VISTAL GDYNIA S.A.: wyniki finansowe

2019-05-30 17:13
publikacja
2019-05-30 17:13
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_Rozszerzony_skonsolidowany_raport_Vistal_Gdynia_SA_za_IQ_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_Rozszerzony_skonsolidowany_raport_Vistal_Gdynia_SA_za_IQ_2019_zalacznik.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartał(y) narastająco / okres od do
Dane skonsolidowane
I. Przychody 17253 13579 4014 3250
II. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 2069 -10122 481 -2422
III. Zysk/(strata) netto -3364 -21294 -783 -5096
IV. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5992 -291 1394 -70
V. Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną -766 38580 -178 9233
VI. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej -210 -18887 -49 -4520
VII. Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 5016 19402 1167 4643
VIII. Aktywa trwałe 166691 164732 38754 38309
IX. Aktywa obrotowe 89489 98299 20805 22859
X. Kapitał własny -278802 -275459 -64818 -64060
XI. Zobowiązania 534982 538490 124377 125231
XII. Suma bilansowa 256180 263031 59559 61171
Dane jednostkowe
XIII. Przychody 10817 4916 2517 1177
XIV. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 1883 -6620 438 -1584
XV. Zysk/(strata) netto -1896 -15210 -441 -3640
XVI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5351 994 1245 238
XVII. Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną -757 38409 -176 9192
XVIII. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej -21 -18644 -5 -4462
XIX. Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 4573 20759 1064 4968
XX. Aktywa trwałe 56256 53306 13079 12397
XXI. Aktywa obrotowe 77893 89234 18109 20753
XXII. Kapitał własny -252288 -250392 -58654 -58231
XXIII. Zobowiązania 386437 392932 89842 91380
XXIV. Suma bilansowa 134149 142540 31188 33149


Wybrane pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego i śródrocznego
skróconego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej
zaprezentowane w walucie EUR zostały przeliczone według ogłoszonego
przez Narodowy Bank Polski, średniego kursu EUR z dnia 29 marca 2019
roku 4,3013 EUR/PLN oraz 31 grudnia 2018 roku 4,3000 EUR/PLN. Wybrane
pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego i śródrocznego
skróconego jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
śródrocznego skróconego skonsolidowanego i śródrocznego skróconego
jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EUR
według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca w okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca
2019 roku i 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2018 roku (odpowiednio:
4,2978 EUR/PLN i 4,1784 EUR/PLN).  Wybrane dane
dotyczące śródrocznego skróconego jednostkowego pozycje XX-XXIV i
śródrocznego skróconego skonsolidowanego pozycje VIII-XII sprawozdania z
sytuacji finansowej zaprezentowane na dzień 31 marca 2019 r. oraz 31
grudnia 2018 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
1_Rozszerzony_skonsolidowany_raport_Vistal_Gdynia_SA_za_IQ_2019.pdf1_Rozszerzony_skonsolidowany_raport_Vistal_Gdynia_SA_za_IQ_2019.pdf Raport_Q1_2019
2_Rozszerzony_skonsolidowany_raport_Vistal_Gdynia_SA_za_IQ_2019_zalacznik.pdf2_Rozszerzony_skonsolidowany_raport_Vistal_Gdynia_SA_za_IQ_2019_zalacznik.pdf Raport_Q1_2019_zalacznik

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-30 Sławomir Bohdziewicz Zarządca Sławomir Bohdziewicz
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki