REKLAMA
KONFLIKT ROSJA-UKRAINA

TXM S.A.: Korekta raportu okresowego za 3 kwartał 2020 r.

2021-11-29 21:10
publikacja
2021-11-29 21:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
rb_zalacznik_wplyw_zmian.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-29
Skrócona nazwa emitenta
TXM S.A.
Temat
Korekta raportu okresowego za 3 kwartał 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TXM S.A. (“Spółka”), w związku z dokonaną w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020 zmianą w stosunku do założeń przyjętych w sprawozdaniu finansowym za 3 kwartały 2020r. w pozycjach związanych z postanowieniami zatwierdzonego przyśpieszonego postępowania układowego („PPU”), przekazuje raport z dokonanych zmian do sprawozdania za 3 kwartały 2020r . Zmiany dotyczą obszaru prezentacji zobowiązań objętych układem:

• Spółka zdyskontowała zobowiązania handlowe, które zgodnie z postanowieniami PPU płatne są do końca roku 2026,
• Spółka zdyskontowała płatności z tytułu pożyczki od jednostki zależnej,
• zobowiązania kredytowe w wysokości 13 893 tys. zł zostaną umorzone pod warunkiem wypełnienia postanowień PPU, tym samym Spółka dokonała ich prezentacji w pasywach jako zdyskontowane zobowiązania z tytułu kredytów, których wartość została umorzona warunkowo.

Wyżej wymienione zmiany skutkują przekształceniem pozycji:
• przychody finansowe: - 365 tys zł
• zyski zatrzymane: - 365 tys zł
• zobowiązania układowe: - 7 680 tys zł
• zobowiązania zablokowane do płatności z mocy prawa: + 8 045 tys zł

Wpływ opisanych powyżej zmian na sprawozdanie finansowe Spółki za 3 kwartały 2020 r. został zaprezentowany w załączniku do niniejszego raportu.

Skorygowany raport kwartalny zostanie przekazany w osobnej publikacji w systemie ESPI.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 15 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
rb_zalacznik_wplyw_zmian.pdfrb_zalacznik_wplyw_zmian.pdf Wpływ opisanych zmian na sprawozdanie finansowe

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-29 Marcin Łużniak Wiceprezes Zarządu
2021-11-29 Agnieszka Smarzyńska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki