REKLAMA

RYVU THERAPEUTICS S.A.: Zapowiedź prezentacji posterów podczas konferencji AACR-NCI-EORTC Molecular Targets and Cancer Therapeutics Symposium / Posters to be presented at the AACR-NCI-EORTC Molecular Targets and Cancer Therapeutics Symposium

2022-10-12 09:01
publikacja
2022-10-12 09:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2022
Data sporządzenia: 2022-10-12
Skrócona nazwa emitenta
RYVU THERAPEUTICS S.A.
Temat
Zapowiedź prezentacji posterów podczas konferencji AACR-NCI-EORTC Molecular Targets and Cancer Therapeutics Symposium / Posters to be presented at the AACR-NCI-EORTC Molecular Targets and Cancer Therapeutics Symposium
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", "Ryvu") informuje, że podczas nadchodzącej konferencji AACR-NCI-EORTC Molecular Targets and Cancer Therapeutics Symposium, która odbędzie się w dniach 26-28 października 2022 r. w Barcelonie, w Hiszpanii, przedstawi najnowsze dane dotyczące badań prowadzonych przez Spółkę.

W ramach prezentacji posterowych omówione zostaną:
• dane kliniczne dla programu RVU120 w nawrotowych/opornych na leczenie przerzutowych lub zaawansowanych guzach litych,
• dane przedkliniczne wskazujące na potencjał RVU120 do wzmacniania cytotoksyczności komórek NK zależnej od przeciwciał terapeutycznych,
• najnowsze wyniki z programu MTA-kooperacyjnych inhibitorów PRMT5.

Szczegóły prezentacji posterowych:
Tytuł abstraktu: “Phase I/II trial of RVU120, a CDK8/CDK19 inhibitor in patients with relapsed/refractory metastatic or advanced solid tumors”
• Numer abstraktu: 67
• Tytuł sesji posterowej: Molecular Targeted Agents 1
• Data prezentacji: środa, 26 października 2022

W ocenie Spółki prezentowane dane kliniczne wykazują korzystny profil bezpieczeństwa RVU120 u wszystkich 9 pacjentów włączonych do tej pory do badania przy dawkach na poziomie 75 mg, 100 mg i 125 mg. Po podaniu RVU120 u żadnego z pacjentów nie zaobserwowano toksyczności ograniczającej dawkę (ang. dose limiting toxicity, DLT), poważnych zdarzeń niepożądanych (ang. serious adverse event, SAE), lub działań niepożądanych (ang. adverse event, AE) stopnia 3 lub wyższego, związanych z leczeniem. Stabilizację choroby zaobserwowano u dwóch uprzednio intensywnie leczonych pacjentów. U pierwszego z pacjentów, chorego na nowotwór połączenia żołądkowo-przełykowego, stabilizację choroby obserwowano przez 18 tygodni; u drugiego pacjenta, z nowotworem gruczołowo-torbielowatym, stabilizacja choroby była obserwowana przez 33 tygodnie. Dwóch pacjentów czeka na pierwszą ocenę choroby, po rozpoczęciu terapii RVU120. Najczęstszą przyczyną przerwania leczenia była postępująca choroba (5 pacjentów). Jeden z pacjentów wycofał zgodę na dalsze uczestnictwo w badaniu, a 3 pacjentów jest w trakcie badania. Dostępne dane w ocenie Spółki uzasadniają kontynuację eskalacji dawki i dalszego gromadzenia danych klinicznych dla RVU120.

Tytuł abstraktu: “RVU120, a small molecule inhibitor of CDK8/19 kinases, enhances rituximab-driven NK cells-mediated cytotoxicity both in vitro and in vivo”
• Numer abstraktu: 158
• Tytuł sesji posterowej: Combination Therapies
• Data prezentacji: czwartek, 27 października 2022

Dane przedkliniczne wykazują, że RVU120 w połączeniu z przeciwciałem anty-CD20 (rytuksymab) powoduje zwiększenie poziomu cytotoksyczności komórek NK przeciwko liniom komórkowym chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL) in vitro oraz in vivo. Terapia skojarzona RVU120 z rytuksymabem była dobrze tolerowana i skutkowała całkowitymi regresjami guza in vivo. Badania te wskazują na potencjał RVU120 w synergistycznym wzmacnianiu cytotoksyczności komórek NK (ADCC), co w ocenie Spółki uzasadnia dalszy rozwój RVU120 w terapiach skojarzonych z wieloma przeciwciałami terapeutycznymi, w nowotworach krwi i guzach litych.

Tytuł abstraktu: “Discovery of novel MTA-cooperative PRMT5 inhibitors as targeted therapeutics for MTAP deleted cancers”
• Numer abstraktu: 45
• Tytuł sesji posterowej: Molecular Targeted Agents 1
• Data prezentacji: środa, 26 października 2022

Ryvu zidentyfikowało serię MTA-kooperacyjnych inhibitorów PRMT5 o dobrych właściwościach fizykochemicznych, które blokują aktywność metylotransferazy PRMT5 w stężeniach nanomolowych. Otrzymanie hitu wsparte badaniami strukturalnymi, a następnie optymalizacja pozwoliły na szybką ekspansję i uzyskanie kilku generacji związków o nowatorskim IP, potwierdzonym efekcie na biomarker w komórkach oraz selektywności w liniach komórkowych z delecją genu MTAP. Związki Ryvu selektywnie hamują wzrost komórek nowotworowych z delecją MTAP w przedłużonej hodowli 3D. Badanie skuteczności in vivo związku wiodącego wykazało zahamowanie wzrostu guza w modelu MTAP -/-, któremu towarzyszyło zahamowanie proksymalnego biomarkera (PD).

Spółka informuje, że wszystkie abstrakty są dostępne na stronie konferencji: https://event.eortc.org/ena2022

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management
Board of Ryvu Therapeutics S.A. with its registered office in Krakow,
Poland ("Company", "Ryvu") announces
that it will present the latest data on the Company's development at the
upcoming AACR-NCI-EORTC Molecular Targets and Cancer Therapeutics
Symposium, to be held October 26-28, 2022 in Barcelona, Spain.


Poster
presentations will concern:- clinical
data for RVU120 program in relapsed/refractory metastatic or advanced
solid tumors- preclinical
data indicating RVU120's potential to enhance therapeutic
rituximab-driven NKcells-mediated
cytotoxicity,- recent
results from the MTA cooperative PRMT5 inhibitors program.


Details of the
poster presentations are as follows:


Abstract Title:
“Phase I/II trial of RVU120, a CDK8/CDK19 inhibitor in patients
with relapsed/refractory metastatic or advanced solid tumors”


·        
Abstract
Number: 67


·        
Session
Title: Molecular Targeted Agents 1


·        
Session
date: Wednesday, October 26, 2022


Clinical data
demonstrate in the opinion of the Company a favorable safety profile at
doses of 75 mg, 100 mg, and 125 mg of RVU120 in all 9 patients enrolled
to date. None of the patients experienced dose-limiting toxicity (DLT),
drug-related serious adverse events (SAE), or drug-related AE of Grade 3
or higher. Disease stabilization was observed in two heavily pretreated
patients, one lasting 18 weeks in gastro-esophageal junction cancer, and
another, ongoing after 33 weeks in adenoid cystic carcinoma. Two
patients are awaiting their first assessment. The most common reason for
treatment discontinuation was progressive disease (5 patients). One
patient withdrew consent, and 3 patients are ongoing. Available data, in
the opinion of the Company, justifies continuation of dose escalation
and collection of additional clinical data.


Abstract Title:
“RVU120, a small molecule inhibitor of CDK8/19 kinases,
enhances rituximab-driven NK cells-mediated cytotoxicity both in vitro
and in vivo” ·  Abstract
Number: 158


·        
Session
Title: Combination Therapies


·        
Session
date: Thursday, October 27, 2022


Preclinical data
demonstrate that treatment with RVU120 in combination with an anti-CD20
antibody causes upregulation of LAMP1 (CD107a) surface level and
increases NK cell cytotoxicity against CD20-positive positive diffuse
large B-cell lymphoma (DLBCL) cell lines. The combined therapy of RVU120
with rituximab, as a model drug in-vivo was well tolerated and resulted
in complete tumor regressions. NK cells isolated from animals treated by
the combination confirmed the highest cytotoxic potential on cancer
cells ex vivo. This study shows the potential of RVU120 in enhancing
antibody-mediated antibody-dependent cellular cytotoxicity (ADCC) and
reinforces in the opinion of the Company the rationale for the further
development of RVU120 combination therapies in multiple settings in
hematology and solid tumors.


Abstract Title:
“Discovery of novel MTA-cooperative PRMT5 inhibitors as
targeted therapeutics for MTAP deleted cancers”


·        
Abstract
Number: 45


·        
Session
Title: Molecular Targeted Agents 1


·        
Session
date: Wednesday, October 26, 2022


Ryvu has
identified a series of MTA-cooperative PRMT5 inhibitors with drug-like
physicochemical properties that block methyltransferase activity with
nanomolar IC50 values. Structurally enabled hit generation and
optimization allowed for a rapid expansion and delivery of several
generations of compounds with novel IP, high target engagement in cells,
and selective potency in MTAP-deleted cell lines. Ryvu compounds
selectively inhibit the growth of MTAP-deleted cancer cells in prolonged
3D culture, and efficacy studies with the lead compound resulted in
tumor growth inhibition in MTAP -/- model, accompanied by significant
inhibition of target proximal PD biomarker.


Company informs
that all abstracts are available online and can be obtained from the
conference site at https://event.eortc.org/ena2022/.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-12 Paweł Przewięźlikowski Prezes Zarządu
2022-10-12 Krzysztof Brzózka Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz BMW X3 już za 1400 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Teraz BMW X3 już za 1400 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki