REKLAMA

WAWEL SA: wyniki finansowe

2021-04-23 17:15
publikacja
2021-04-23 17:15
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
sprawozdanie_finansowe_1kw_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 132 590 134 446 29 000 30 582
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16 513 16 533 3 612 3 761
III. Zysk (strata) brutto 16 625 17 184 3 636 3 909
IV. Zysk (strata) netto 13 326 13 728 2 915 3 123
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 55 004 48 391 12 030 11 007
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 323 -3 677 -508 -836
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -413 -588 -90 -134
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 52 268 44 126 11 432 10 037
IX. Aktywa razem 799 395 790 882 171 533 171 379
X. Zobowiązania długoterminowe i rezerwy na zobowiązania 20 197 21 055 4 334 4 562
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 100 923 67 384 21 656 14 602
XII. Kapitał własny 678 275 702 443 145 543 152 215
XIII. Kapitał zakładowy 7 499 7 499 1 609 1 625
XIV. Liczba akcji 1 499 755 1 499 755 1 499 755 1 499 755
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 8,89 9,15 1,94 2,08
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 452,26 468,37 97,04 101,49
XVII. Wypłacona dywidenda na jedną akcję z zysku roku 2019 (w zł / EUR) 30,00 6,82
XVIII. Wypłacona dywidenda na jedną akcję z zysku roku 2020 (w zł / EUR) 25,00 5,47


Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej zostały
zaprezentowane na dzień 31.03.2021 roku oraz dla okresu porównawczego na
dzień 31.12.2020 roku.


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
sprawozdanie finansowe 1kw 2021.pdfsprawozdanie finansowe 1kw 2021.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-23 Dariusz Orłowski Prezes Zarządu
2021-04-23 Janusz Serwoński Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki