REKLAMA

VISTAL GDYNIA S.A.: wyniki finansowe

2021-04-30 17:55
publikacja
2021-04-30 17:55
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_jednostkowe_JSF.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_jednostkowe_JSF.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie_z_badania_2020_Vistal.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie_z_badania_2020_Vistal.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SprawozdanieJednostkoweVistalGdynia_31122020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SprawozdanieJednostkoweVistalGdynia_31122020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_FY2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_FY2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenia_RN.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowi tych
dochodów
I. Przychody 60208 35978 13457 8363
II. Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej 1336 -1935 299 -450
III. EBITDA 5636 2521 1260 586
IV. Zysk/(strata) netto -13191 254353 -2948 59127
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej
V. Aktywa Trwałe 72200 57722 15645 13555
VI. Aktywa obrotowe 28689 43397 6217 10191
VII. Kapitał własny 8593 12654 1862 2971
VIII. Zobowiązanie 92296 88465 20000 20774
IX. Suma bilansowa 100889 101119 21862 23745
Jednostkowe sprawozdanie z przepływow pieniężnych
X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -779 -31365 -174 -7291
XI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3258 -1857 728 -432
XII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -2301 5567 -514 1294
XIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec roku obrotowego 6025 5760 1356 1337


Wartości pozycji rocznego skonsolidowanego i
jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowane
w walucie EUR zostały przeliczone według kursu średniego ogłoszonego
przez Narodowy Bank Polski z tabeli nr 255/A/NBP/2020
z dnia 31.12.2020 roku wynoszącego 4,6148 EUR/PLN, a za rok 2019 po
kursie średnim z tabeli nr 251/A/NBP/2019 z dnia 31.12.2019 roku
wynoszącego 4,2585 EUR/PLN .

Wartości
pozycji rocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z
całkowitych dochodów oraz rocznego skonsolidowanego i jednostkowego
sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EUR według
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca w okresie 12 miesięcy zakończonych
31.12.2020 roku i 12 miesięcy zakończonych 31.12.2019 roku (odpowiednio:
4,4742 EUR/PLN i 4,3018 EUR/PLN).

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List_Prezesa.xhtmlList_Prezesa.xhtml List Prezesa
List_Prezesa.xhtml.XAdESList_Prezesa.xhtml.XAdES List Prezesa-podpis
Oswiadczenie_jednostkowe_JSF.xhtmlOswiadczenie_jednostkowe_JSF.xhtml Oświadczenie zarzadu
Oswiadczenie_jednostkowe_JSF.xhtml.xadesOswiadczenie_jednostkowe_JSF.xhtml.xades Oświadczenie zarzadu-podpis
JSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie z badania_2020_Vistal.xhtmlJSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie z badania_2020_Vistal.xhtml Sprawozdanie bieglego
JSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie z badania_2020_Vistal.xhtml.xadesJSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie z badania_2020_Vistal.xhtml.xades Sprawozdanie bieglego-podpis
SprawozdanieJednostkoweVistalGdynia_31122020.xhtmlSprawozdanieJednostkoweVistalGdynia_31122020.xhtml Jednostkowe sprawozdanie
SprawozdanieJednostkoweVistalGdynia_31122020.xhtml.XAdESSprawozdanieJednostkoweVistalGdynia_31122020.xhtml.XAdES Jednostkowe sprawozdanie-podpis
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_FY2020.xhtmlSprawozdanie_z_dzialalnosci_FY2020.xhtml Sprawozdanie z dzialanosci
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_FY2020.xhtml.XAdESSprawozdanie_z_dzialalnosci_FY2020.xhtml.XAdES Sprawozdanie z dzialanosci-podpis
Oswiadczenia_RN.xhtmlOswiadczenia_RN.xhtml Oswiadczenie RN

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Ryszard Matyka Prezes Zarzadu Ryszard Matyka
2021-04-30 Andrzej Chmielecki Wiceprezes Zarzadu Andrzej Chmielewski
2021-04-30 Krzysztof Kriger Wiceprezes Zarzadu Krzysztof Kriger


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-30 Malgorzata Skyrzniarz Glowna ksiegowa Małgorzata Skrzyniarz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki