12,8000 zł
1,59% 0,2000 zł
Talex SA (TLX)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Informacje_zgodnie_z_66_ust_8_Rozp_SAQ_3_2019_tlx.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacje_zgodnie_z_66_ust_4_i_5_Rozp_SAQ_3_2019_tlx.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)
TLX_JEMITENT_2019_0_20191126_1526.BES.xml.xades  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 63 976 67 893 14 848 15 962
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -57 2 747 -13 646
III. Zysk (strata) brutto -406 2 463 -94 579
IV. Zysk (strata) netto -388 1 969 -90 463
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 237 3 768 55 886
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -949 -5 928 -220 -1 394
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 375 -2 313 -1 248 -544
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -6 087 -4 473 -1 413 -1 052
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 78 793 93 558 18 016 21 758
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 969 38 445 6 395 8 941
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 791 6 763 1 095 1 573
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 758 17 943 3 832 4 173
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 50 824 55 113 11 621 12 817
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 000 3 000 686 698
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,41 1,75 0,33 0,41
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16,94 16,84 3,93 3,94
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 1,30 1,20 0,30 0,28


Zasady
przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na
EURO.Przeliczenia na EURO dokonano w następujący sposób:Dla pozycji od I
do VIII oraz XVI zastosowano kurs średni dla danego okresu, obliczony
jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień
danego miesiąca w danym okresie.Dla pozycji od IX do XIV oraz XVII
zastosowano kurs NBP na ostatni dzień okresu.Kursy EURO przyjęte do
obliczenia wybranych danych finansowych:3
kwartały 2019:średni kurs w okresie 01-01-2019 do 30-09-2019
...........4,3086kurs na ostatni dzień okresu (30-09-2019)
................4,3736Rok
2018:

średni
kurs w okresie 01-01-2018 do 31-12-2018............4,2669kurs
na ostatni dzień okresu (31-12-2018).................4,3000


3 kwartały 2018:średni kurs w
okresie 01-01-2018 do 30-09-2018 ...........4,2535kurs na ostatni
dzień okresu (28-09-2018) ................4,2714


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Informacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 3 2019_tlx.pdfInformacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 3 2019_tlx.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-28 Janusz Gocałek Prezes Zarządu
2019-11-28 Jacek Klauziński Wiceprezes Zarządu
2019-11-28 Andrzej Rózga Wiceprezes Zarządu
2019-11-28 Rafał Szałek Członek Zarządu
2019-11-28 Radosław Wesołowski Członek Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 65 381 66 107 67 302 67 272
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 547 591 459 479
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 64 041 64 887 66 058 66 366
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 793 629 785 427
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 780 615 767 409
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 13 14 18 18
II. Aktywa obrotowe 13 412 15 583 26 256 23 271
1. Zapasy 1 867 2 510 1 636 2 023
2. Należności krótkoterminowe 10 518 10 165 17 901 17 571
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek 10 518 10 165 17 901 17 571
3. Inwestycje krótkoterminowe 234 2 285 6 322 3 145
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 234 2 285 6 322 3 145
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 234 2 285 6 322 3 145
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 793 623 397 532
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 78 793 81 690 93 558 90 543
PASYWA
I. Kapitał własny 50 824 51 371 55 113 50 507
1. Kapitał zakładowy 3 000 3 000 3 000 3 000
2. Kapitał zapasowy 49 183 49 183 46 509 46 509
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych -971 -971 -971 -971
4. Zysk (strata) netto -388 159 6 575 1 969
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 27 969 30 319 38 445 40 036
1. Rezerwy na zobowiązania 911 859 2 624 922
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 146 94 151 170
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 765 765 765 665
a) długoterminowa 245 245 229 204
b) krótkoterminowa 520 520 536 461
1.3. Pozostałe rezerwy 1 708 87
a) długoterminowe 0
b) krótkoterminowe 1 708 87
2. Zobowiązania długoterminowe 4 791 5 337 6 763 6 984
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 4 791 5 337 6 763 6 984
3. Zobowiązania krótkoterminowe 16 758 18 481 17 943 26 084
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Wobec pozostałych jednostek 16 758 18 481 17 943 26 084
Fundusze specjalne
4. Rozliczenia międzyokresowe 5 509 5 642 11 115 6 046
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 5 509 5 642 11 115 6 046
a) długoterminowe 5 087 5 155 5 376 5 506
b) krótkoterminowe 422 487 5 739 540
P a s y w a r a z e m 78 793 81 690 93 558 90 543
Wartość księgowa 50 824 51 371 55 113 50 507
Liczba akcji (w szt.) 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 16,94 17,12 18,37 16,84
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. Zobowiązania warunkowe 237 350 268 3 719
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 237 350 268 3 719
- udzielonych gwarancji i poręczeń 237 350 268 3 719
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 237 350 268 3 719
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
3 kwartał/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 20 863 63 976 25 364 67 893
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 14 623 42 759 14 303 38 682
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 6 240 21 217 11 061 29 211
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 16 712 51 238 19 971 53 824
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 11 206 32 097 9 845 27 584
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 506 19 141 10 126 26 240
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 151 12 738 5 393 14 069
IV. Koszty sprzedaży 1 414 3 617 880 2 720
V. Koszty ogólnego zarządu 3 417 10 360 3 229 9 217
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -680 -1 239 1 284 2 132
VII. Pozostałe przychody operacyjne 210 1 424 302 657
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 7 385 64 79
2. Dotacje 133 820 136 413
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0
4. Inne przychody operacyjne 70 219 102 165
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 87 242 7 42
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 14 -5 14
2. Inne koszty operacyjne 87 228 12 28
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -557 -57 1 579 2 747
X. Przychody finansowe 25 51 19 104
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 2 17 36 61
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 23 34 -17 43
XI. Koszty finansowe 128 400 126 388
1. Odsetki w tym: 127 396 124 383
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 1 4 2 5
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto -660 -406 1 472 2 463
XIII. Podatek dochodowy -113 -18 289 494
a) część bieżąca 0 0 85 85
b) część odroczona -113 -18 204 409
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto -547 -388 1 183 1 969
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 4 217 5 240
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 300 092 3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,41 1,75
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 rok 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 51 371 55 113 49 324 52 138
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 51 371 55 113 49 324 52 138
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 000 3 000 3 000 3 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 000 3 000 3 000 3 000
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 49 183 46 509 46 509 44 378
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 2 674 2 131
a) zwiększenia (z tytułu) 2 674 2 131
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2 674 2 131
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 49 183 49 183 46 509 46 509
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -812 5 603 -185 5 731
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 159 6 575 786 5 731
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 159 6 575 786 5 731
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 6 575 5 731
- odpis na kapitał zapasowy 2 675 2 131
- dywidenda 3 900 3 600
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 159 0 786 0
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 971 971 971 971
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 971 971 971 971
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 971 971 971 971
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -812 -971 -185 -971
4. Wynik netto -547 -388 1 183 1 969
a) zysk netto 1 183 1 969
b) strata netto 547 388
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 50 824 50 824 50 507 50 507
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 50 824 50 824 50 507 50 507


W pierwszeji trzeciej kolumnie kolumnie (dane za 3 kwartał 2019 i 3
kwartał 2018 ) jako zysk z lat biegłych zaprezentowano zysk(stratę) na
koniec II kwartału .


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -547 -388 1 183 1 969
II. Korekty razem 1 320 625 1 605 1 799
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 1 695 4 948 1 557 4 362
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 127 396 124 383
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 2 -367 -72 -88
4. Zmiana stanu rezerw 51 -1 713 -96 -1 434
5. Zmiana stanu zapasów 643 -231 112 -242
6. Zmiana stanu należności -352 7 383 -7 664 5 752
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -373 -3 345 7 162 -5 987
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -468 -6 430 490 -923
9. Inne korekty -5 -16 -8 -24
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 773 237 2 788 3 768
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 2 2 192 106 1 006
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 2 142 73 89
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
2. Inne wpływy inwestycyjne 0 50 33 917
II. Wydatki 959 3 141 2 149 6 934
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 956 3 088 2 053 6 089
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
2. Inne wydatki inwestycyjne 3 53 96 845
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -957 -949 -2 043 -5 928
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 1 161 4 054 3 000 4 000
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 1 161 3 635 3 000 4 000
Emisja dłużnych papierów wartościowych
2. Inne wpływy finansowe 0 419
II. Wydatki 3 028 9 429 2 969 6 313
Nabycie akcji (udziałów) własnych
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1 500 1 500 1 800 1 800
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
2. Spłaty kredytów i pożyczek 823 5 886 647 2 891
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 575 1 645 399 1 211
4. Odsetki 130 398 123 411
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 867 -5 375 31 -2 313
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -2 051 -6 087 776 -4 473
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2 051 -6 087 776 -4 473
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 2 285 6 321 2 369 7 618
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 234 234 3 145 3 145
- o ograniczonej możliwości dysponowania 12 12
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
Informacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 3 2019_tlx.pdfInformacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 3 2019_tlx.pdf
TLX_JEMITENT_2019_0_20191126_1526.BES.xml.xadesTLX_JEMITENT_2019_0_20191126_1526.BES.xml.xades
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.