1,13 zł
-1,74% -0,02 zł
Vistal Gdynia S.A. (VTL)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
1_SSF_Skonsolidowane_30062017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_SF_Jednostkowe_30062017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3_Sprawozdanie_Zarzadu_30062017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4_Stanowisko_SF_jednostkowe_30062017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5_Stanowisko_SSF_skonsolidowane_30062017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
6_Stanowisko_KPMG_jednostkowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
7_Stanowisko_KPMG_skonsolidowane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego 2017 obejmujące okres od 2017-01-01 do 2017-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2017-10-02
VISTAL GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VISTAL GDYNIA S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
81-061 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Hutnicza 40
(ulica) (numer)
+48 58 783 37 04 +48 58 783 37 05
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5830003993 190522969
(NIP) (REGON)
KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. K.
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016
Dane dotyczące sprawozdania skonsolidowanego
I. Przychody 116137 202785 27343 46293
II. Zysk na działalności operacyjnej -121995 17504 -28722 3996
III. Zysk na działalności gospodarczej -124263 8059 -29256 1840
IV. Zysk/strata netto -102746 12480 -24190 2849
V. Zysk/strata netto przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej -102746 12480 -24190 2849
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -46155 -57300 -10867 -13081
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3294 -6032 776 -1377
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 21056 58321 4957 13314
IX. Środki pieniężne netto razem -21805 -5011 -5134 -1144
X. Aktywa trwałe 259654 323824 61435 73197
XI. Aktywa obrotowe 318986 346415 75473 78304
XII. Aktywa razem 578640 670239 136908 151501
XIII. Kapitał podstawowy 711 711 168 161
XIV. Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 108068 210655 25569 47617
XV. Kapitał własny 108068 210655 25569 47617
XVI. Zobowiązania długoterminowe 17815 104845 4214 23700
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 452757 354739 107125 80184
Dane dotyczące sprawozdania jednostkowego
XVIII. Przychody 134678 158417 31708 36164
XIX. Zysk na działalności operacyjnej -47836 5011 -11262 1144
XX. Zysk na działalności gospodarczej -71058 4627 -16730 1056
XXI. Zysk/strata netto -61950 10285 -14585 2348
XXII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -34211 -60814 -8054 -13883
XXIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9166 -4376 -2158 -999
XXIV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 29338 59833 6907 13659
XXV. Środki pieniężne netto razem -14039 -5357 -3305 -1223
XXVI. Aktywa trwałe 142615 160336 33743 36242
XXVII. Aktywa obrotowe 253375 263369 59949 59532
XXVIII. Aktywa razem 395990 423705 93692 95774
XXIX. Kapitał podstawowy 711 711 168 161
XXX. Kapitał własny 80249 142001 18987 32098
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 372 16160 88 3653
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 315369 265544 74617 60023


Wybrane pozycje
śródrocznego skróconego skonsolidowanego i śródrocznego skróconego
jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowane w
walucie EUR zostały przeliczone według, ogłoszonego przez Narodowy Bank
Polski średniego kursu EUR z dnia 30 czerwca 2017 roku 4,2265 PLN/EUR
oraz 30 grudnia 2016 roku 4,4240 PLN/EUR. Wybrane
pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego i śródrocznego
skróconego jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
śródrocznego skróconego skonsolidowanego i śródrocznego skróconego
jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na EUR
według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną średnich kursów dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień
każdego zakończonego miesiąca w okresie 6 miesięcy zakończonych 30
czerwca 2017 roku i 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2016 roku
(odpowiednio: 4,2474 PLN/EUR i 4,3805 PLN/EUR).Dane
porównywalne zawarte w pozycjach X-XVII oraz XXVI-XXXII dotyczące
sprawozdań z sytuacji finansowej zaprezentowano na koniec 31.12.2016


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
1_SSF_Skonsolidowane_30062017.pdf1_SSF_Skonsolidowane_30062017.pdf Sprawozdanie skonsolidowane
2_SF_Jednostkowe_30062017.pdf2_SF_Jednostkowe_30062017.pdf Sprawozdanie jednostkowe
3_Sprawozdanie_Zarzadu_30062017.pdf3_Sprawozdanie_Zarzadu_30062017.pdf Sprawozdanie zarządu
4_Stanowisko_SF_jednostkowe_30062017.pdf4_Stanowisko_SF_jednostkowe_30062017.pdf Stanowisko jednostkowe
5_Stanowisko_SSF_skonsolidowane_30062017.pdf5_Stanowisko_SSF_skonsolidowane_30062017.pdf Stanowisko skonsolidowane
6_Stanowisko_KPMG_jednostkowe.pdf6_Stanowisko_KPMG_jednostkowe.pdf Stanowisko KPMG jednostkowe
7_Stanowisko_KPMG_skonsolidowane.pdf7_Stanowisko_KPMG_skonsolidowane.pdf Stanowisko KPMG skonsolidowane

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-10-02 Ryszard Matyka Prezes Zarządu Ryszard Matyka
2017-10-02 Bogdan Malc Wiceprezes Zarządu Bogdan Malc
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl