0,80 zł
2,56% 0,02 zł
Serinus Energy (SEN)

Przekazanie do wiadomości publicznej zawiadomienia dotyczącego warunków oferty i dopuszczenia w ramach procesu wprowadzania akcji Serinus Energy plc do obrotu na AIM

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
zal_do_rb_31_2018_-_Ogloszenie_AIM__Oferta_i_Dopuszczenie_FIN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
attachment_to_current_report_No_30_2018_-_Placing_and_Amission_to_AIM_announcement.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2018
Data sporządzenia: 2018-05-15
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Przekazanie do wiadomości publicznej zawiadomienia dotyczącego warunków oferty i dopuszczenia w ramach procesu wprowadzania akcji Serinus Energy plc do obrotu na AIM
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2018, w którym poinformowano o podjęciu pierwszych kroków mających na celu dopuszczenie akcji zwykłych Serinus Energy plc („Spółka”) do obrotu na rynku AIM prowadzonym przez giełdę London Stock Exchange, Kierownictwo Spółki informuje o przekazaniu do wiadomości publicznej zawiadomienia („Ogłoszenia”), o planowanej emisji 66.666.667 nowych akcji zwykłych bez określonej wartości nominalnej („Akcje w Ofercie”) w cenie 15,0 pensów za Akcję w Ofercie („Cena w Ofercie”) („Oferta”), z której łączne wpływy wyniosą około 10 mln GBP, oraz o planowanym dopuszczeniu istniejących akcji i Akcji w Ofercie (łącznie „Akcje Zwykłe”) do obrotu na rynku AIM („Dopuszczenie”).


NINIEJSZE OGŁOSZENIE I ZAWARTE W NIM INFORMACJE MAJĄ CHARAKTER INFORMACJI ZASTRZEŻONYCH I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO KOMUNIKACJI, PUBLIKACJI LUB DYSTRYBUCJI, W CAŁOŚCI ANI W CZĘŚCI, POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, JAPONII, RPA LUB W INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ BYŁOBY TO NIEZGODNE Z PRAWEM.

NINIEJSZE OGŁOSZENIE PRZEZNACZONE JEST WYŁĄCZNIE DLA CELÓW INFORMACYJNYCH I NIE STANOWI OFERTY SPRZEDAŻY LUB EMISJI ANI TEŻ ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAKUPU LUB ZAPISU BĄDŹ INNEGO NABYCIA NOWYCH AKCJI ZWYKŁYCH SERINUS ENERGY INC.

NINIEJSZE OGŁOSZENIE ZAWIERA INFORMACJE POUFNE ZGODNIE Z DEFINICJĄ OKREŚLONĄ W ROZPORZĄDZENIU NR 596/2014 W SPRAWIE NADUŻYĆ NA RYNKU.


Numis Securities Limited („Numis”) i GMP FirstEnergy („GMP FirstEnergy”) pełnią rolę Wspólnego Maklera Spółki w odniesieniu do Oferty i Dopuszczenia, zaś Numis pełni rolę Autoryzowanego Doradcy Spółki w odniesieniu do Dopuszczenia.

Zgodnie z warunkami Oferty i Dopuszczenia, pozyskane środki zostaną wykorzystane w celu wzmocnienia bilansu Spółki w okresie przed rozpoczęciem produkcji gazu w ramach Moftinu w Rumunii oraz w celu sfinansowania dalszych projektów, które w ocenie Rady charakteryzuje potencjał uzyskania wysokiego zwrotu z portfolio Spółki.


Podsumowanie najważniejszych danych o Ofercie:

• Oferta przyniesie Spółce około 10 mln GBP wpływów brutto

• Cena w Ofercie w kwocie 15,0 pensa za Akcję w Ofercie, co oznacza około 32,6 mln GBP kapitalizacji rynkowej Spółki w momencie Dopuszczenia

• Spółka wyemituje 66.666.667 Akcji w Ofercie, stanowiących 44,3% jej łącznego kapitału zakładowego przez Dopuszczeniem i 30,7% łącznego kapitału zakładowego Spółki po jego podwyższeniu w momencie Dopuszczenia (zakładając brak wykonania opcji)

• Obecne akcje zwykłe Spółki pozostaną po Dopuszczeniu w obrocie na TSX i GPW pod symbolem SEN. Po Dopuszczeniu Spółka planuje złożenie wniosku o wycofanie jej Akcji Zwykłych z obrotu na TSX z jednoczesnym utrzymaniem ich w obrocie na GPW.

Dopuszczenie ma wejść w życie w dniu 18 maja 2018 r. o godzinie 8:00 rano i w tym samym terminie ma się rozpocząć obrót Akcjami Zwykłymi na AIM pod symbolem SENX i z kodem ISIN JE00BF4N9R98. Łączny kapitał zakładowy Spółki w momencie Dopuszczenia będzie się dzielić na 217.318.805 Akcji Zwykłych. Akcjonariusze mogą posłużyć się liczbą 217.318.805 Akcji Zwykłych, stosując ją jako mianownik w obliczeniach pozwalających stwierdzić, czy dany akcjonariusz zobowiązany jest zgłosić posiadany udział lub zmianę udziału w Spółce wskutek Dopuszczenia.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanego Dopuszczenia zostały przedstawione w Ogłoszeniu i Załączniku do Załącznika nr 1 do Regulaminu AIM dla Spółek, które w dniu dzisiejszym zostaną udostępnione na stronie internetowej Spółki (www.serinusenergy.com).

Pełen tekst Ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Wszystkie warunki Oferty przedstawiono w załączniku do Ogłoszenia (stanowiącego część Ogłoszenia). O ile nie wskazano inaczej, pisane wielką literą terminy użyte w niniejszym ogłoszeniu przyjmują znaczenie określone w Ogłoszeniu i Załączniku do Załącznika nr 1 do Regulaminu AIM dla Spółek.


ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejsze ogłoszenie i zawarte w nim informacje mają charakter zastrzeżony i nie są przeznaczone do publikacji, upowszechniania ani dystrybucji, w całości bądź w części, bezpośrednio bądź pośrednio, w Stanach Zjednoczonych, Australii, RPA, Japonii ani w innym państwie lub jurysdykcji, w której taka publikacja, upowszechnianie lub dystrybucja byłyby niezgodne z prawem, podlegały ograniczeniom lub nie były dopuszczalne („Zastrzeżone Terytorium”). Niniejsze ogłoszenie przekazywane jest wyłącznie dla potrzeb informacyjnych i nie stanowi ono oferty sprzedaży bądź emisji ani zachęty lub oferty zakupienia, nabycia lub złożenia zapisu na akcje Spółki na Zastrzeżonym Terytorium bądź w innym państwie lub jurysdykcji, w której taka oferta lub zachęta jest niedopuszczalna, bądź też na rzecz osoby, w przypadku której złożenie takiej oferty lub zachęty byłoby niezgodne z prawem. Nieprzestrzeganie takich ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczącego papierów wartościowych w takich jurysdykcjach. Z zastrzeżeniem pewnych wyłączeń, papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu, nie mogą stanowić przedmiotu oferty ani sprzedaży na Zastrzeżonym Terytorium ani też na rachunek i na rzecz rezydenta lub obywatela Zastrzeżonego Terytorium. Akcje w Ofercie nie były i nie będą rejestrowane w trybie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami [ang. United States Securities Act of 1933, as amended] („Ustawa o Papierach Wartościowych”) ani w urzędzie regulacji rynku papierów wartościowych w danym stanie lub innej jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych, a bez uzyskania rejestracji lub zwolnienia z rejestracji bądź też w ramach transakcji niepodlegającej wymogom rejestracji w trybie przepisów Ustawy o Papierach Wartościowych lub zgodnie z przepisami prawa dotyczącego papierów wartościowych obowiązującego w danym stanie lub innej jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych nie mogą być one przedmiotem oferty, sprzedaży, objęcia, odsprzedaży, przeniesienia lub dostawy, bezpośrednio bądź też pośrednio, na terytorium Stanów Zjednoczonych. Akcje w Ofercie są przedmiotem oferty i sprzedaży poza terytorium Stanów Zjednoczonych w ramach transakcji zagranicznych [ang. offshore transactions] zgodnie z przepisami Regulacji S [ang. Regulation S] wydanej na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych („Regulacja S”). Akcje, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu, nie są przedmiotem publicznej oferty w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, na Zastrzeżonym Terytorium lub innym terytorium. Nie składa się żadnych oświadczeń co do możliwości uzyskania wyłączenia zgodnie z przepisami Ustawy o Papierach Wartościowych w przypadku wtórnej oferty, odsprzedaży, zastawienia lub przeniesienia Akcji w Ofercie.

W związku z kwestiami, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu, nie zostanie udostępniony prospekt emisyjny. Publikacja takiego prospektu emisyjnego nie jest wymagana (zgodnie z Dyrektywą o Prospekcie). W celu uzyskania porady należy zwrócić się do niezależnego doradcy finansowego.

Treść niniejszego ogłoszenia nie była przedmiotem weryfikacji prowadzonej przez organy regulacyjne w Wielkiej Brytanii lub w innym kraju. W związku z Ofertą należy zachować ostrożność. W przypadku wątpliwości co do treści niniejszego ogłoszenia należy zasięgnąć niezależnej porady zawodowego doradcy.

Niniejsze ogłoszenie zostało sporządzone przez Spółkę, która ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Nie składa się i nie planuje złożenia żadnych wyraźnych bądź też domniemanych oświadczeń lub gwarancji dotyczących lub związanych z dokładnością lub kompletnością niniejszego ogłoszenia lub innych informacji pisemnych lub ustnych udostępnianych lub publikowanych zainteresowanym osobom lub ich doradcom, innych oświadczeń złożonych lub rzekomo złożonych przez Wspólnego Maklera lub jego podmioty stowarzyszone, agentów, dyrektorów, konsultantów lub pracowników bądź w ich imieniu w związku ze Spółką, Akcjami w Ofercie lub Ofertą, przy czym Numis i GMP FirstEnergy (łącznie „Wspólni Maklerzy”) oraz ich podmioty stowarzyszone, agenci, dyrektorzy, konsultanci i pracownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ich dokładność lub kompletność bądź w związku z nimi, a wszelką taką odpowiedzialność niniejszym wyraźnie się wyłącza. W związku z powyższym Wspólni Maklerzy i ich podmioty stowarzyszone, agenci, dyrektorzy, konsultanci i pracownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności wynikającej z deliktu, naruszenia zobowiązań umownych lub innego rodzaju z tytułu wszelkich oświadczeń bądź innych informacji zawartych w niniejszym ogłoszeniu, przy czym żaden ze Wspólnych Maklerów oraz ich podmiotów stowarzyszonych, agentów, dyrektorów, konsultantów lub pracowników nie składa żadnego wyraźnego bądź też domniemanego oświadczenia ani gwarancji co do dokładności, kompletności lub wystarczalnego charakteru informacji zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

Numis podlegający zezwoleniu i regulacji sprawowanej przez urząd FCA [Financial Conduct Authority] w Wielkiej Brytanii oraz GMP FirstEnergy podlegający zezwoleniu i regulacji sprawowanej przez urząd FCA w Wielkiej Brytanii działają wyłącznie na rzecz Spółki i żadnego innego podmiotu w związku z Ofert i Dopuszczeniem i nie ponoszą wobec stron innych niż Spółka żadnej odpowiedzialności za zapewnienie ochrony dostępnej ich klientom ani też za zapewnienie im doradztwa w związku z Ofertą i/lub Dopuszczeniem i/lub innymi kwestiami, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu. Niezależnie od ewentualnych obowiązków i odpowiedzialności każdego ze Wspólnych Maklerów wynikającej z przepisów brytyjskiej Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. [ang. UK Financial Services and Markets Act 2000] bądź też z systemu regulacyjnego wprowadzonego zgodnie z tą Ustawą, żaden ze Wspólnych Maklerów, ich podmiotów stowarzyszonych, agentów, dyrektorów, konsultantów i pracowników nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść informacji zawartych w niniejszym ogłoszeniu ani innych oświadczeń złożonych lub rzekomo złożonych przez Wspólnego Maklera lub jego podmioty stowarzyszone, agentów, dyrektorów, konsultantów lub pracowników bądź w ich imieniu w związku ze Spółką, Akcjami w Ofercie, Ofertą i/lub Dopuszczeniem. W związku z powyższym Wspólni Maklerzy i ich podmioty stowarzyszone, agenci, dyrektorzy, konsultanci i pracownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności wynikającej z deliktu, naruszenia zobowiązań umownych lub innego rodzaju (z wyjątkiem odpowiedzialności wskazanej powyżej) z tytułu wszelkich oświadczeń bądź innych informacji zawartych w niniejszym ogłoszeniu, przy czym żaden ze Wspólnych Maklerów oraz ich podmiotów stowarzyszonych, agentów, dyrektorów, konsultantów lub pracowników nie składa żadnego wyraźnego bądź też domniemanego oświadczenia ani gwarancji co do dokładności, kompletności lub wystarczalnego charakteru informacji zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

Oferowanie Akcji w Ofercie w niektórych jurysdykcjach może podlegać ograniczeniom określonym w przepisach prawa. Niniejsze ogłoszenie, jego części lub egzemplarze nie mogą być wprowadzane bądź przesyłane na teren Stanów Zjednoczonych i nie mogą być przedmiotem bezpośredniej lub pośredniej dystrybucji w Stanach Zjednoczonych zgodnie z definicją tego terminu określoną w Regulacji S przyjętej zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych. Niniejsze ogłoszenie i jego egzemplarze nie mogą być wprowadzane bądź przesyłane na Zastrzeżone Terytorium ani też nie mogą być przedmiotem bezpośredniej lub pośredniej dystrybucji na Zastrzeżonym Terytorium. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa papierów wartościowych obowiązującego w Stanach Zjednoczonych lub na Zastrzeżonym Terytorium. Spółka i Wspólni Maklerzy nie podjęli żadnych czynności, które mogłyby pozwolić na oferowanie takich akcji bądź na posiadanie lub dystrybucję niniejszego ogłoszenia lub innych materiałów ofertowych lub reklamowych związanych z takimi akcjami w jurysdykcji, w których dla takich potrzeb takie czynności są wymagane. Spółka i Wspólni Maklerzy oczekują, że osoby, w których posiadaniu znajdzie się niniejsze ogłoszenie, zapoznają się z takimi ograniczeniami i będą ich przestrzegać.

Informacje zawarte w niniejszym ogłoszeniu nie mogą być przekazywane innym osobom, nie mogą być przedmiotem dystrybucji ani nie mogą być powielane w jakikolwiek sposób. Przekazywanie, dystrybucja, powielanie lub ujawnianie takich informacji w całości lub w części jest zakazane. Nieprzestrzeganie tych wytycznych może stanowić naruszenie przepisów Ustawy o Papierach Wartościowych lub innych przepisów prawa obowiązującego w innych jurysdykcjach.

W niniejszym ogłoszeniu nie wskazano i nie opisano w sposób wyraźny bądź domniemany żadnych czynników ryzyka (bezpośrednich lub pośrednich), które mogą wiązać się z inwestowaniem w Akcje w Ofercie. Decyzje inwestycyjne w sprawie nabycia Akcji w Ofercie w ramach Oferty należy podejmować wyłącznie na podstawie publicznie dostępnych informacji, które nie były przedmiotem weryfikacji ze strony Banków.

Żadne stwierdzenie zawarte w niniejszym ogłoszeniu nie stanowi prognozy zysków. Żadne stwierdzenie zawarte w niniejszym ogłoszeniu nie powinno być interpretowane jako wskazanie, że zysk na akcję Spółki w bieżącym lub jednym z kolejnych lat obrotowych z pewnością będzie równy lub wyższy od publikowanych historycznych wartości zysku na akcję Spółki.

Niniejsze ogłoszenie zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości [ang. forward looking statements], co oznacza wszystkie stwierdzenia poza stwierdzeniami dotyczącymi faktów historycznych, w tym między innymi stwierdzenia dotyczące sytuacji finansowej Spółki i/lub jej podmiotów zależnych („Grupa”), ich strategii działalności, planów i celów zarządzania przyszłą działalnością operacyjną, jak również wszelkie stwierdzenia poprzedzone, poprzedzające lub zawierające słowa „planuje”, „uważa”, „spodziewa się”, „zamierza”, „ma zamiar”, „będzie”, „może”, „przewiduje”, „byłby”, „mógłby” lub podobne wyrażenia, w tym również w formie przeczącej. Takie stwierdzenia odnoszące się do przyszłości obejmują znane i nieznane czynniki ryzyka, niepewności i inne istotne czynniki leżące poza kontrolą Grupy, które mogą spowodować, iż faktyczne wyniki, efekty lub osiągnięcia Grupy będą zasadniczo różnić się od przyszłych wyników, efektów lub osiągnięć określonych lub domniemanych w takich stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości. Takie stwierdzenia odnoszące się do przyszłości opierają się na wielu założeniach związanych z obecną i przyszłą strategią działalności Grupy oraz otoczeniem, w którym Grupa będzie w przyszłości funkcjonować. Takie stwierdzenia odnoszące się do przyszłości są aktualne wyłącznie na dzień publikacji niniejszego ogłoszenia. Poza zakresem wymaganym przepisami obowiązującego prawa Spółka, jej dyrektorzy i ich doradcy nie są zobowiązani do upowszechniania aktualizacji lub weryfikacji takich stwierdzeń odnoszących się do przyszłości zawartych w niniejszym ogłoszeniu w celu uwzględnienia zmian w oczekiwaniach Grupy w odniesieniu do nich bądź też zmian dotyczących zdarzeń, warunków lub okoliczności, na których opierają się takie stwierdzenia.
Załączniki
Plik Opis
zał do rb 31_2018 - Ogłoszenie AIM _Oferta i Dopuszczenie FIN.pdfzał do rb 31_2018 - Ogłoszenie AIM _Oferta i Dopuszczenie FIN.pdf
attachment to current report No 30_2018 - Placing and Amission to AIM announcement.pdfattachment to current report No 30_2018 - Placing and Amission to AIM announcement.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 31/2018Date: 2018-05-15Issuer’s trading name:
SERINUS ENERGY plc


Title: Serinus provides to public announcement concerning terms and
conditions of the Placing and Admission within the process of admission
of its shares to be traded on the AIM


Legal basis: Art. 17(1) MAR – inside information

Content:Referring to current report No. 18/2018 indicating
that SERINUS ENERGY plc (the “Company”) has taken the first
steps towards admission of its common shares to trading on the AIM
market of the London Stock Exchange, the Management of the Company
informs that it has provided to public the announcement (“Announcement”),
announcing the proposed placing of 66,666,667 new ordinary shares of no
par value (the “Placing Shares”) at 15.0 pence per Placing Share (the
“Placing Price”) (the “Placing”) raising aggregate proceeds of
approximately £10 million and the proposed admission of its existing
issued share capital and the Placing Shares (together, the “Ordinary
Shares”) to trading on AIM (“Admission”).


THIS ANNOUNCEMENT AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS RESTRICTED AND
IS NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART,
DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, JAPAN,
SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH IT WOULD BE UNLAWFUL TO
DO SO.


THIS ANNOUNCEMENT IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND SHALL NOT
CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR ISSUE OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO
BUY, SUBSCRIBE FOR OR OTHERWISE ACQUIRE ANY SECURITIES OF SERINUS ENERGY
PLC.


THIS ANNOUNCEMENT CONTAINS INSIDE INFORMATION AS DEFINED UNDER THE
MARKET ABUSE REGULATION (EU) NO. 596/2014.


Numis Securities Limited (“Numis”) and GMP FirstEnergy (“GMP
FirstEnergy”) are acting as Joint Brokers tothe Company in
relation to the Placing and Admission and Numis is acting as Nominated
Adviser to the Company in relation to Admission.


Pursuant to the Placing and Admission, the funds raised will be used to
strengthen the Company’s balance sheet ahead of first gas production
from the Company’s Moftinu gas project in Romania and to fund further
projects that the Board believes have the potential to demonstrate high
returns within its portfolio.


Placing highlights:


• The Placing will raise gross proceeds of approximately £10 million for
the Company


• The Placing Price of 15.0 pence per Placing Share implies a market
capitalisation of the Company at Admission of approximately £32.6 million


• 66,666,667 Placing Shares will be issued by the Company representing
44.3% of its aggregate issued share capital prior to Admission and 30.7%
of the aggregate enlarged share capital of the Company on Admission
(assuming no Options are exercised)


• The Company’s existing ordinary shares will continue to be listed on
the TSX and the WSX after Admission under ticker SEN. Following
Admission the Company expects to apply for the delisting of its Ordinary
Shares from the TSX but to maintain its existing listing on the WSX.


It is expected that Admission will occur, and that dealings in the
Ordinary Shares will commence on AIM, at 8.00 a.m. on 18 May 2018 under
the ticker SENX and with ISIN JE00BF4N9R98. The Company's aggregate
issued share capital immediately following Admission will comprise
217,318,805 Ordinary Shares. The figure of 217,318,805 Ordinary Shares
may be used by Shareholders as the denominator for the calculations by
which they can determine if they are required to notify their interest
in, or a change to their interest in, the Company following Admission.


Further details of the proposed Admission are included in the Schedule
One Announcement and Appendix, which will be available on the Company's
website (www.serinusenergy.com) today.


The complete text of the Announcement is enclosed to this current
report. The details and terms and conditions of the Placing are set out
in the appendix to the Announcement (which forms part of this
announcement).

IMPORTANT NOTICES


This announcement and the information contained in it is restricted and
is not for publication, release or distribution, in whole or in part,
directly or indirectly, in, into or from the United States, Australia,
South Africa or Japan or any other state or jurisdiction in which
publication, release or distribution would be unlawful, restricted or
unauthorised (each a “Restricted Territory”). This announcement is for
information purposes only and does not constitute an offer to sell or
issue, or the solicitation of an offer to buy, acquire or subscribe for
shares in the capital of the Company in any Restricted Territory or any
other state or jurisdiction in which such offer or solicitation is not
authorised or to any person to whom it is unlawful to make such offer or
solicitation. Any failure to comply with these restrictions may
constitute a violation of the securities laws of such jurisdictions.
Subject to certain exemptions, the securities referred to in this
Announcement may not be offered or sold in any Restricted Territory or
for the account or benefit of any national resident or citizen of any
Restricted Territory. The Placing Shares have not been and will not be
registered under the United States Securities Act of 1933, as amended
(the “Securities Act”) or with any securities regulatory authority of
any state or other jurisdiction of the United States and may not be
offered, sold, taken up, resold, transferred or delivered, directly or
indirectly, within the United States except pursuant to registration
under the Securities Act or an exemption from, or in a transaction not
subject to, the registration requirements of the Securities Act and in
compliance with any applicable securities laws of any state or other
jurisdiction of the United States. The Placing Shares are being offered
and sold outside the United States in offshore transactions in
accordance with Regulation S under the Securities Act (“Regulation S”).
No public offering of the shares referred to in this Announcement is
being made in the United States, United Kingdom, any Restricted
Territory or elsewhere. No representation is being made as to the
availability of any exemption under the Securities Act for the reoffer,
resale, pledge or transfer of the Placing Shares.


No prospectus will be made available in connection with the matters
contained in this announcement and no such prospectus is required (in
accordance with the Prospectus Directive) to be published. Persons
needing advice should consult an independent financial advisor.


The contents of this announcement have not been reviewed by any
regulatory authority in the United Kingdom or elsewhere. You are advised
to exercise caution in relation to the Placing. If you are in any doubt
about any of the contents of this announcement, you should obtain
independent professional advice.


This announcement has been issued by, and is the sole responsibility of,
the Company. No representation or warranty, express or implied, is or
will be made as to, or in relation to, and no responsibility or
liability is or will be accepted by Numis or GMP FirstEnergy (together,
the “Joint Brokers”) or by any of their respective affiliates, agents,
directors, consultants or employees as to or in relation to, the
accuracy or completeness of this announcement or any other written or
oral information made available to or publicly available to any
interested party or its advisers, or any other statement made or
purported to be made by or on behalf of any either Joint Broker or any
of their respective affiliates, agents, directors, consultants or
employees in connection with the Company, the Placing Shares or the
Placing and any responsibility therefore is expressly disclaimed. The
Joint Brokers and each of their respective affiliates, agents,
directors, consultants or employees, accordingly disclaim all and any
liability, whether arising in tort, contract or otherwise in respect of
any statements or other information contained in this announcement and
no representation or warranty, express or implied is made by either
Joint Broker or any of their respective affiliates, agents, directors,
consultants or employees as to the accuracy, completeness or sufficiency
of the information contained in this announcement.


Numis, which is authorised and regulated by the FCA in the United
Kingdom, and GMP FirstEnergy, with is authorised and regulated by the
FCA in the United Kingdom, are acting solely for the Company and no one
else in connection with the Placing and Admission and will not be
responsible to anyone other than the Company for providing the
protections afforded to their respective clients nor for providing
advice in relation to the Placing and/or Admission and/or any other
matter referred to in this announcement. Apart from the responsibilities
and liabilities, if any, which may be imposed on either Joint Broker by
the UK Financial Services and Markets Act 2000 or by the regulatory
regime established under it, neither Joint Broker nor any of their
respective affiliates, agents, directors, consultants or employees
accepts any responsibility whatsoever for the contents of the
information contained in this announcement or for any other statement
made or purported to be made by or on behalf of either Joint Broker or
any of their respective affiliates, agents, directors, consultants or
employees in connection with the Company, the Placing Shares, the
Placing and/or Admission. The Joint Brokers and each of their respective
affiliates, agents, directors, consultants and employees accordingly
disclaim all and any liability, whether arising in tort, contract or
otherwise (save as referred to above) in respect of any statements or
other information contained in this announcement and no representation
or warranty, express or implied, is made by either Joint Broker or any
of their respective affiliates, agents, directors, consultants or
employees as to the accuracy, completeness or sufficiency of the
information contained in this announcement.


The offering of the Placing Shares in certain jurisdictions may be
restricted by law. Neither this Announcement nor any part or copy of it
may be taken or transmitted into the United States or distributed,
directly or indirectly, in the United States, as that term is defined in
Regulation S under the Securities Act. Neither this announcement nor any
copy of it may be taken, transmitted, or distributed directly or
indirectly into any Restricted Territory. Any failure to comply with
these restrictions may constitute a violation of United States or other
Restricted Territory securities laws. No action has been taken by the
Company or any Joint Broker that would permit an offering of such shares
or possession or distribution of this announcement or any other offering
or publicity material relating to such shares in any jurisdiction where
action for that purpose is required. Persons into whose possession this
announcement comes are required by the Company and the Joint Brokers to
inform themselves about, and to observe, such restrictions.


The information in this announcement may not be forwarded or distributed
to any other person and may not be reproduced in any manner whatsoever.
Any forwarding, distribution, reproduction, or disclosure of this
information in whole or in part is unauthorised. Failure to comply with
this directive may result in a violation of the Securities Act or the
applicable laws of other jurisdictions.


This announcement does not identify or suggest, or purport to identify
or suggest, the risks (direct or indirect) that may be associated with
an investment in the Placing Shares. Any investment decision to buy
Placing Shares in the Placing must be made solely on the basis of
publicly available information, which has not been independently
verified by either Bank.


No statement in this announcement is intended to be a profit forecast
and no statement in this announcement should be interpreted to mean that
the earnings per share of the Company for the current or future
financial years would necessarily match or exceed the historical
published earnings per share of the Company.


This announcement includes forward-looking statements, which include all
statements other than statements of historical facts, including, without
limitation, those regarding the Company’s and/or its subsidiaries’ (the
“Group”) financial position, business strategy, plans and objectives of
management for future operations, or any statements preceded by,
followed by or that include the words “targets”, “believes”, “expects”,
“aims”, “intends”, “will”, “may”, “anticipates”, “would”, “could” or
similar expressions or negatives thereof. Such forward-looking
statements involve known and unknown risks, uncertainties and other
important factors beyond the Group’s control that could cause the actual
results, performance or achievements of the Group to be materially
different from future results, performance or achievements expressed or
implied by such forward-looking statements. Such forward-looking
statements are based on numerous assumptions regarding the Group’s
present and future business strategies and the environment in which the
Group will operate in the future. These forward-looking statements speak
only as at the date of this announcement. The Company, its directors and
its or their advisors expressly disclaim any obligation or undertaking
to disseminate any updates or revisions to any forward-looking
statements contained herein to reflect any change in the Group’s
expectations with regard thereto or any change in events, conditions or
circumstances on which any such statements are based unless required to
do so by applicable law.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-05-15 Jeffrey Auld Prezes i Dyrektor Generalny Jeffrey Auld
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl