REKLAMA

SCO-PAK S.A.: wyniki finansowe

2019-09-20 18:47
publikacja
2019-09-20 18:47
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

8. BILANS

9. POZYCJE POZABILANSOWE

10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI

14. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
oswiadczenie_rzetelnosc.pdf  (OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_SCO-PAK_SA_za_I_polrocze_2019.pdf  (SPRAWOZDANIE ZARZĄDU)
Informacja_dodatkowa_SCO-PAK_SA_za_I_polrocze_2019_roku.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA )

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 11 286 26 707 2 632 6 300
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -11 623 -3 155 -2 711 -744
III. Zysk (strata) brutto -14 853 -6 556 -3 464 -1 546
IV. Zysk (strata) netto -14 451 -6 975 -3 370 -1 645
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 117 455 27 107
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -530 -530 -123 -125
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -413 -75 -96 -18
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 83 295 94 971 19 590 22 086
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 154 148 151 373 36 253 35 203
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 139 675 140 769 32 849 32 737
XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) -70 853 -56 402 -16 663 -13 117
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 837 11 837 2 784 2 753
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 918 750 5 918 750 5 918 750 5 918 750
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -2,44 -1,18 -0,57 -0,28
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -2,44 -1,18 -0,57 -0,28
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) -11,97 -9,53 -2,82 -2,22
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) -11,97 -9,53 -2,82 -2,22
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00


Powyższe dane finansowe za I półrocze 2019 i 2018 roku oraz dane na
dzień 31.12.2018r. zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:-
poszczególne pozycje aktywów i pasywów: według średniego kursu
ogłoszonego na dzień 30 czerwca 2019 roku - 4,2520 PLN/EUR i na dzień 31
grudnia 2018 roku - 4,3000 PLN/EUR-poszczególne pozycje rachunku
zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych: według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego
(od stycznia do czerwca 2019 roku - 4,2880 PLN/EUR) oraz (od stycznia do
czerwca 2018 roku - 4,2395 PLN/EUR).


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik Opis
oświadczenie rzetelność.pdfoświadczenie rzetelność.pdf Oświadczenie o rzetelności skróconego sprawozdania finansowego

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-20 Zbigniew Potocki Główny Księgowy Zbigniew Potocki

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik Opis
Sprawozdanie z działalności SCO-PAK SA za I półrocze 2019.pdfSprawozdanie z działalności SCO-PAK SA za I półrocze 2019.pdf Sprawozdanie z działalności za I półrocze 2019

BILANS
Noty w tys.
półrocze / 2019 2018 półrocze / 2018
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 76 139 79 065 82 103
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 26 34 43
- wartość firmy 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 73 978 77 198 80 520
3. Należności długoterminowe 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0
c) w pozostałych jednostkach 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 135 1 833 1 540
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 135 1 833 1 540
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 7 156 15 906 19 529
1. Zapasy 5 185 7 221 8 948
2. Należności krótkoterminowe 1 698 8 056 10 029
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 4
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 1 698 8 056 10 025
3. Inwestycje krótkoterminowe 168 581 448
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 168 581 448
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 168 581 448
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 105 48 104
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0
A k t y w a r a z e m 83 295 94 971 101 632
PASYWA
I. Kapitał własny -70 853 -56 402 -46 031
1. Kapitał zakładowy 11 837 11 837 11 837
2. Kapitał zapasowy 30 569 30 569 30 569
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -98 808 -81 462 -81 462
6. Zysk (strata) netto -14 451 -17 346 -6 975
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 154 148 151 373 147 663
1. Rezerwy na zobowiązania 12 769 8 487 7 287
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 093 7 194 6 719
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 341 343 448
a) długoterminowa 160 160 130
b) krótkoterminowa 181 183 318
1.3. Pozostałe rezerwy 5 335 950 120
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 5 335 950 120
2. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 0 0 0
2.4. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
3. Zobowiązania krótkoterminowe 139 675 140 769 137 845
3.1. Wobec jednostek powiązanych 2 2 2
3.2. Wobec pozostałych jednostek 137 373 138 466 135 541
3.3. Fundusze specjalne 2 300 2 301 2 302
4. Rozliczenia międzyokresowe 1 704 2 117 2 531
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 704 2 117 2 531
a) długoterminowe 877 1 290 1 704
b) krótkoterminowe 827 827 827
P a s y w a r a z e m 83 295 94 971 101 632
Wartość księgowa -70 853 -56 402 -46 031
Liczba akcji (w szt.) 5 918 750 5 918 750 5 918 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) -11,97 -9,53 -7,78
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 5 918 750 5 918 750 5 918 750
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) -11,97 -9,53 -7,78
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE
Noty w tys.
półrocze / 2019 2018 półrocze / 2018
1. Należności warunkowe 0 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych z tytułu 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 270 316 270 316 270 316
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 270 316 270 316 270 316
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
- ustanowione hipoteki 135 158 135 158 135 158
3. Inne (z tytułu) 135 158 135 158 135 158
- zastaw rejestrowy 135 158 135 158 135 158
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 270 316 270 316 270 316

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Noty w tys.
półrocze / 2019 półrocze / 2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 286 26 707
- od jednostek powiązanych 0 1
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 11 186 26 702
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 100 5
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 10 558 21 867
- jednostkom powiązanym 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 10 459 21 866
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 99 1
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 728 4 840
IV. Koszty sprzedaży 1 023 2 363
V. Koszty ogólnego zarządu 5 495 3 705
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -5 790 -1 228
VII. Pozostałe przychody operacyjne 474 484
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Dotacje 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
4. Inne przychody operacyjne 474 484
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 6 307 2 411
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
3. Inne koszty operacyjne 6 307 2 411
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -11 623 -3 155
X. Przychody finansowe 7 1
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
- od pozostałych jednostek, w tym: 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0
2. Odsetki, w tym: 6 1
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
5. Inne 1 0
XI. Koszty finansowe 3 237 3 402
1. Odsetki w tym: 3 091 3 099
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0
4. Inne 146 303
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
XIII. Zysk (strata) brutto -14 853 -6 556
XIV. Podatek dochodowy -402 419
a) część bieżąca 0 0
b) część odroczona -402 419
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XVI. Zysk (strata) netto -14 451 -6 975
Zysk (strata) netto (zannualizowany) -14 451 -6 975
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 918 750 5 918 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -2,44 -1,18
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 918 750 5 918 750
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -2,44 -1,18
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 2019 2018 półrocze / 2018
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) -56 402 -39 055 -39 055
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych -56 402 -39 055 -39 055
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 11 837 11 837 11 837
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 11 837 11 837 11 837
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 30 569 30 569 30 569
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 30 569 30 569 30 569
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -81 462 -59 171 -59 171
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -81 462 -59 171 -59 171
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -81 462 -59 171 -59 171
a) zwiększenia (z tytułu) -17 346 -22 290 -22 290
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -17 346 -22 290 -22 290
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -98 808 -81 462 -81 462
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -98 808 -81 462 -81 462
6. Wynik netto -14 451 -17 346 -6 975
a) zysk netto 0 0 0
b) strata netto -14 451 -17 346 -6 975
c) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) -70 853 -56 402 -46 031
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -70 853 -56 402 -46 031

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2019 półrocze / 2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -14 451 -6 975
II. Korekty razem 14 568 7 430
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0
2. Amortyzacja 3 228 3 335
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3 -12
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3 046 3 094
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0
6. Zmiana stanu rezerw 4 283 -428
7. Zmiana stanu zapasów 2 035 -1 089
8. Zmiana stanu należności 4 211 -5 342
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 466 8 393
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -772 -521
11. Inne korekty 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 117 455
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 0 0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0
II. Wydatki 0 0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 0 0
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
2. Kredyty i pożyczki 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0
II. Wydatki 530 530
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 436 406
8. Odsetki 94 124
9. Inne wydatki finansowe 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -530 -530
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -413 -75
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -413 -75
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 581 523
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 168 448
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych
Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA
Plik Opis
Informacja dodatkowa SCO-PAK SA za I półrocze 2019 roku.pdfInformacja dodatkowa SCO-PAK SA za I półrocze 2019 roku.pdf Informacja dodatkowa za I półrocze 2019
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki