REKLAMA

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Nabycie przez spółkę zależną ZE PAK S.A., tj. PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. projektu wiatrowego

2022-06-10 11:01
publikacja
2022-06-10 11:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-10
Skrócona nazwa emitenta
ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.
Temat
Nabycie przez spółkę zależną ZE PAK S.A., tj. PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. projektu wiatrowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki ZE PAK SA („Spółka”) informuje, że w dniu 10 czerwca 2022 roku PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. z siedzibą w Koninie (tj. spółka zależna Spółki) („PAK-PCE”) podjęła decyzję o nabyciu od Polish Wind Holdings B.V., spółki utworzonej i działającej zgodnie z prawem Królestwa Niderlandów („Sprzedający”) 100% udziałów w kapitale zakładowym Great Wind sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Projektowa”).

PAK-PCE zamierza nabyć udziały od Sprzedającego („Transakcja”) w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na realizacji instalacji OZE („Przedsięwzięcie Inwestycyjne”).

Przedsięwzięcie Inwestycyjne przewiduje budowę farmy wiatrowej składającej się z 33 (trzydziestu trzech) turbin wiatrowych o łącznej mocy 72,6 MW w miejscowości Człuchów, województwo pomorskie („Farma”). Warunki wietrzne w tym regionie pozwalają szacować roczną produkcję Farmy na 230 GWh. Projekt posiada komplet pozwoleń administracyjnoprawnych pozwalających na rozpoczęcie prac konstrukcyjnych przy turbinach wiatrowych. Dokumentacja transakcyjna przewiduje uzyskanie kompletu pozwoleń administracyjnoprawnych pozwalających na zakończenie prac budowlanych i przyłączenie Farmy do sieci. Przewidywany termin uruchomienia Farmy to najpóźniej III kwartał 2024 roku. Ze względu na zabezpieczoną moc przyłączeniową, projekt ma potencjał rozwoju dodatkowej farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy przekraczającej 50 MWp. Łączne szacowane nakłady inwestycyjne związane z nabyciem oraz realizacją Farmy wyniosą około 725 mln zł.

Projekt farmy wiatrowej Człuchów jest największym nabytym dotychczas przez PAK PCE projektem inwestycyjnym. Skala planowanej do zainstalowania mocy wiatrowej w projektach wiatrowych nabytych dotychczas przez PAK PCE rośnie do ponad 140 MW.

W celu sfinansowania Przedsięwzięcia Inwestycyjnego PAK-PCE zamierza zawrzeć umowę pożyczki pomiędzy PAK-PCE, jako pożyczkobiorcą oraz Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, jako pożyczkodawcą („Umowa Pożyczki").

Kwota pożyczki, która może zostać zaciągnięta przez PAK-PCE na podstawie Umowy Pożyczki wynosić będzie maksymalnie 236.400.000 PLN (dwieście trzydzieści sześć milionów czterysta tysięcy złotych).
Umowa Pożyczki przewidywać będzie, że pożyczka może być zaciągnięta w PLN lub EUR przez PAK-PCE na określonych w umowie zasadach z uwzględnieniem zapotrzebowania wynikającego z harmonogramu realizacji Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, przy czym jednocześnie Umowa Pożyczki przewidywać będzie możliwość pozyskania przez pożyczkobiorcę alternatywnych form finansowania Przedsięwzięcia Inwestycyjnego oraz potencjalną wcześniejszą spłatę pożyczki udzielonej na podstawie Umowy Pożyczki. Oprocentowanie pożyczki oparte będzie o stopę zmienną plus marża.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-10 Piotr Woźny Prezes Zarządu
2022-06-10 Maciej Nietopiel Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki