REKLAMA

SKYLINE INVESTMENT S.A.: wyniki finansowe

2021-11-26 18:30
publikacja
2021-11-26 18:30
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SF_Srodroczne_skonsolidowane_3Q2021_KOREKTA.pdf  (KOREKTA RAPORTU)
SF_Srodroczne_skonsolidowane_3Q2021_KOREKTA.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU
I. Przychody ze sprzedaży 259 61 56 14
II. Koszt własny sprzedaży 22 0 5 0
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 281 61 61 14
IV. Zysk (strata) ze sprzedaży -1 078 -991 -233 -222
V. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 868 -4 225 619 -946
VI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (brutto) -513 -5 928 -111 -1 327
VII. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -505 -5 906 -109 -1 323
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -18 744 -492 -4 046 -110
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 29 500 413 6 368 92
X. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -9 508 -204 -2 052 -46
XI. Suma bilansowa 59 409 80 421 13 951 18 806
XII. Aktywa trwałe 55 511 44 605 13 035 9 988
XIII. Aktywa obrotowe 3 897 35 815 915 8 020
XIV. Kapitał własny 52 422 42 176 12 310 9 444
XV. Kapitał podstawowy 23 321 23 321 5 476 5 222
XVI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 52 416 42 171 12 310 9 443
XVII. Udziały niesprawujące kontroli 6 5 1 1
XVIII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 5 699 8 815 1 338 1 947
XIX. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 1 288 29 431 302 6 590
XX. Liczba akcji na dzień bilansowy 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję 2,25 1,81 0,53 0,40
XXII. Rozwodniona liczba akcji na dzień bilansowy 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 2,25 1,81 0,53 0,40
XXIV. Średnia ważona liczba akcji w okresie 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
XXV. Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą -0,02 -0,25 0,00 -0,06
XXVI. Rozwodniona, średnia liczba akcji w okresie 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
XXVII. Rozwodniony zysk (strata) za okres na jedną akcję -0,02 -0,25 0,00 -0,06
WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU
XXVIII. Przychody ze sprzedaży 51 48 11 11
XXIX. Koszt własny sprzedaży 0 0 0 0
XXX. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 51 48 11 11
XXXI. Zysk (strata) ze sprzedaży -1 103 -878 -237 -204
XXXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 921 -4 114 627 -956
XXXIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (brutto) -187 -4 866 -40 -1 131
XXXIV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -187 -4 866 -40 -1 131
XXXV. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 709 305 152 71
XXXVI. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 2 607 -216 559 -50
XXXVII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -2 171 -1 173 -466 -273
XXXVIII. Suma bilansowa 26 932 28 625 5 779 6 722
XXXIX. Aktywa trwałe 9 233 18 255 1 981 4 287
XL. Aktywa obrotowe 17 699 10 370 3 798 2 435
XLI. Kapitał własny 24 770 24 010 5 315 5 638
XLII. Kapitał podstawowy 23 321 23 321 5 004 5 476
XLIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 24 770 24 010 5 315 5 638
XLIV. Udziały niesprawujące kontroli 0 0 0 0
XLV. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 1 009 743 216 175
XLVI. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 1 153 3 871 247 909
XLVII. Liczba akcji na dzień bilansowy 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
XLVIII. Wartość księgowa na jedną akcję 1,06 1,03 0,23 0,24
XLIX. Rozwodniona liczba akcji na dzień bilansowy 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
L. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 1,06 1,03 0,23 0,24
LI. Średnia ważona liczba akcji w okresie 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
LII. Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą -0,01 -0,21 0,00 -0,05
LIII. Rozwodniona, średnia liczba akcji w okresie 23 321 000 23 321 000 23 321 000 23 321 000
LIV. Rozwodniony zysk (strata) za okres na jedną akcję -0,01 -0,21 0,00 -0,05
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 31/2021 z dnia 2021-11-26 o treści:


Zarząd Skyline Investment S.A. informuje, że dokonuje w dniu 26.11.2021
r. korekty skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
za III kwartał 2021 r., opublikowanego w dniu 24.11.2021 r. 


 


W stosunku do danych podanych w dniu 24.11.2021 r., dokonano korekt,
które spowodowały zmianę w pozycjach bilansu: należności z tytułu dostaw
i usług, środki pieniężne, kapitał własny w tym zysk z lat ubiegłych,
zobowiązania z tytułu podatków oraz zobowiązania z tytułu wynagrodzeń.
Tym samym zmianie uległa suma bilansowa. W sprawozdaniu z całkowitych
dochodów zmianie uległa kwota przychodów ze sprzedaży usług oraz koszt
sprzedanych usług. W sprawozdaniu z przepływów pieniężnych zmianie
uległy środki pieniężne netto z działalności operacyjnej oraz przepływy
pieniężne netto.


 


Korekta spowodowana została błędem technicznym w formułach pliku
konsolidacyjnego, polegającym na nieuwzględnieniu danych dotyczących
spółki Skyline Venture Sp. z o.o.


 


W związku z dokonaną korektą Spółka niezwłocznie przekazuje do
publicznej wiadomości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
Kapitałowej Skyline Investments S.A. za III kwartał 2021 r. skorygowane
w zakresie, o którym mowa powyżej.


Plik Opis
SF Srodroczne skonsolidowane 3Q2021 KOREKTA.pdfSF Srodroczne skonsolidowane 3Q2021 KOREKTA.pdf Sprawozdanie finansowe skonsolidowane 3 kwartał 2021 r. korekta

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SF Srodroczne skonsolidowane 3Q2021 KOREKTA.pdfSF Srodroczne skonsolidowane 3Q2021 KOREKTA.pdf Sprawozdanie finansowe skonsolidowane 3 kwartał 2021 r. korekta

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-26 Jerzy Rey Prezes Zarządu Jerzy Rey
2021-11-26 Zbigniew Fornal Wiceprezes Zarządu Zbigniew Fornal
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Pożyczka gotówkowa w PKO Banku Polskim RRSO 7,45%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki