REKLAMA

T-BULL S.A.: Informacje na temat zakończonej subskrypcji akcji serii G

2020-11-24 08:56
publikacja
2020-11-24 08:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 56 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-24
Skrócona nazwa emitenta
T-BULL S.A.
Temat
Informacje na temat zakończonej subskrypcji akcji serii G
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd T-Bull S.A. („Spółka”, „Emitent”, „T-Bull”) informuje, że w dniu 24.11.2020 Emitent zawarł z inwestorem umowę objęcia 26.316 akcji serii G emitowanych przez Spółkę zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia T-Bull z dnia 3 listopada 2020 r.

Poniżej Emitent przekazuje wymagane informacje związane z subskrypcją akcji serii G.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 24.11.2020

2) Data przydziału papierów wartościowych: 24.11.2020

3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 26.316.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: nie dotyczy – brak redukcji oraz brak podziału na transze.

5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 26.316.

6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 26.316.

7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: 19,00 zł za 1 akcję.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 1 osoba prawna; brak podziału na transze.

9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 1 osoba prawna; brak podziału na transze.

10) Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego stanowiącą cenę emisyjną po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy, brak subemitentów.

11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 500.004,00 PLN.

12) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 1.205,00 zł, z czego:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 1.205,00;
b) wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy, brak subemitentów;
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy;
d) promocji oferty: nie dotyczy.

Koszty emisji powiększą się o koszty związane z dematerializacją akcji oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy czym będą to jedynie koszty proceduralne; dodatkowych kosztów doradztwa nie przewiduje się.

Koszty emisji zmniejszą kapitał zapasowy Spółki zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości.

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 0,05 zł.

14) Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: wkład pieniężny – wpłata środków pieniężnych na rachunek Emitenta.


Podstawa prawna:
§ 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-24 Damian Fijałkowski Prezes Zarządu Fijałkowski
2020-11-24 Grzegorz Zwoliński Członek Zarządu Zwoliński
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki