REKLAMA

SOLAR COMPANY S.A.: wyniki finansowe

2022-11-15 15:27
publikacja
2022-11-15 15:27
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_30_09_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
DANE SKONSOLIDOWANE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 94 247 78 932 20 104 17 315
II. Koszty działalności operacyjnej 97 698 79 489 20 840 17 438
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 793 -453 -809 -99
IV. Zysk (strata) brutto -7 785 -1 822 -1 661 -400
V. Zysk (strata) netto -6 703 -1 394 -1 430 -306
VI. Liczba udziałów/akcji w sztukach 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 1) -2,23 -0,46 -0,48 -0,10
VIII. Aktywa trwałe 57 612 *61 148 11 830 *13 295
IX. Aktywa obrotowe 82 364 *93 546 16 913 *20 339
X. Kapitał własny 66 877 *75 113 13 733 *16 331
XI. Zobowiązania długoterminowe 41 883 *49 249 8 600 *10 708
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 31 216 *30 332 6 410 *6 595
XIII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1) 22,29 *25,04 4,58 *5,44
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 101 16 250 1 301 3 565
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 070 -241 -442 -53
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -16 446 -10 883 -3 508 -2 387
DANE JEDNOSTKOWE
XVII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 90 598 75 447 19 326 16 551
XVIII. Koszty działalności operacyjnej 93 997 76 084 20 051 16 691
XIX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 736 -528 -797 -116
XX. Zysk (strata) brutto -7 712 -1 891 -1 645 -415
XXI. Zysk (strata) netto -6 637 -1 458 -1 416 -320
XXII. Liczba udziałów/akcji w sztukach 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
XXIII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 1) -2,21 -0,49 -0,47 -0,11
XXIV. Aktywa trwałe 57 635 *61 179 11 835 *13 301
XXV. Aktywa obrotowe 79 961 *90 981 16 420 *19 781
XXVI. Kapitał własny 64 818 *72 987 13 310 *15 869
XXVII. Zobowiązania długoterminowe 41 883 *49 249 8 600 *10 708
XXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 30 896 *29 924 6 344 *6 506
XXIX. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1) 21,61 *24,33 4,44 *5,29
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 834 15 835 1 244 3 474
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 070 -241 -442 -53
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -16 446 -10 883 -3 508 -2 387


*dane zaprezentowae według stanu na dzień 31.12.2021
r.1) liczba akcji na dzień 30.09.2021 r., na dzień 31.12.2021 r.
oraz 30.09.2022 r. w ilości 3 000 000 szt.Do przeliczenia
danych bilansowych na Euro użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy.


Do przeliczenia pozycji rachunku zysku i start oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych na Euro użyto kursu będącego
średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień
posczególnych miesięcy okresu pierwszych trzech kwartałów 2022 r.


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie 30 09 2022.pdfSprawozdanie 30 09 2022.pdf Sprawozdanie finansowe GK Solar Company S.A. za IIIQ 2022 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-15 Stanisław Bogacki Prezes Zarządu
2022-11-15 Aleksandra Danel Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki