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 0 1 336
Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych
4. Inne wpływy operacyjne, w tym: 0 3
II. Wydatki 452 438
Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej
1. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego 181 225
2. Wydatki z tytułu usług prawnych 39 24
Nabycie udziałów wiodących
Nabycie udziałów mniejszościowych
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych
Udzielone pożyczki
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
3. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych 5 0
4. Inne wydatki operacyjne, w tym: 227 189
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) -253 1 002
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty
Pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe, w tym:
Wydatki
Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału
Nabycie akcji własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów
Spłaty pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Odsetki
Inne wydatki finansowe, w tym:
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) -253 1 002
D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -246 1 015
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu wyceny dłużnych papierów wartościowych typu buy/sell back i depozytów bankowych 7 13
E. Środki pieniężne na początek okresu 8 133 5 980
F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: 7 887 6 995
o ograniczonej możliwości dysponowania

ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
w tys.
Udziały wiodące Udziały mniejszościowe Akcje i udziały w jednostkach zależnych Akcje i udziały w jednostkach współzależnych Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych Dłużne papiery wartościowe Pozostałe Zagraniczne papiery wartościowe Razem
Wartość bilansowa na początek roku obrotowego 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
a. Zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b. Zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
- wycena 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
w tys.
Z nieograniczoną zbywalnością Z ograniczoną zbywalnością
notowane na giełdach notowane na rynkach pozagiełdowych nienotowane na rynkach regulowanych
Udziały wiodące
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Udziały mniejszościowe
wartość bilansowa 0
wartość według ceny nabycia 3 370
wartość godziwa
wartość rynkowa
Akcje i udziały w jednostkach zależnych
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych
wartość bilansowa 0
wartość według ceny nabycia 9
wartość godziwa
wartość rynkowa
Dłużne papiery wartościowe
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Pozostałe (wg tytułów)
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Zagraniczne papiery wartościowe
wartość bilansowa
wartość według ceny nabycia
wartość godziwa
wartość rynkowa
Razem
wartość bilansowa 0
wartość według ceny nabycia 3 379
wartość rynkowa

UDZIAŁY WIODĄCE
Lp. w tys.
Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Przedmiot działalności Liczba akcji/ udziałów Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów Wartość bilansowa akcji/ udziałów Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) Procent posiadanego kapitału zakładowego Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)
1. Myszkowskie Zakłady Metalurgiczne MYSTAL S.A.* Myszków Przemysł elektromaszynowy 125 400 0 0 0 33,00 33,00 0 0
2. Zakłady Konfekcji Technicznej POLNAM S.A.* Częstochowa Produkcja pozostałych wyrobów włókienniczych 82 500 0 0 0 33,00 33,00 0 0
Razem 0 0 0 0 0


* Spółki postawione w stan likwidacji lub
upadłości.


UDZIAŁY WIODĄCE C.D.
Lp. w tys.
Nazwa jednostki Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej Aktywa obrotowe Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Zapasy Aktywa razem Kapitał własny Zobowiązania i rezerwy
Ogółem, w tym: Ogółem, w tym:
Zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy Zapasowy Rezerwowe Wynik finansowy z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe
Razem

UDZIAŁY MNIEJSZOŚCIOWE
Lp. w tys.
Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Przedmiot działalności Wartość bilansowa akcji (udziałów) Procent posiadanego kapitału zakładowego Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Nieopłacona przez emitenta wartość akcji (udziałów) w jednostce Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)
1. MODUS Przedsiębiorstwo Odzieżowe S.A. Bydgoszcz Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej 0 1,45 1,45 0 0
2. Zakłady Chemiczne BLACHOWNIA S.A. Kędzierzyn Produkcja surowców, półproduktów i finalnych wyrobów chemicznych 0 1,93 1,93 0 0
3. TORMIĘS Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego S.A.* Toruń Produkcja wyrobów z mięsa, mięsa drobiowego i króliczego 0 0,20 0,20 0 0
4. Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego S.A. (Fabryka "Wagon")* Ostrów Wielkopolski Produkcja lokomotyw kolejowych, tramwajowych oraz taboru kolejowego 0 1,93 1,93 0 0
5. Kielecka Centrala Materiałów Budowlanych S.A.* Kielce Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych 0 0,18 0,18 0 0
Razem 0 0 0


* Spółki postawione w stan likwidacji lub upadłości


AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH
Lp. w tys.
Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Przedmiot działalności Charakter powiązania Liczba akcji/ udziałów Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów Wartość bilansowa akcji/ udziałów Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) Procent posiadanego kapitału zakładowego Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)
Razem

AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH C.D.
Lp. w tys.
Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej Przychody netto ze sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej Aktywa obrotowe Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Zapasy Aktywa razem Kapitał własny Zobowiązania i rezerwy
Ogółem, w tym: Ogółem, w tym:
Zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy Zapasowy Rezerwowe Wynik finansowy z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe
Razem

AKCJE I UDZIAŁY W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
Lp. w tys.
Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Przedmiot działalności Liczba akcji / udziałów Wartość bilansowa akcji / udziałów Procent posiadanego kapitału zakładowego Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Nieopłacona przez emitenta wartość akcji / udziałów w jednostce Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach)
1. Przy Parku Sp. z o.o. w likwidacji Warszawa Obsługa nieruchomości 17 0 3,54 3,54 0 0
Razem 0 0 0


UDZIAŁY WIODĄCE I MNIEJSZOŚCIOWE ORAZ POZOSTAŁE AKCJE I UDZIAŁY WEDŁUG DZIAŁÓW POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD)
w tys.
Dział według PKD Akcje notowane (wartość bilansowa) Akcje i udziały nienotowane (wartość bilansowa) Razem Udział w aktywach netto w %
a) udziały wiodące
b) udziały mniejszościowe
c) udziały w jednostkach powiązanych
d) pozostałe
Razem
Razem
RAZEM

OBLIGACJE
Lp. w tys.
Emitent Nr serii Termin wykupu Wartość nominalna Wartość w cenie nabycia Wartość rynkowa Należne odsetki Udział w aktywach netto w %
Razem

INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
Lp. w tys.
Emitent Rodzaj papieru Nr serii Termin wykupu Wartość nominalna Wartość w cenie nabycia Wartość rynkowa Należne odsetki Udział w aktywach netto w %
Razem

ZAGRANICZNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
w tys.
- zagraniczne akcje i udziały
- zagraniczne dłużne papiery wartościowe
Zagraniczne papiery wartościowe razem

ZAGRANICZNE AKCJE I UDZIAŁY
Lp. w tys.
Nazwa jednostki i siedziba Przedmiot działalności Liczba akcji / udziałów Wartość w cenie nabycia Wartość rynkowa Udział w aktywach netto %
Razem

ZAGRANICZNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
Lp. w tys.
Emitent Rodzaj papieru Nr serii Termin wykupu Wartość nominalna Wartość w cenie nabycia Wartość rynkowa Należne odsetki Udział w aktywach netto w %
Razem

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe i odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie.

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informacje o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

NALEŻNOŚCI w tys.
półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007
należności od spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące
należności od spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe
należności od jednostek zależnych
należności od jednostek współzależnych
należności od jednostek stowarzyszonych
a) należności od pozostałych jednostek 0 0 0
Należności (netto), razem 0 0 0
b) odpisy aktualizujące 6 7 7
Należności (brutto), razem 6 7 7

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys.
półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007
należności krótkoterminowe od spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące (wg tytułów):
należności krótkoterminowe od spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (wg tytułów):
należności krótkoterminowe od jednostek zależnych (wg tytułów):
należności krótkoterminowe od jednostek współzależnych (wg tytułów):
należności krótkoterminowe od jednostek stowarzyszonych (wg tytułów):
należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek (wg tytułów):
Należności krótkoterminowe (netto), razem 0 0 0
a) odpisy aktualizujące 6 7 7
Należności krótkoterminowe (brutto), razem 6 7 7

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys.
półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007
a) należności długoterminowe od spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące (wg tytułów):
b) należności długoterminowe od spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (wg tytułów):
c) należności długoterminowe od jednostek zależnych (wg tytułów):
d) należności długoterminowe od jednostek współzależnych (wg tytułów):
e) należności długoterminowe od jednostek stowarzyszonych (wg tytułów):
f) należności długoterminowe od pozostałych jednostek (wg tytułów):
Należności długoterminowe (netto), razem
g) odpisy aktualizujące
Należności długoterminowe (brutto), razem

NALEŻNOŚCI O OKRESIE SPŁATY OD DNIA BILANSOWEGO w tys.
półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007
do 1 miesiąca
powyżej 1miesiąca do 3 miesięcy
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
powyżej 6 miesięcy do 1 roku
powyżej 1 roku
a) należności dla których termin spłaty upłynął 6 7 7
Należności (brutto), razem 6 7 7
b) odpisy aktualizujące -6 -7 -7
Należności (netto), razem 0 0 0

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH w tys.
półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007
Stan na początek okresu 7 34 34
zwiększenia (z tytułu)
a) zmniejszenia (z tytułu) 1 27 27
- spłata, 1 1 1
- odpisanie należności w ciężar rezerwy 0 26 26
Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu, razem 6 7 7

NALEŻNOŚCI (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007
a) należności w walucie polskiej
b) należności w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł
Należności, razem

POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI w tys.
półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007
a) Pozostałe należności krótkoterminowe (wg znaczących tytułów):
- inne
b) Pozostałe należności długoterminowe (wg znaczących tytułów):
- inne
Pozostałe należności, razem
W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych), wyszczególnienie wartości należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem według tytułów)

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE w tys.
półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007
a) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 7 887 8 133 6 995
inne środki pieniężne
inne aktywa pieniężne
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 7 887 8 133 6 995

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007
a) w walucie polskiej 7 887 8 133 6 995
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 7 887 8 133 6 995

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys.
półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007
a) koszty zakończonych prac rozwojowych
b) wartość firmy
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:
- oprogramowanie komputerowe
d) inne wartości niematerialne i prawne
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne, razem

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje, i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne
oprogramowanie komputerowe
a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu
f) amortyzacja za okres (z tytułu)
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
- zwiększenie
- zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys.
półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007
a) własne
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Wartości niematerialne i prawne, razem

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys.
półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007
a) środki trwałe, w tym: 5 0 0
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- urządzenia techniczne i maszyny 5 0 0
środki transportu
inne środki trwałe
środki trwałe w budowie
zaliczki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 5 0 0

ZMIANA STANU ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu 0 0 34 0 42 76
b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 5 0 0 0
- zakup 0 0 5 0 0 5
c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 2 0 0 2
- sprzedaz 0 0 2 0 0 2
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 0 0 37 0 42 79
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 0 -34 0 -42 -76
f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 0 0 0 0 0
g) zmniejszenie - sprzedaż 0 0 2 0 0 2
h) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 0 -32 0 -42 -74
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
zwiększenie
zmniejszenie
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
i) wartość netto środków trwałych na koniec okresu 0 0 5 0 0 5

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys.
półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007
a) własne 5 0 0
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Środki trwałe bilansowe, razem 5 0 0

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys.
półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007
- używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU
DOCHODOWEGO
w tys.
półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007
1. Stan aktywów na początek okresu, w tym:
a) odniesionych na wynik finansowy
b) odniesionych na kapitał własny
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
2. Zwiększenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
3. Zmniejszenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:
a) odniesionych na wynik finansowy
b) odniesionych na kapitał własny
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- powstania straty podatkowej
- nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
- wykorzystania straty podatkowej

Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007
a) rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 10 0 8
inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 10 0 8

WARTOŚĆ FIRMY Z WYCENY w tys.
półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007
a) udziałów wiodących
b) akcji i udziałów w jednostkach zależnych
c) akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
d) akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
Wartość firmy z wyceny, razem

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY Z WYCENY w tys.
półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007
a) udziałów wiodących
- stan na początek okresu
- zwiększenia (z tytułu)
- zmniejszenia (z tytułu)
- stan na koniec okresu
b) akcji i udziałów w jednostkach zależnych
- stan na początek okresu
- zwiększenia (z tytułu)
- zmniejszenia (z tytułu)
- stan na koniec okresu
c) akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
- stan na początek okresu
- zwiększenia (z tytułu)
- zmniejszenia (z tytułu)
- stan na koniec okresu
d) akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
- stan na początek okresu
- zwiększenia (z tytułu)
- zmniejszenia (z tytułu)
- stan na koniec okresu

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić:
a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie,
b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów,
c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny.
Plik Opis

ZOBOWIĄZANIA w tys.
półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007
zobowiązania długoterminowe
a) zobowiązania krótkoterminowe 59 72 17
Zobowiązania, razem 59 72 17

ZOBOWIĄZANIA w tys.
półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007
zobowiązania wobec spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące
zobowiązania wobec spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe
zobowiązania wobec jednostek zależnych
zobowiązania wobec jednostek współzależnych
zobowiązania wobec jednostek stowarzyszonych
a) zobowiązania wobec pozostałych jednostek 59 72 17
Zobowiązania, razem 59 72 17

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys.
półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007
zobowiązania krótkoterminowe wobec spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące (wg tytułów):
zobowiązania krótkoterminowe wobec spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (wg tytułów):
zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek zależnych (wg tytułów):
zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek współzależnych (wg tytułów):
zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek stowarzyszonych (wg tytułów):
a) pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (wg tytułów): 59 72 17
- zobowiązania z tytułu podatków 6 0 0
- pozostałe 53 72 17
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 59 72 17

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE, Z PODZIAŁEM NA ZOBOWIĄZANIA
O OKRESIE WYMAGALNOŚCI OD DNIA BILANSOWEGO
w tys.
półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007
a) do 1 miesiąca 59 72 17
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
powyżej 6 miesięcy do 1 roku
dla których termin spłaty upłynął
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 59 72 17

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007
a) zobowiązania w walucie polskiej 59 72 17
zobowiązania w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 59 72 17

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na złote.

ZOBOWIAZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne
Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys.
półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007
a) zobowiązania długoterminowe wobec spółek, w których fundusz posiada udziały wiodące (wg tytułów):
b) zobowiązania długoterminowe wobec spółek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (wg tytułów):
c) zobowiązania długoterminowe wobec jednostek zależnych (wg tytułów):
d) zobowiązania długoterminowe wobec jednostek współzależnych (wg tytułów):
e) zobowiązania długoterminowe wobec jednostek stowarzyszonych (wg tytułów):
f) pozostałe zobowiązania długoterminowe (wg tytułów):
Zobowiązania długoterminowe, razem

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, Z PODZIAŁEM NA ZOBOWIĄZANIA
O OKRESIE ZAPADALNOŚCI OD DNIA BILANSOWEGO:
w tys.
półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007
a) do 1 roku
b) powyżej 1 roku do 3 lat
c) powyżej 3 do 5 lat
d) powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys.
półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007
a) zobowiązania w walucie polskiej
b) zobowiązania w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania długoterminowe, razem

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne
w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na złote.

ZOBOWIAZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne
Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

FUNDUSZE SPECJALNE w tys.
półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007
Fundusze specjalne (z podziałem na tytuły)
Fundusze specjalne, razem

POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA w tys.
półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007
1. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (wg tytułów): 53 72 17
zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wynagrodzenia dla Firmy Zarządzającej
- inne 53 72 17
Pozostałe zobowiązania długoterminowe (wg tytułów):
zobowiązania długoterminowe z tytułu wynagrodzenia dla Firmy Zarządzającej
inne
Pozostałe zobowiązania, razem 53 72 17

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys.
półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007
a) rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:
Rozliczenia międzyokresowe, razem

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys.
półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:
a) odniesionej na wynik finansowy
b) odniesionej na kapitał własny
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
2. Zwiększenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
3. Zmniejszenia
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:
a) odniesionej na wynik finansowy
b) odniesionej na kapitał własny
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą:

Zwiększenia z tytułu:
- powstania różnic przejściowych
- zmiany stawek podatkowych
- nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu

Zmniejszenia z tytułu:
- odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy)
- zmiany stawek podatkowych
- rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania

Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań:
- kwotę dodatnich różnic na początek i koniec okresu,
- datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych
- łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW w tys.
półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007
a) rezerwy na świadczenia emerytalne
b) inne obowiązkowe świadczenia pracowników (wg tytułów)
Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników, razem

ZMIANA STANU REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW (WG TYTUŁÓW) w tys.
półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007
a) stan rezerw na początek okresu (wg tytułów)
b) zwiększenia (z tytułu)
c) wykorzystanie (z tytułu)
d) rozwiązanie (z tytułu)
e) stan rezerw na koniec okresu (wg tytułów)

REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE ORAZ INNE OBOWIĄZKOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW
(STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka waluta w tys.
półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007
a) w walucie polskiej w tys.
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.
b1. w walucie
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. zł w tys.
Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników, razem w tys.

ZMIANA STANU INNYCH REZERW (WG TYTUŁÓW) w tys.
półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007
a) stan innych rezerw na początek okresu (wg tytułów) 49 285 285
- rezerwa na pozostałe koszty 49 49 285
- rezerwa na likwidację Funduszu 0 236 0
b) zwiększenia (z tytułu) 39 49 47
- rezerwa na pozostałe koszty 39 49 47
c) wykorzystanie (z tytułu) 49 49 0
- rezerwa na pozostałe koszty 49 49 0
d) rozwiązanie (z tytułu) 0 236 0
- rozwiązanie rezerwy na likwidację Funduszu 0 236 0
e) stan innych rezerw na koniec okresu (wg tytułów) 39 49 332

REZERWA Z WYCENY w tys.
półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007
a) udziały wiodące
b) akcje i udziały w jednostkach zależnych
c) akcje i udziały w jednostkach współzależnych
d) akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych
Rezerwa z wyceny, razem

ZMIANA STANU REZERWY Z WYCENY w tys.
półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007
a) udziałów wiodących
- stan na początek okresu
- zwiększenia (z tytułu)
- zmniejszenia (z tytułu)
- stan na koniec okresu
b) akcji i udziałów w jednostkach zależnych
- stan na początek okresu
- zwiększenia (z tytułu)
- zmniejszenia (z tytułu)
- stan na koniec okresu
c) akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
- stan na początek okresu
- zwiększenia (z tytułu)
- zmniejszenia (z tytułu)
- stan na koniec okresu
d) akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
- stan na początek okresu
- zwiększenia (z tytułu)
- zmniejszenia (z tytułu)
- stan na koniec okresu

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys.
Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)
Zwykłe brak 1 000 000 100 1995-05-30 1 995
Zwykłe brak 32 000 000 3 200 1995-09-12 1 995
Zwykłe brak 1 000 000 100 1996-01-16 1 996
Zwykłe brak 500 000 50 1996-05-22 1 996
Zwykłe brak 400 000 40 1996-06-13 1 996
Zwykłe brak 100 000 10 1996-06-25 1 996
umorzenie brak -3 973 815 -397 1996-12-17 nie dotyczy
umorzenie brak -255 106 -26 1997-10-07 nie dotyczy
umorzenie brak -313 038 -31 1998-11-16 nie dotyczy
umorzenie brak -401 917 -40 1999-12-29 nie dotyczy
umorzenie brak -15 028 061 -1 503 2004-11-30 nie dotyczy
umorzenie brak -3 757 015 -376 2005-06-27 nie dotyczy
umorzenie brak -3 335 887 -333 2007-01-15 nie dotyczy
Liczba akcji, razem 7 935 161
Kapitał zakładowy, razem 794
Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 0,10
Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o:
- liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji
- zmianach wartości nominalnej akcji
- zmianach praw do akcji
oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kaiptału zakładowego

Ponadto należy podać informację o strukturze własności kaitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

AKCJE WŁASNE
w tys.
Liczba akcji Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

AKCJE EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba akcji Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys.
półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007
a) kapitał utworzony ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
b) kapitał utworzony ustawowo
c) kapitał utworzony zgodnie ze statutem, ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość
d) korekta wartości akcji i udziałów wniesionych do funduszu
e) inny (wg rodzaju)
Kapitał zapasowy, razem

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys.
półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007
a) z tytułu aktualizacji wyceny środków trwałych
b) z tytułu aktualizacji wyceny akcji i udziałów
c) z tytułu podatku odroczonego
d) inny (wg rodzaju)
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY AKCJI I UDZIAŁÓW w tys.
półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007
a) udziałów wiodących
b) akcji i udziałów w jednostkach zależnych
c) akcji i udziałów w jednostkach współzależnych
d) akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych
Kapitał z aktualizacji wyceny akcji i udziałów, razem

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys.
półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem

ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH w tys.
półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007
zrealizowany zysk
a) zrealizowana strata -282 0 0
Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych, razem -282 0 0

NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH w tys.
półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007
a) niezrealizowany zysk
b) niezrealizowana strata
Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych, razem
Ponadto należy przedstawić informacje o głównych tytułach dokonanej w kapitale własnym funduszu reklasyfikacji niezrealizowanych zysków (strat) z lat ubiegłych w zyski (straty) zrealizowane, z określeniem ich wartości

ZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) NETTO w tys.
półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007
a) zrealizowany zysk 0 0 325
b) zrealizowana strata -217 -282 0
Zrealizowany zysk (strata) netto, razem -217 -282 325

NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) NETTO w tys.
półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007
a) niezrealizowany zysk
b) niezrealizowana strata
Niezrealizowany zysk (strata) netto, razem

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości aktywów netto na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości aktywów netto na jedną akcję.
Plik Opis
F1_Zalacznik_1.pdf F1_Zalacznik_1.pdf Załącznik 1

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys.
półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007
a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:
- od jednostek zależnych
- od jednostek współzależnych
- od jednostek stowarzyszonych
- od znaczącego inwestora
- od jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
- w tym: od jednostek zależnych
- w tym: od jednostek współzależnych
- w tym: od jednostek stowarzyszonych
- w tym: od znaczącego inwestora
- w tym: od jednostki dominującej
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
(Z TYTUŁU)
w tys.
półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007
a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek współzależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz znaczącego inwestora
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe (z tytułu)
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym: na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
- w tym: na rzecz jednostek zależnych
- w tym; na rzecz jednostek współzależnych
- w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych
- w tym: na rzecz znaczącego inwestora
- w tym: na rzecz jednostki dominującej
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem

DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE w tys.
półrocze / 2008 półrocze / 2007
a) zrealizowane dodatnie różnice kursowe
b) niezrealizowane dodatnie różnice kursowe
Dodatnie różnice kursowe, razem

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE (WG TYTUŁÓW) w tys.
półrocze / 2008 półrocze / 2007
zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
dotacje
rozwiązane rezerwy (z tytułu)
a) inne, w tym: 2 2
- pozostałe 2 2
Pozostałe przychody operacyjne, razem 2 2

UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE w tys.
półrocze / 2008 półrocze / 2007
a) zrealizowane ujemne różnice kursowe
b) niezrealizowane ujemne różnice kursowe
Ujemne różnice kursowe, razem

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE (WG TYTUŁÓW) w tys.
półrocze / 2008 półrocze / 2007
a) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
b) korekty wartości zapasów
c) utworzone rezerwy (z tytułu)
d) inne, w tym:
Pozostałe koszty operacyjne, razem

REZERWY I ODPISY AKTUALIZUJĄCE w tys.
półrocze / 2008 półrocze / 2007
Rezerwy (wg tytułów):
1. Odpisy aktualizujące (wg tytułów): 9 0
- Odpisy aktualizujące wartość udziałó w pozostałych jednostkach 9 0
Rezerwy i odpisy aktualizujące, razem 9 0

ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI w tys.
półrocze / 2008 półrocze / 2007
a) zrealizowane zyski z inwestycji 0 645
b) zrealizowane straty z inwestycji 0 -8
Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji, razem 0 637

W odniesieniu do zrealizowanych zysków (strat) z inwestycji podział według głównych grup rodzajowych papierów wartościowych, z których sprzedaży w okresie sprawozdawczym zrealizowane zyski (straty) powstały
ZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z INWESTYCJI
w tys.
Zrealizowane zyski z inwestycji Zrealizowane straty z inwestycji
Udziały wiodące
Akcje i udziały w jednostkach zależnych
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych
Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych
Dłużne papiery wartościowe
Pozostałe
Zagraniczne papiery wartościowe
Razem
Informacje o zrealizowanych zyskach (stratach) z inwestycji należy przedstawić z podziałem na:
- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych
- koszty sprzedanych papierów wartościowych

NIEZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z WYCENY w tys.
półrocze / 2008 półrocze / 2007
a) niezrealizowane zyski z wyceny
b) niezrealizowane straty z wyceny
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny, razem

W odniesieniu do niezrealizowanych zysków (strat) z wyceny podział według grup rodzajowych papierów wartościowych, z którymi niezrealizowane zyski (straty) z wyceny są związane
NIEZREALIZOWANE ZYSKI (STRATY) Z WYCENY
w tys.
Niezrealizowane zyski z wyceny Niezrealizowane straty z wyceny
Udziały wiodące
Akcje i udziały w jednostkach zależnych
Akcje i udziały w jednostkach współzależnych
Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych
Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych
Dłużne papiery wartościowe
Pozostałe
Zagraniczne papiery wartościowe
Razem

ZYSKI NADZWYCZAJNE w tys.
półrocze / 2008 półrocze / 2007
a) losowe
b) pozostałe, w tym:
Zyski nadzwyczajne, razem

STRATY NADZWYCZAJNE w tys.
półrocze / 2008 półrocze / 2007
a) losowe
b) pozostałe, w tym:
Straty nadzwyczajne, razem

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys.
półrocze / 2008 półrocze / 2007
1. Zysk (strata) brutto -217 325
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, (wg tytułów) 19 -554
- trwałe różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym -35 -113
- przejściowe różnice pomiędzy zyskiem brutto, a dochodem do opodatkowania podatkiem dochodowym 54 32
- dochody/straty wolne od podatku art..17 p.20 0 -473
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -198 -229
4. Podatek dochodowy według stawki 19 % 0 0
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:
wykazany w rachunku zysków i strat
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys.
półrocze / 2008 półrocze / 2007
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
- inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)
Podatek dochodowy odroczony, razem

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys.
półrocze / 2008 półrocze / 2007
- ujętego w kapitale własnym
- ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy
Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys.
półrocze / 2008 półrocze / 2007
- działalności zaniechanej
- wyniku na operacjach nadzwyczajnych

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys.
półrocze / 2008 półrocze / 2007
-
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

Należy również przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając odpowiednie, dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Ponadto należy przedstawić opis kryterium klasyfikacji przyjętego przy ustalaniu wielkości składających się na zysk (stratę) netto, w tym:
a) zrealizowany zysk
b) zrealizowaną stratę
c) niezrealizowany zysk
d) niezrealizowaną stratę
wraz z wykazem głównych ich składników
Plik Opis
F1_Zalacznik2.pdf F1_Zalacznik2.pdf Załącznik 2

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą w podziale na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu
Plik Opis
F1Zalacznik_3.pdf F1Zalacznik_3.pdf Załącznik 3

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i na koniec okresu

W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny

W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach
Plik Opis
F1NotyPrzeplyw_30_06_08.pdf F1NotyPrzeplyw_30_06_08.pdf Noty objaśniające do rach. przepływów pieniężnych

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić:

1. Informacje o instrumentach finansowych, z uwzględnieniem specyfiki emitenta.

1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na:
a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
c) pożyczki udzielone i należności własne
d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
- przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie

1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
1.2.1. Należy zamieścić:
a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą
- zakres i charakter instrumentu
- cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie
- kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności
- sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych
- termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu
- możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją
- cenę lub przedział cen realizacji instrumentu
- możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów
- ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności
- dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone
- w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony
- inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi
- rodzaj ryzyka związanego z instrumentem
- sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości
c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane

c1) wartość wykazanych w bilansie instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej, jak również odpowiednio skutki przeszacowania odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym lub zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego

c2) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych, obejmującą stan kapitału na początek i na koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia, w szczególności z tytułu:
- skutków przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, w tym:
- zyski lub straty z okresowej wyceny,
- kwoty przeszacowania odpisane w razie trwałej utraty wartości,
- zyski lub straty z wyceny ustalone na dzień przekwalifikowania aktywów do kategorii dostępnych do sprzedaży,
- kwoty rozliczone w przypadku zabezpieczania wartości godziwej oprocentowanego instrumentu finansowego,
- kwoty rozliczone w przypadku przekwalifikowania aktywów do kategorii utrzymywanych do terminu wymagalności,
- kwoty odpisane na dzień wyłączenia z ksiąg rachunkowych,
- okresowej wyceny pozycji zabezpieczanych oraz instrumentów zabezpieczających w związku z zabezpieczaniem:
- zmian w przepływach pieniężnych,
- udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych,
- ustalenia, przeszacowania i odpisania na wynik finansowy rezerwy oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego".

d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym

e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowe, a w szczególności informację o:
- wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości
- efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne

f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o:
- szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia
- koncentracji ryzyka kredytowego

1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także - o ile to możliwe - określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać
1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić:
a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, zaś informacje o tej cenie są ogólnie dostępne
b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie

1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić:
a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie
b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych
1.2.5 W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny

1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych, albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych

1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nie zostały zrealizowane
1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty:
- do 3 miesięcy
- powyżej 3 do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis rodzaju zabezpieczeń
b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą sprawozdania finansowego
c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka
1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej:
a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania
b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających
c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków i strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe

1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać:
a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny
b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych
c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu.
2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek, w których emitent posiada udziały wiodące oraz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

3. Wykaz zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie

5. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe
7.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczące przeniesienia praw i zobowiązań

7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o:
a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach
b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji
c) inne dane, niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia
b) procentowym udziale
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych
f) dochodach otrzymanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia
9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

10. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek wiodących, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych, przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek wiodących, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot
11. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

12. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

13. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

14. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

15. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność
16. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności

17. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów):

- w przypadku rozliczenia metodą nabycia - wskazanie: nazwy (firmy) i opisu przedmiotu działalności spółki przejętej, liczby, wartości nominalnej i rodzaju udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia oraz ceny przejęcia, wartości aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartości firmy lub ujemnej wartości firmy i opisu zasad jej amortyzacji
- w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów - wskazanie: nazwy (firmy) i opisu przedmiotu działalności spółek które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczby, wartości nominalnej i rodzaju udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia oraz przychodów i kosztów, zysków i strat oraz zmian w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia
18. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takiej jak: wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, oraz inne informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów

Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian - należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego.
Plik Opis
Fund1_inf_ dod.pdf Fund1_inf_ dod.pdf Dodatkowe noty objaśniające

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-10-08 Łukasz Tatarkiewicz Prezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-10-08 Daniela Kanigowska Osoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - Polskie Centrum Audytu i Rachunkowosci Sp. z o.o.
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki