REKLAMA

WDX: wyniki finansowe

2018-05-18 07:08
publikacja
2018-05-18 07:08
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Raport_skonsolidowany_Grupa_WDX_1Q_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_jednostkowy_WDX_1Q_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Informacje_uzupelniajace_do_raportu_za_I_Q_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2018
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania:
WDX SA
(pełna nazwa emitenta)
WDX Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-677 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Taśmowa 7
(ulica) (numer)
22 853 17 82 22 853 17 48
(telefon) (fax)
office@wdx.pl www.ri.wdx.pl
(e-mail) (www)
5211012480 010912740
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 36 245 34 877 8 612 8 287
II. Zyski z działalności operacyjnej 2 167 3 128 515 743
III. Zysk brutto 2 122 2 350 504 558
IV. Zysk netto 1 629 1 888 387 449
V. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 6 893 -8 048 1 638 -1 912
VI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 125 156 30 37
VII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2 152 -1 386 -511 -329
VIII. Przepływy pieniężne netto razem 4 866 -9 278 1 156 -2 205
IX. Aktywa razem 126 068 134 418 29 956 31 940
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 71 900 81 230 17 084 19 301
XI. Zobowiązania długoterminowe 27 258 26 108 6 477 6 204
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 44 642 55 122 10 608 13 098
XIII. Kapitał własny 54 168 53 188 12 871 12 638
XIV. Kapitał zakładowy 9 235 9 235 2 194 2 194
XV. Liczba akcji w sztukach 9 234 719 9 234 719 9 234 719 9 234 719
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,18 0,52 0,04 0,12
XVII. Wartość księgowa na jedną akcją zwykłą 5,87 5,76 1,39 1,37
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XVIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 36 246 34 878 8 675 8 132
XIX. Zyski z działalności operacyjnej 2 249 3 128 538 729
XX. Zysk brutto 2 204 2 351 527 548
XXI. Zysk netto 1 696 1 872 406 436
XXII. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 6 888 -8 046 1 648 -1 876
XXIII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 125 156 30 36
XXIV. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2 152 -1 386 -515 -323
XXV. Przepływy pieniężne netto razem 4 861 -9 276 1 163 -2 163
XXVI. Aktywa razem 126 179 132 534 29 982 31 776
XXVII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 71 916 79 653 17 088 19 097
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe 27 278 25 612 6 482 6 141
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 44 638 54 041 10 607 12 957
XXX. Kapitał własny 54 263 52 881 12 894 12 679
XXXI. Kapitał zakładowy 9 235 9 235 2 194 2 214
XXXII. Liczba akcji w sztukach 9 234 719 9 234 719 9 234 719 9 234 719
XXXIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,18 0,20 0,04 0,05
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą 5,88 5,73 1,40 1,37
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport_skonsolidowany_Grupa_WDX_1Q_2018.pdfRaport_skonsolidowany_Grupa_WDX_1Q_2018.pdf Raport skonsolidowany za 1 kw. 2018
Raport_jednostkowy_WDX_1Q_2018.pdfRaport_jednostkowy_WDX_1Q_2018.pdf Raport jednostkowy za 1 kw. 2018
Informacje_uzupełniajace do_raportu_za_I_Q_2018.pdfInformacje_uzupełniajace do_raportu_za_I_Q_2018.pdf Informacja uzupełniająca do raportu za 1 kw. 2018

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-05-18 Marek Skrzeczyński Prezes Zarządu Marek Skrzeczyński
2018-05-18 Jacek Andrzejewski Wiceprezes Zarządu Jacek Andrzejewski
2018-05-18 Łukasz Sołtysiak Członek Zarządu Łukasz Sołtysiak
2018-05-18 Sebastian Zaborowski Członek Zarządu Sebastian Zaborowski
2018-05-18 Barbara Czapska Główny Księgowy Barbara Czapska
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki