REKLAMA

TORPOL S.A.: wyniki finansowe

2020-09-04 18:01
publikacja
2020-09-04 18:01
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dz._GK_TORPOL_1H2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_TORPOL_Skr._skonsolidowane_sprawozdanie_fin._1H2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
TORPOL_SA_Skr._sprawozdanie_finansowe_1H2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_TORPOL_1H2020_-_Raport_bieglego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
TORPOL_SA_1H2020_-_Raport_bieglego.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
I. Przychody netto ze sprzedaży 589 040 664 811 132 629 155 039
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 36 525 31 751 8 224 7 405
III. Zysk (strata) ze sprzedaży 20 445 14 983 4 603 3 494
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 19 968 15 290 4 496 3 566
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 17 412 13 625 3 921 3 177
VI. Zysk (strata) netto za rok obrotowy 13 931 10 119 3 137 2 360
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 194 206 -31 778 43 728 -7 411
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 111 -16 903 -475 -3 942
IX. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -33 800 35 436 -7 610 8 264
X. Przepływy pieniężne netto, razem 158 295 -13 245 35 642 -3 089
XI. Zysk (strata) netto na 1 akcję (w zł/€) 0,61 0,44 0,14 0,10
XII. Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję (w zł/€) 0,61 0,44 0,14 0,10
XIII. Zadeklar. lub wypł. dywid. na 1 akcję (w zł/€) 0,90 0,25 0,20 0,06
XIV. Stan na dzień: 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019
XV. Aktywa trwałe 203 924 206 969 45 661 48 601
XVI. Aktywa obrotowe 850 776 1 076 729 190 501 252 842
XVII. Aktywa razem 1 054 700 1 283 698 236 162 301 444
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 838 744 1 060 839 187 807 249 111
XIX. Zobowiązania długoterminowe 110 621 117 059 24 770 27 488
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 728 123 943 780 163 037 221 623
XXI. Kapitał własny 215 956 222 859 48 356 52 333
XXII. Kapitał zakładowy 4 594 4 594 1 029 1 079
XXIII. Ilość akcji (w szt.) 22 970 000 22 970 000 22 970 000 22 970 000
XXIV. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/€) 9,40 9,70 2,11 2,28
XXV. Rozwodniona wartość księg. na 1 akcję (w zł/€) 9,40 9,70 2,11 2,28


Skonsolidowane dane finansowe
zaprezentowane powyżej zostały przeliczone na euro wg następujących
zasad:- poszczególne
pozycje bilansu przeliczone zostały według kursu ogłoszonego przez NBP
obowiązującego na dzień tj. 30 czerwca 2020 roku (1 EUR =4,4650 PLN) i
na dzień 31 grudnia 2019 roku (1 EUR= 4,2585 PLN);


- poszczególne pozycje rachunku zysków
i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczone zostały po
kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych
przez NBP na ostatni dzień każdego z miesięcy w danym okresie
sprawozdawczym tzn. dla okresu od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku (1
EUR = 4,4413 PLN) oraz dla okresu od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku
(1 EUR = 4,2880 PLN).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie Zarządu z dz. GK TORPOL 1H2020.pdfSprawozdanie Zarządu z dz. GK TORPOL 1H2020.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL za I półrocze 2020 roku
GK TORPOL Skr. skonsolidowane sprawozdanie fin. 1H2020.pdfGK TORPOL Skr. skonsolidowane sprawozdanie fin. 1H2020.pdf ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2020 ROKU
TORPOL SA Skr. sprawozdanie finansowe 1H2020.pdfTORPOL SA Skr. sprawozdanie finansowe 1H2020.pdf ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2020 ROKU
GK TORPOL 1H2020 - Raport biegłego.pdfGK TORPOL 1H2020 - Raport biegłego.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
TORPOL SA 1H2020 - Raport biegłego.pdfTORPOL SA 1H2020 - Raport biegłego.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-04 Grzegorz Grabowski Prezes Zarządu Grzegorz Grabowski
2020-09-04 Konrad Tuliński Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji Konrad Tuliński
2020-09-04 Marcin Zachariasz Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Marcin Zachariasz
2020-09-04 Tomasz Krupiński Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych Tomasz Krupiński
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki