Zasady ubiegania się o przyznanie prawa do zasiłku chorobowego i opiekuńczego

2016-01-21 08:31
publikacja
2016-01-21 08:31

Osoby niezdolne do pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny mogą skorzystać z zasiłku chorobowego (odpowiednio wynagrodzenia chorobowego) lub zasiłku opiekuńczego. Jeśli ubezpieczony przedłożył odpowiednio płatnikowi składek lub ZUS otrzymane od lekarza zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA, traktowane to było jako wystąpienie z wnioskiem o dane świadczenie. Wprowadzone z początkiem bieżącego roku tzw. e-zwolnienia będą, co do zasady, niemal natychmiast drogą elektroniczną trafiały do ZUS oraz płatników składek posiadających profil informacyjny. Nie zawsze jednak będzie to wystarczające do podjęcia wypłaty świadczenia.

/ fot. MARIAN ZUBRZYCKI / FORUM

W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2016 r. zaświadczeń lekarskich wystawianych w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP, zwanych potocznie e-zwolnieniami, zmieniły się zasady ubiegania się odpowiednio o wynagrodzenie chorobowe i/lub zasiłek chorobowy oraz zasiłek opiekuńczy. Zostały one określone w:

  • art. 61b i 62 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159 ze zm.), zwanej ustawą zasiłkową, oraz
  • § 2-4, 27 i 31 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków (Dz. U. z 2015 r. poz. 2205 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem.

Świadczenia na wniosek

Z wymienionych przepisów wynika, że postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku wszczyna się na wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP, na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS.

Za taki uznawane/y jest odpowiednio:

  • e-zwolnienie otrzymane na profilu informacyjnym płatnika składek,
  • wydruk zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6 ustawy zasiłkowej (tj. wydruk z systemu teleinformatycznego wystawionego e-zwolnienia),
  • zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 55a ust. 7 ustawy zasiłkowej (tj. zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego),
  • złożony w ZUS w formie papierowej (pisemnej) lub w formie dokumentu elektronicznego wniosek o świadczenie, zawierający dane ubezpieczonego i płatnika składek oraz informacje o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłku lub jego wysokość.

Zależy to od tego, kto jest płatnikiem zasiłku chorobowego (odpowiednio wynagrodzenia chorobowego) lub zasiłku opiekuńczego oraz czy i ewentualnie jaki dokument potwierdzający niezdolność do pracy lub konieczność sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny otrzymał do ręki ubezpieczony.

Zakres danych, jakie powinien zawierać wniosek o zasiłek chorobowy i zasiłek opiekuńczy, został określony odpowiednio w załączniku nr 7 i nr 6 do rozporządzenia.

Dodatkowe dokumenty

Sam wniosek o świadczenie nie zawsze jednak wystarczy. Niekiedy, zwłaszcza przy ubieganiu się po raz pierwszy o zasiłek, należy dołączyć dokumenty niezbędne do jego przyznania i wypłaty. Chodzi tu m.in. o:

  • zaświadczenie płatnika składek, zawierające informacje określone odpowiednio w załączniku nr 1, 2 lub 3 do rozporządzenia,
  • oświadczenie osoby występującej o zasiłek chorobowy za okres niezdolności do pracy przypadającej po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, zawierające dane określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia,
  • zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku, stwierdzające związek niezdolności do pracy z wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,

- złożone w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego, uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP, na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS.

Podstawa do wszczęcia postępowania w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego lub zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny po wystawieniu ubezpieczonemu e-zwolnienia

Płatnik
zasiłku

Dokument stanowiący podstawę do wszczęcia
postępowania w sprawie przyznania i wypłaty
zasiłku chorobowego lub zasiłku opiekuńczego
Płatnik składek
posiadający profil
informacyjny
Odpowiednio:
- zaświadczenie lekarskie otrzymane w formie dokumentu elektronicznego na profilu informacyjnym płatnika składek lub
- dostarczony przez ubezpieczonego wydruk e-zwolnienia, albo
- przedłożone przez ubezpieczonego zaświadczenie lekarskie sporządzone na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego.
Płatnik składek
nieposiadający profilu informacyjnego
Odpowiednio:
- dostarczony przez ubezpieczonego wydruk e-zwolnienia, albo
- przedłożone przez ubezpieczonego zaświadczenie lekarskie sporządzone na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego.
ZUS Odpowiednio:
- wydruk e-zwolnienia,
- zaświadczenie lekarskie sporządzone na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego,
- wniosek o zasiłek chorobowy/opiekuńczy złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego albo
- zaświadczenie płatnika składek,
przekazany/e do ZUS przez ubezpieczonego albo płatnika składek upoważnionego przez ubezpieczonego.
UWAGA! Aby wydruk wystawionego zaświadczenia lekarskiego z systemu teleinformatycznego oraz zaświadczenie lekarskie sporządzone na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego mogły stanowić podstawę do wypłaty zasiłku, powinny zawierać dane i informacje, o których mowa w art. 55 ust. 3 pkt 1-8 i 10 ustawy zasiłkowej, oraz być opatrzone podpisem i pieczątką wystawiającego.


autor: Bożena Dziuba
Gazeta Podatkowa nr 6 (1256) z dnia 2016-01-21

Leasing, najem i dzierżawa w księgach rachunkowych. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Źródło:
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki