1,4500 zł
-3,01% -0,0450 zł
Wasko SA (WAS)

Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem przez Spółkę zależną GABOS Software Sp. z o.o.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-31
Skrócona nazwa emitenta
WASKO S.A.
Temat
Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem przez Spółkę zależną GABOS Software Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 31 grudnia 2019r. od spółki zależnej GABOS Software Sp. z o.o. o podpisaniu w dniu 31 grudnia 2019 umowy (zwanej dalej Umową) pomiędzy Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym z siedzibą w Warszawie (Zamawiający), a GABOS Software sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (Wykonawca) na „Rozbudowę, świadczenie usług rekonfiguracyjnych i zapewnienie działania Aplikacji Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM)”.

Przedmiotem Umowy jest:
w zakresie zamówienia podstawowego:
1. zapewnienie działania Aplikacji SWD PRM oraz udzielenie gwarancji w tym usuwanie awarii powstałych w trakcie eksploatacji Systemu;
2. świadczenie usług rekonfiguracyjnych (RFC) dla Aplikacji SWD PRM w trakcie eksploatacji Systemu w wymiarze do 18000 godzin (rozliczeniu podlega osobno każda godzina)- o ilości zleconych godzin, a zatem łącznemu wynagrodzeniu z realizacji tej części zamówienia, decyduje Zamawiający;
3. budowa nowych Modułów (przy zachowaniu dotychczasowej funkcjonalności w istniejących modułach), w tym:
a) Modułu Koordynatora;
b) Modułu Planisty;
c) Modułu NFZ;
d) Modułu Apteka;
e) Modułu CO LPR - poprzez modyfikację Modułu Dyspozytora;
f) Modułu LZRM – poprzez modyfikację Modułu ZRM;

w zakresie prawa opcji:
1. świadczenie realizacji usług stanowiących rozszerzenia funkcjonalności już istniejących modułów:
a) Modułu Dyspozytora;
b) Modułu ZRM;
c) Modułu Analityka;
d) Modułu Administratora.
Prawo opcji to uprawnienie a nie obowiązek Zamawiającego do zlecenia przygotowania przez Wykonawcę dodatkowych modułów wskazanych powyżej tzn. od ilości zleconych modułów uzależnione jest łączne wynagrodzenie.

Maksymalna łączna wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy wynosi 15 793 200,00 zł brutto (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych 00/100) w tym:
1. wartość maksymalna wynagrodzenia z tytułu realizacji zamówienia podstawowego wynosi: 14 563 200,00 zł brutto,
2. wartość maksymalna wynagrodzenia z tytułu realizacji Prawa opcji wynosi: 1 230 000,00 zł brutto.

Termin realizacji umowy będzie liczony od 01 styczna 2020 roku do 31 grudnia 2022 roku

W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu nieodpłatnej gwarancji na Oprogramowanie na okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania przez Strony bez zastrzeżeń Protokołów Odbioru dla każdego z nowych modułów dostarczonych i odebranych w ramach zamówienia podstawowego oraz zamówienia w ramach prawa opcji.

W Umowie przewidziano m.in. następujące kary umowne:
- w przypadku zwłoki w rozpoczęciu zapewnienia działania Aplikacji SWD PRM, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto z tytułu zapewnienia działania Aplikacji SWD PRM oraz udzielenia gwarancji w tym usuwania awarii powstałych w trakcie eksploatacji Systemu , za każdy rozpoczęty dzień zwłoki tj. 3 542,40 zł za każdy dzień zwłoki,
- w przypadku zwłoki w analizie wstępnego Zlecenia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 400 zł (czterysta złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
- w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy w zakresie Zlecenia, w ramach usług rekonfiguracyjnych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego za dane Zlecenie. Przez nienależyte wykonanie Zlecenia Strony rozumieją w szczególności wykonanie niezgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego w Zleceniu,
- w przypadku nie wykonania danego Zlecenia, przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100% wartości brutto (należnego mu wynagrodzenia z tytułu realizacji) danego Zlecenia, z zastrzeżeniem prawa Zamawiającego do zlecenia zastępczego na koszt Wykonawcy,
- w przypadku zwłoki w wykonaniu Zlecenia (względem terminu wskazanego w zatwierdzonej przez Zamawiającego analizie Zlecenia) w zakresie usług rekonfiguracyjnych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego za dane Zlecenie za każdy dzień zwłoki,
- w przypadku przekroczenia limitu wynikającego z dopuszczalnego poziomu SLA (99,99 % tj. niedostępność miesięczna 4,38 min ) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto z tytułu zapewnienia działania Aplikacji SWD PRM oraz udzielenia gwarancji w tym usuwania awarii powstałych w trakcie eksploatacji Systemu, za każdą rozpoczętą minutę niedostępności (ponad określony limit) Systemu SWD PRM tj. 708,48 zł za każdą rozpoczętą minutę niedostępności,
- w przypadku przekroczenia czasu usunięcia Awarii Niekrytycznej (dopuszczalny czas nie dłuższym niż 1 dzień roboczy od momentu zgłoszenia Awarii Niekrytycznej), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2000 zł (dwa tysiące złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
- w przypadku przekroczenia czasu usunięcia Awarii Zwykłej (dopuszczalny czas nie dłuższym niż 5 dni od momentu zgłoszenia Awarii Zwykłej) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł (pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki,
- w przypadku zwłoki w dostarczeniu Dokumentacji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300zł ( trzysta złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
- za przekroczenie terminu na usunięcie błędów, Wad lub usterek, (dopuszczalny terminie 10 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia, nie później niż do końca terminu realizacji Umowy), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300 zł (trzysta złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
- w przypadku naruszenia zasad poufności określonych w Umowie w odniesieniu do kodów źródłowych Systemu – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000 000,00 zł ( jeden milion złotych 00/100),
- w przypadku zwłoki w usunięciu Wad stwierdzonych w okresie gwarancji w stosunku do terminu określonego w Umowie (dopuszczalny termin 7 Dni Roboczych chyba, że Strony ustalą inny technicznie uzasadniony), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 400 zł ( pięćset złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki,
- w przypadku nie dotrzymania terminów, określonych w umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy dzień zwłoki,
- w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % łącznego wynagrodzenia brutto tj. 2 368 980,00 zł.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie powstałe z jego winy szkody, jak również za szkody powstałe w wyniku działań osób, którymi się posłużył do realizacji przedmiotu Umowy, które poniesie Zamawiający wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wartość zastrzeżonej kary umownej oraz w innych wypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

GABOS Software sp. z o.o. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 100 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
O wyborze oferty spółki zależnej GABOS Software Sp. z o.o., Emitent informował w raporcie bieżącym nr 39/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-31 Rafał Stefanowski Członek Zarządu
2019-12-31 Michał Mental Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.