Zasady ubiegania się o przyznanie prawa do zasiłku chorobowego i opiekuńczego

Osoby niezdolne do pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny mogą skorzystać z zasiłku chorobowego (odpowiednio wynagrodzenia chorobowego) lub zasiłku opiekuńczego. Jeśli ubezpieczony przedłożył odpowiednio płatnikowi składek lub ZUS otrzymane od lekarza zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA, traktowane to było jako wystąpienie z wnioskiem o dane świadczenie. Wprowadzone z początkiem bieżącego roku tzw. e-zwolnienia będą, co do zasady, niemal natychmiast drogą elektroniczną trafiały do ZUS oraz płatników składek posiadających profil informacyjny. Nie zawsze jednak będzie to wystarczające do podjęcia wypłaty świadczenia.

(fot. MARIAN ZUBRZYCKI / FORUM)

W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2016 r. zaświadczeń lekarskich wystawianych w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP, zwanych potocznie e-zwolnieniami, zmieniły się zasady ubiegania się odpowiednio o wynagrodzenie chorobowe i/lub zasiłek chorobowy oraz zasiłek opiekuńczy. Zostały one określone w:

  • art. 61b i 62 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159 ze zm.), zwanej ustawą zasiłkową, oraz
  • § 2-4, 27 i 31 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków (Dz. U. z 2015 r. poz. 2205 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem.

Świadczenia na wniosek

Z wymienionych przepisów wynika, że postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku wszczyna się na wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP, na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS.

Za taki uznawane/y jest odpowiednio:

  • e-zwolnienie otrzymane na profilu informacyjnym płatnika składek,
  • wydruk zaświadczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 55a ust. 6 ustawy zasiłkowej (tj. wydruk z systemu teleinformatycznego wystawionego e-zwolnienia),
  • zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 55a ust. 7 ustawy zasiłkowej (tj. zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego),
  • złożony w ZUS w formie papierowej (pisemnej) lub w formie dokumentu elektronicznego wniosek o świadczenie, zawierający dane ubezpieczonego i płatnika składek oraz informacje o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłku lub jego wysokość.

Zależy to od tego, kto jest płatnikiem zasiłku chorobowego (odpowiednio wynagrodzenia chorobowego) lub zasiłku opiekuńczego oraz czy i ewentualnie jaki dokument potwierdzający niezdolność do pracy lub konieczność sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny otrzymał do ręki ubezpieczony.

Zakres danych, jakie powinien zawierać wniosek o zasiłek chorobowy i zasiłek opiekuńczy, został określony odpowiednio w załączniku nr 7 i nr 6 do rozporządzenia.

Dodatkowe dokumenty

Sam wniosek o świadczenie nie zawsze jednak wystarczy. Niekiedy, zwłaszcza przy ubieganiu się po raz pierwszy o zasiłek, należy dołączyć dokumenty niezbędne do jego przyznania i wypłaty. Chodzi tu m.in. o:

  • zaświadczenie płatnika składek, zawierające informacje określone odpowiednio w załączniku nr 1, 2 lub 3 do rozporządzenia,
  • oświadczenie osoby występującej o zasiłek chorobowy za okres niezdolności do pracy przypadającej po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, zawierające dane określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia,
  • zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku, stwierdzające związek niezdolności do pracy z wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,

- złożone w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego, uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP, na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS.

Podstawa do wszczęcia postępowania w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego lub zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny po wystawieniu ubezpieczonemu e-zwolnienia

Płatnik
zasiłku

Dokument stanowiący podstawę do wszczęcia
postępowania w sprawie przyznania i wypłaty
zasiłku chorobowego lub zasiłku opiekuńczego
Płatnik składek
posiadający profil
informacyjny
Odpowiednio:
- zaświadczenie lekarskie otrzymane w formie dokumentu elektronicznego na profilu informacyjnym płatnika składek lub
- dostarczony przez ubezpieczonego wydruk e-zwolnienia, albo
- przedłożone przez ubezpieczonego zaświadczenie lekarskie sporządzone na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego.
Płatnik składek
nieposiadający profilu informacyjnego
Odpowiednio:
- dostarczony przez ubezpieczonego wydruk e-zwolnienia, albo
- przedłożone przez ubezpieczonego zaświadczenie lekarskie sporządzone na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego.
ZUS Odpowiednio:
- wydruk e-zwolnienia,
- zaświadczenie lekarskie sporządzone na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego,
- wniosek o zasiłek chorobowy/opiekuńczy złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego albo
- zaświadczenie płatnika składek,
przekazany/e do ZUS przez ubezpieczonego albo płatnika składek upoważnionego przez ubezpieczonego.
UWAGA! Aby wydruk wystawionego zaświadczenia lekarskiego z systemu teleinformatycznego oraz zaświadczenie lekarskie sporządzone na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego mogły stanowić podstawę do wypłaty zasiłku, powinny zawierać dane i informacje, o których mowa w art. 55 ust. 3 pkt 1-8 i 10 ustawy zasiłkowej, oraz być opatrzone podpisem i pieczątką wystawiającego.


autor: Bożena Dziuba
Gazeta Podatkowa nr 6 (1256) z dnia 2016-01-21

Leasing, najem i dzierżawa w księgach rachunkowych. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne