REKLAMA
PIT 2023

SUWARY: wyniki finansowe

2023-06-30 17:51
publikacja
2023-06-30 17:51
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_z_przegladu_SF_skonsolidowane_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_SF_jednostkowe_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze / 2022 półrocze / 2023 półrocze / 2022
Dane Skonsolidowane
Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku
I. Przychody ze sprzedaży 85 171 122 527 18 142 26 402
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 189 12 966 1 531 2 794
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 781 12 301 1 018 2 651
IV. Zysk (strata) netto 3 566 10 584 760 2 281
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 3 566 10 584 760 2 281
VI. Zysk na akcję (zł) 0,77 2,29 0,16 0,49
VII. Rozwodniony zysk na akcję (zł) 0,77 2,29 0,16 0,49
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 025 13 193 1 709 2 843
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 161) (8 431) (460) (1 817)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (5 299) (1 758) (1 129) (379)
XI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 565 3 004 120 647
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
XII. Aktywa 175 922 182 437 37 626 37 463
XIII. Zobowiązania długoterminowe 24 335 25 365 5 205 5 209
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 38 852 47 903 8 310 9 837
XV. Kapitał własny 112 735 109 169 24 112 22 418
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 112 735 109 169 24 112 22 418
Dane Jednostkowe
Sprawozdanie z wyniku
XVII. Przychody ze sprzedaży 51 114 89 772 10 887 19 344
XVIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 247 10 205 266 2 199
XIX. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 991 13 864 211 2 987
XX. Zysk (strata) netto 888 12 638 189 2 723
XXI. Zysk na akcję (zł) 0,19 2,74 0,04 0,59
XXII. Rozwodniony zysk na akcję (zł) 0,19 2,74 0,04 0,59
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
XXIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 100 9 129 1 086 1 967
XXIV. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 458) (4 835) (311) (1 042)
XXV. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (4 944) (2 774) (1 053) (598)
XXVI. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 302) 1 520 (277) 328
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
XXVII. Aktywa 152 722 160 783 32 664 33 016
XXVIII. Zobowiązania długoterminowe 10 951 11 942 2 342 2 452
XXIX. Zobowiązania krótkoterminowe 22 111 30 069 4 729 6 175
XXX. Kapitał własny 119 660 118 772 25 593 24 390


W okresach objętych niniejszym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym / sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych danych
finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w
stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:kurs
obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:31.03.2023
4,6755 PLN / EUR30.09.2022 4,8698 PLN / EURśredni kurs w
okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:01.10.2022
- 31.03.2023 4,6948 PLN / EUR01.10.2021 - 31.03.2022 4,6409 PLN / EURWybrane
dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
oraz sprawozdania z sytuacji finansowej zostały zaprezentowane na koniec
1 półrocza bieżącego roku obrotowego i koniec poprzedniego roku
obrotowego, czyli na 31.03.2023 r. i 30.09.2022 r.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport z przeglądu_SF skonsolidowane 2023.pdfRaport z przeglądu_SF skonsolidowane 2023.pdf
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUWARY
Raport z przeglądu_SF jednostkowe 2023.pdfRaport z przeglądu_SF jednostkowe 2023.pdf
Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego półrocznego sprawozdania finansowego SUWARY S.A.
Sprawozdanie finansowe.pdfSprawozdanie finansowe.pdf
Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SUWARY zawierające skrócone półroczne sprawozdanie finansowe SUWARY S.A.
Sprawozdanie z działalności.pdfSprawozdanie z działalności.pdf
Półroczne skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej SUWARY wraz z oświadczeniami Zarządu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-30 Dariusz Głażewski Prezes Zarządu
2023-06-30 Jarosław Witczak Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki