12,8000 zł
1,59% 0,2000 zł
Talex SA (TLX)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

8. BILANS

9. POZYCJE POZABILANSOWE

10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI

14. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Sprawozdanie_z_przegladu_Talex_30.06.2019-sig.pdf  (RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ)
oswiad_SAP2019_par68ust1pkt4_IBO-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
SzD_Sprawozdanie_SA-P_2019_tlx-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
TLX_JEMITENT_2019_0_20190920_1625.BES.xml.xades  (INFORMACJA DODATKOWA )
Informacje_SAP2019_TLX.BES-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 43 113 42 529 10 139 10 032
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 500 1 168 118 276
III. Zysk (strata) brutto 254 991 60 234
IV. Zysk (strata) netto 159 786 37 185
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -536 980 -126 231
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 8 -3 885 2 -916
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 508 -2 344 -825 -553
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -4 036 -5 249 -949 -1 238
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 81 690 80 748 19 212 18 513
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 30 319 31 424 7 131 7 205
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 337 7 724 1 255 1 771
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 18 481 16 500 4 346 3 783
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 51 371 49 324 12 082 11 309
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 000 3 000 706 688
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,98 1,69 0,47 0,40
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 17,12 16,44 4,03 3,77
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 1,30 0,31


W pozycji XVI. Zysk (strata) na jedna akcję - podano wartość
zannualizowaną.


Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na
EURO.Przeliczenia na EURO dokonano w następujący sposób:Dla
pozycji od I do VIII oraz XVI zastosowano kurs średni dla danego okresu,
obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni
dzień danego miesiąca w danym okresie.Dla pozycji od IX do
XIV oraz XVII zastosowano kurs NBP na ostatni dzień okresu.Kursy
EURO przyjęte do obliczenia wybranych danych finansowych:I
półrocze roku 2019średni kurs w okresie
...............4,2880kurs na ostatni dzien okresu ......4,2520


I półrocze roku 2018średni kurs w okresie
...............4,2395kurs na ostatni dzien okresu ......4,3616rok
2018średni kurs w okresie ...............4,2395kurs na
ostatni dzien okresu ......4,3616


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
Sprawozdanie z przeglądu Talex 30.06.2019-sig.pdfSprawozdanie z przeglądu Talex 30.06.2019-sig.pdf

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
oswiad_SAP2019_par68ust1pkt4_IBO-sig-sig-sig-sig-sig.pdfoswiad_SAP2019_par68ust1pkt4_IBO-sig-sig-sig-sig-sig.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-26 Janusz Gocałek Prezes Zarządu
2019-09-26 Jacek Klauziński Wiceprezes Zarządu
2019-09-26 Andrzej Rózga Wiceprezes Zarządu
2019-09-26 Rafał Szałek Członek Zarządu
2019-09-26 Radosław Wesołowski Członek Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
SzD_Sprawozdanie_SA-P_2019_tlx-sig-sig-sig-sig-sig.pdfSzD_Sprawozdanie_SA-P_2019_tlx-sig-sig-sig-sig-sig.pdf

BILANS
Noty w tys.
półrocze / 2019 2018 półrocze / 2018
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 66 107 67 302 65 417
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 591 459 515
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 64 887 66 058 64 236
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 629 785 666
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 615 767 646
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 14 18 20
II. Aktywa obrotowe 15 583 26 256 15 331
1. Zapasy 2 510 1 636 2 135
2. Należności krótkoterminowe 10 165 17 901 9 908
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek 10 165 17 901 9 908
3. Inwestycje krótkoterminowe 2 285 6 322 2 369
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 285 6 322 2 369
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 285 6 322 2 369
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 623 397 919
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 81 690 93 558 80 748
PASYWA
I. Kapitał własny 51 371 55 113 49 324
1. Kapitał zakładowy 3 000 3 000 3 000
2. Kapitał zapasowy 49 183 46 509 46 509
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych -971 -971 -971
4. Zysk (strata) netto 159 6 575 786
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 30 319 38 445 31 424
1. Rezerwy na zobowiązania 859 2 624 1 017
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 94 151 203
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 765 765 665
a) długoterminowa 245 229 220
b) krótkoterminowa 520 536 445
1.3. Pozostałe rezerwy 1 708 149
długoterminowe
a) krótkoterminowe 1 708 149
2. Zobowiązania długoterminowe 5 337 6 763 7 724
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 5 337 6 763 7 724
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3. Zobowiązania krótkoterminowe 18 481 17 943 16 500
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek 18 481 17 943 16 500
Fundusze specjalne
4. Rozliczenia międzyokresowe 5 642 11 115 6 183
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 5 642 11 115 6 183
a) długoterminowe 5 155 5 376 5 642
b) krótkoterminowe 487 5 739 541
P a s y w a r a z e m 81 690 93 558 80 748
Wartość księgowa 51 371 55 113 49 324
Liczba akcji (w szt.) 3 000 092 3 000 092 3 000 092
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 17,12 18,37 16,44
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys.
półrocze / 2019 2018 półrocze / 2018
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych z tytułu
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1. Zobowiązania warunkowe 350 268 326
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 350 268 326
- udzielonych gwarancji i poręczeń 350 268 326
Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 350 268 326

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
półrocze / 2019 półrocze / 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 43 113 42 529
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 28 136 24 379
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 14 977 18 150
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 34 526 33 853
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 20 891 17 739
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 13 635 16 114
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8 587 8 676
IV. Koszty sprzedaży 2 203 1 840
V. Koszty ogólnego zarządu 6 943 5 988
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -559 848
VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 214 355
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 378 15
2. Dotacje 687 277
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne przychody operacyjne 149 63
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 155 35
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 14 19
2. Inne koszty operacyjne 141 16
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 500 1 168
X. Przychody finansowe 26 85
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym: 15 25
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 11 60
XI. Koszty finansowe 272 262
1. Odsetki w tym: 269 259
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne 3 3
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 254 991
XIII. Podatek dochodowy 95 205
część bieżąca
a) część odroczona 95 205
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto 159 786
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 5 948 5 078
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 000 092 3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,98 1,69
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 2019 2018 półrocze / 2018
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 55 113 52 138 52 138
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 55 113 52 138 52 138
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 000 3 000 3 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 000 3 000 3 000
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 46 509 44 378 44 378
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 2 674 2 131 2 131
a) zwiększenia (z tytułu) 2 674 2 131 2 131
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2 674 2 131 2 131
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 49 183 46 509 46 509
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5 604 4 760 4 760
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 6 575 5 731 5 731
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 6 575 5 731 5 731
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 6 575 5 731 5 731
- odpis na kapitał zapasowy 2 675 2 131 2 131
- dywidenda 3 900 3 600 3 600
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 971 971 971
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 971 971 971
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 971 971 971
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -971 -971 -971
4. Wynik netto 159 6 575 786
a) zysk netto 159 6 575 786
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 51 371 55 113 49 324
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 51 371 51 212 49 324

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2019 półrocze / 2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 159 786
II. Korekty razem -695 194
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 3 253 2 805
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 269 259
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -369 -16
4. Zmiana stanu rezerw -1 764 -1 338
5. Zmiana stanu zapasów -874 -354
6. Zmiana stanu należności 7 735 13 416
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2 972 -13 149
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -5 962 -1 413
9. Inne korekty -11 -16
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -536 980
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 2 190 900
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 140 16
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
2. Inne wpływy inwestycyjne 50 884
II. Wydatki 2 182 4 785
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 132 4 036
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
2. Inne wydatki inwestycyjne 50 749
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 8 -3 885
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 2 893 1 000
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 2 474 1 000
Emisja dłużnych papierów wartościowych
2. Inne wpływy finansowe 419
II. Wydatki 6 401 3 344
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 5 063 2 244
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 070 812
3. Odsetki 268 288
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -3 508 -2 344
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -4 036 -5 249
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -4 036 -5 249
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 6 321 7 618
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 285 2 369
- o ograniczonej możliwości dysponowania 12
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
TLX_JEMITENT_2019_0_20190920_1625.BES.xml.xadesTLX_JEMITENT_2019_0_20190920_1625.BES.xml.xades
Informacje_SAP2019_TLX.BES-sig-sig-sig-sig-sig.pdfInformacje_SAP2019_TLX.BES-sig-sig-sig-sig-sig.pdf
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.