REKLAMA

TEN SQUARE GAMES S.A.: Odpowiedzi na pytania akcjonariusza udzielone w trybie artykułu 486 § 6 Kodeksu spółek handlowych

2023-09-19 18:37
publikacja
2023-09-19 18:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-19
Skrócona nazwa emitenta
TEN SQUARE GAMES S.A.
Temat
Odpowiedzi na pytania akcjonariusza udzielone w trybie artykułu 486 § 6 Kodeksu spółek handlowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ten Square Games S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) przekazuje treść udzielonych odpowiedzi na pytania zadane w dniu 18 września 2023 r. przez akcjonariusza Spółki w trybie art. 428 § 6. Kodeksu spółek handlowych:
1) czy nowy skład Zarządu zamierza podjąć czy też podejmuje działania mające przywrócić sprzedaż "Fishing Clash" w Chinach, jeśli tak to jakie?

2) Jeśli odpowiedź jest twierdząca na powyższe pytanie, kiedy Zarząd zakłada lub oczekuje, że mogłoby nastąpić przywrócenie sprzedaży "Fishing Clash" w Chinach?

3) Jeśli odpowiedź na pyt. 1 jest twierdząca, czy Zarząd posiada szacunki w zakresie wartości jakie przychody mogłyby zostać wygenerowane w perspektywie 12 miesięcy od dnia uruchomienia sprzedaży?


Odpowiedź Ten Square Games S.A.:
Zarząd Spółki prowadzi bardzo wstępne rozeznanie, czy ponowne wejście na rynek chiński jest dla Ten Square Games S.A. obecnie opłacalne. Taki ruch wymagałby nawiązania współpracy podmiotem, który może prowadzić działalność na rynku chińskim i ponownego uzyskania na jego rzecz licencji na dystrybucję gier Spółki na rynku chińskim. Ten Square Games nie posiada obecnie takiej umowy (poprzednia wygasła), a rozmowy z żadnym z podmiotów nie są na zaawansowanym etapie. Nie jest to obecnie priorytetowy projekt dla spółki i nie ma on określonego harmonogramu.
Spółka nie posiada szacunków potencjalnych wpływów dystrybucji gier na rynku chińskim. Warto pamiętać, że podczas dystrybucji Fishing Clash na rynku chińskim przez spółkę zależną NetEase Ten Square Games osiągnął najwyższe wpływy z tego tytułu w 2022 r. Wyniosły one 3,9 mln PLN i ich skala nie była istotna z perspektywy finansowej Spółki. Spółka informowała o tym w oświadczeniu opublikowanym w dniu 22 marca 2023 r. na stronie korporacyjnej: https://tensquaregames.com/pl/2023/03/22/rozwiazanie-umowy-na-dystrybucje-gry-fishing-clash-w-chinach/
oraz w sprawozdaniu zarządu z działalności w 2022 roku: https://tensquaregames.com/wp-content/uploads/2023/03/TSG_Raport_Roczny_2022_SDZ_POL_final.pdf
Dystrybucja gier na rynku chińskim jest wyzwaniem ze względu na kosztowny i długotrwały proces licencyjny oraz brak wpływu Spółki na decyzje odnośnie budżetu marketingowego i sposobu promocji gry na rynku chińskim. Decyzje te podejmuje podmiot, który otrzymuje licencję na dystrybucję gry od rządu chińskiego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Answers to shareholder's questions provided under Article 486 § 6. of
the Commercial Companies CodeThe Management Board of Ten Square
Games S.A., based in Wrocław, Poland (the "Company") hereby provides the
content of the answers provided to the questions posed on September 18,
2023 by a shareholder of the Company under Article 428 § 6 of the
Commercial Companies Code:1) Does the new composition of the
Management Board intend to take or is it taking measures to restore the
sale of "Fishing Clash" in China, if so, which ones?2)
If the answer is yes to the above question, when does the Management
Board assume or expect that there could be a restoration of sales of
"Fishing Clash" in China?3) If the answer to question
1 is yes, does the Management Board have an estimate of the value of
what revenue could be generated in 12 months from the date sales are
restored?Response of Ten Square Games S.A.:The Management
Board of Ten Square Games is conducting a very preliminary investigation
as to whether re-entering the Chinese market is currently profitable for
Ten Square Games S.A. Such a move would require partnering with an
entity that can operate in the Chinese market and reacquiring a license
to distribute the Company's games in the Chinese market on its behalf.
Ten Square Games does not currently have such an agreement (the previous
one has expired), and talks with none of the entities are at an advanced
stage. This is not a priority project for the Company at the moment, and
there is no specific timetable for this project.The Company does not
have estimates of potential revenues from distribution of its games on
the Chinese market. It is worth remembering that during the distribution
of Fishing Clash in the Chinese market by NetEase subsidiary Ten Square
Games achieved the highest revenues from it in 2022. They amounted to
PLN 3.9 million and their scale was not significant from the Company's
financial perspective. The company reported this in a statement
published on March 22, 2023 on its corporate website:
https://tensquaregames.com/2023/03/22/termination-of-the-contract-for-the-distribution-of-fishing-clash-in-china/and
in the management report on its activities in 2022:
https://tensquaregames.com/wp-content/uploads/2023/03/TSG_Raport_Roczny_2022_SDZ_ENG_final.pdfDistribution
of games in the Chinese market is challenging due to the costly and
lengthy licensing process and the Company's lack of influence over
decisions regarding the marketing budget and how to promote the game in
the Chinese market. These decisions are made by the entity that receives
the game distribution licenses from the Chinese government.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-19 Andrzej Ilczuk Prezes zarządu
2023-09-19 Magdalena Jurewicz Członek zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki