3,4600 zł
-18,97% -0,8100 zł
YAWAL SA (YWL)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
  (KOREKTA RAPORTU)
Srodroczne_skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_GK_Yawal.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_GK_Yawal_w_I_polroczu_2015.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Srodroczne_skrocone_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_Yawal_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_Yawal_konsolid_30.06.2015.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_Yawal_30.06.2015.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za półrocze roku obrotowego 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do 2015-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-08-28
YAWAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
YAWAL S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
42-284 Herby
(kod pocztowy) (miejscowość)
Lubliniecka 36
(ulica) (numer)
034 3528800 034 3574142
(telefon) (fax)
yawal@yawal.com www.yawal.com
(e-mail) (www)
573-010-60-96 150260970
(NIP) (REGON)
BDO Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2015 półrocze /2014 półrocze / 2015 półrocze /2014
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF
Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
I. Przychody netto ze sprzedaży 139 400 112 806 33 720 26 997
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 610 7 873 873 1 884
III. Zysk (strata) brutto 2 147 6 032 519 1 444
IV. Zysk (strata) netto przypisany do podmiotu dominującego 857 4 266 207 1 021
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 890 7 042 1 909 1 685
VI. Przepływy pieniężne ntto z działalności inwestycyjnej -5 460 -4 526 -1 321 -1 083
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 177 -1 845 -527 -442
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 253 671 61 161
IX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,17 0,82 0,04 0,21
X. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,17 0,86 0,04 0,20
Pozycje bilansu
XI. Aktywa razem 317 459 301 367 75 686 70 705
XII. Zobowiązania i rezerwy 144 423 139 877 34 432 32 817
XIII. Zobowiązania długoterminowe 33 056 29 363 7 881 6 889
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 94 922 97 405 22 631 22 853
XV. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego 173 036 161 490 41 254 37 888
XVI. Kapitał zakładowy 5 817 5 817 1 387 1 365
XVII. Liczba akcji 5 193 750 5 193 750 5 193 750 5 193 750
XVIII. Rozwodniona liczba akcji 4 978 750 4 978 750 4 978 750 4 978 750
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 33,32 31,09 7,94 7,29
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 34,75 32,44 8,29 7,61
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSSF
Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
XXI. Przychody netto ze sprzedaży 52 190 48 615 12 624 11 635
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -969 616 -234 147
XXIII. Zysk (strata) brutto 13 606 -1 132 3 291 -271
XXIV. Zysk (strata) netto 8 244 -1 419 1 994 -340
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 414 3 591 826 859
XXVI. Przepływy pieniężne ntto z działalności inwestycyjnej -1 585 -2 785 -383 -667
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 334 -185 -565 -44
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem -505 621 -122 149
XXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,66 0,30 0,40 0,07
XXX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,66 0,31 0,40 0,07
Pozycje bilansu
XXXI. Aktywa razem 325 397 332 886 77 579 78 100
XXXII. Zobowiązania i rezerwy 133 408 160 137 31 806 37 571
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 35 321 32 313 8 421 7 581
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 71 306 92 485 17 000 21 698
XXXV. Kapitał własny 191 989 172 749 45 773 40 530
XXXVI. Kapitał zakładowy 5 817 5 817 1 387 1 365
XXXVII. Liczba akcji 5 193 750 5 193 750 5 193 750 5 193 750
XXXVIII. Rozwodniona liczba akcji 4 978 750 4 978 750 4 978 750 4 978 750
XXXIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 36,97 33,26 8,81 7,80
XL. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 38,56 34,70 9,19 8,14


Dane porównywale dotyczące pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych prezentowane są za okres I półrocza 2014 r., dane
dotyczące pozycji bilansu są prezentowane na dzień 31.12.2014 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Yawal.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Yawal.pdf
Sprawozdanie z działalności GK Yawal w I półroczu 2015.pdfSprawozdanie z działalności GK Yawal w I półroczu 2015.pdf
Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Yawal S.A..pdfŚródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Yawal S.A..pdf
Raport z przeglądu Yawal konsolid 30.06.2015.pdfRaport z przeglądu Yawal konsolid 30.06.2015.pdf
Raport z przeglądu Yawal 30.06.2015.pdfRaport z przeglądu Yawal 30.06.2015.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-08-28 Magdalena Jagiełło Prezes Zarządu
2015-08-28 Justyna Ryczko Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.