REKLAMA

RYVU THERAPEUTICS S.A.: Prezentacja nowych wyników badań klinicznych oraz przedklinicznych dla programu RVU120 podczas 34. konferencji AACR-NCI-EORTC Molecular Targets and Cancer Therapeutics Symposium/ Ryvu Therapeutics presents new clinical and preclinical data for RVU120 program at 34th AACR-NCI-EORTC Molecular Targets and Cancer Therapeutics Symposium

2022-10-26 10:00
publikacja
2022-10-26 10:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
RYVU THERAPEUTICS S.A.
Temat
Prezentacja nowych wyników badań klinicznych oraz przedklinicznych dla programu RVU120 podczas 34. konferencji AACR-NCI-EORTC Molecular Targets and Cancer Therapeutics Symposium/ Ryvu Therapeutics presents new clinical and preclinical data for RVU120 program at 34th AACR-NCI-EORTC Molecular Targets and Cancer Therapeutics Symposium
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", "Ryvu") informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23 z dnia 12 października 2022 r., o prezentacji aktualnych danych projektu RVU120 przedstawiające aktywność kliniczną oraz przedkliniczną wiodącego kandydata Spółki na lek w terapii nowotworowej, podczas 34. konferencji AACR-NCI-EORTC Molecular Targets and Cancer Therapeutics Symposium.

W ramach posterów opublikowane zostały:
• zaktualizowane dane kliniczne dla programu RVU120 w nawrotowych/opornych na leczenie przerzutowych lub zaawansowanych guzach litych,
• dane przedkliniczne wskazujące potencjał RVU120 do wzmacniania cytotoksyczności komórek NK zależnej od przeciwciał terapeutycznych,
• najnowsze wyniki dla programu MTA-kooperacyjnych inhibitorów PRMT5.

Najważniejsze wnioski w ocenie zarządu Spółki z przedstawionych posterów są następujące:
• Zaktualizowane dane z etapu eskalacji dawki badania fazy I/II RVU120 wskazują na stabilizację choroby u czterech pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi;
• Dobra tolerowalność RVU120 została potwierdzona we wszystkich badanych dawkach;
• Dane przedkliniczne wskazują na potencjał RVU120 w terapii skojarzonej z wieloma przeciwciałami terapeutycznymi;
• Dane przedkliniczne dla programu MTA-kooperacyjnych inhibitorów PRMT5 wskazują na skuteczność przeciwnowotworową związku oraz zaangażowanie celu w komórkach nowotworowych z delecją genu MTAP.

Szczegóły prezentacji posterowych:

Tytuł abstraktu: “Phase I/II trial of RVU120, a CDK8/CDK19 inhibitor in patients with relapsed/refractory metastatic or advanced solid tumors”

Prezentowane dane kliniczne wykazują korzystny profil bezpieczeństwa RVU120 u wszystkich 9 pacjentów włączonych do tej pory do badania przy dawkach na poziomie 75 mg, 100 mg i 125 mg. Po podaniu RVU120 u żadnego z pacjentów nie zaobserwowano toksyczności ograniczającej dawkę (ang. dose limiting toxicity, DLT), poważnych zdarzeń niepożądanych (ang. serious adverse event, SAE), lub działań niepożądanych (ang. adverse event, AE) stopnia trzeciego lub wyższego, związanych z leczeniem. Stabilizację choroby zaobserwowano u dwóch uprzednio intensywnie leczonych pacjentów; u jednego z nich, chorego na nowotwór połączenia żołądkowo-przełykowego, stabilizację choroby obserwowano przez 18 tygodni; u drugiego pacjenta, z nowotworem gruczołowo-torbielowatym, stabilizacja choroby była obserwowana przez 33 tygodnie. Dwóch pacjentów czeka na pierwszą ocenę choroby po rozpoczęciu terapii RVU120. Najczęstszą przyczyną przerwania leczenia była postępująca choroba (5 pacjentów). Jeden z pacjentów wycofał zgodę na dalsze uczestnictwo w badaniu, a 3 pacjentów jest w trakcie badania. W opinii Zarządu Spółki, dostępne dane uzasadniają kontynuację eskalacji dawki i dalszego gromadzenia danych klinicznych dla RVU120.

Tytuł abstraktu: “RVU120, a small molecule inhibitor of CDK8/19 kinases, enhances rituximab-driven NK cells-mediated cytotoxicity both in vitro and in vivo”

Dane przedkliniczne wykazują, że RVU120 w połączeniu z przeciwciałem anty-CD20 (rytuksymab) powoduje zwiększenie poziomu cytotoksyczności komórek NK przeciwko liniom komórkowym chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL) in vitro oraz in vivo. Terapia skojarzona RVU120 z rytuksymabem była dobrze tolerowana i skutkowała całkowitymi regresjami guza in vivo. Badania te, zdaniem zarządu Spółki, wskazują na potencjał RVU120 w synergistycznym wzmacnianiu cytotoksyczności komórek NK (ADCC), co uzasadnia dalszy rozwój RVU120 w terapiach skojarzonych z wieloma przeciwciałami terapeutycznymi, w nowotworach krwi i guzach litych.

Tytuł abstraktu: “Discovery of novel MTA-cooperative PRMT5 inhibitors as targeted therapeutics for MTAP deleted cancers”

Ryvu zidentyfikowało serię MTA-kooperacyjnych inhibitorów PRMT5 o dobrych właściwościach fizykochemicznych, które blokują aktywność metylotransferazy PRMT5 w stężeniach nanomolowych. Otrzymanie hitu wsparte badaniami strukturalnymi, a następnie optymalizacja pozwoliły na szybką ekspansję i uzyskanie kilku generacji związków o nowatorskim IP, potwierdzonym efekcie na biomarker w komórkach oraz selektywności w liniach komórkowych z delecją genu MTAP. Związki Ryvu selektywnie hamują wzrost komórek nowotworowych z delecją MTAP w przedłużonej hodowli 3D. Badanie skuteczności in vivo związku wiodącego wykazało zahamowanie wzrostu guza w modelu MTAP -/-, któremu towarzyszyło zahamowanie proksymalnego biomarkera (PD).

Spółka informuje, że abstrakty są dostępne do pobrania na stronie Ryvu: https://ryvu.com/investors-media/publications/

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management
Board of Ryvu Therapeutics S.A. with its registered office in Krakow,
Poland ("Company", "Ryvu") informs,
with reference to Current Report No. 23 dated October 12, 2022, about
having presented updated data for RVU120 program showing the clinical
and preclinical activity of the Company's lead oncology drug candidate
for cancer therapy, at the 34th AACR-NCI-EORTC Molecular Targets and
Cancer Therapeutics Symposium.


Poster
presentations included:


·        -
Updated
clinical data for RVU120 program in relapsed/refractory metastatic or
advanced solid tumors,


·        -
preclinical
data indicating RVU120's potential to enhance antibody-driven NK
cells-mediated cytotoxicity,


·        -
most
recent results from the MTA-cooperative PRMT5 inhibitors program.


The most
important conclusions, in the opinion of the Company's management board,
from the presented posters are as follows:


·        -
Updated
data from the dose escalation phase of the phase I/II RVU120 study
indicate disease stabilization in four patients with advanced solid
tumors;


·        -
RVU120's
good tolerability was confirmed at all doses tested;


·        -
Preclinical
data indicate the potential of RVU120 in combination therapy with
multiple therapeutic antibodies;


·        -
Preclinical
data for the MTA-co-operative PRMT5 inhibitor program indicate the
compound's anti-tumor efficacy and target engagement in cancer cells
with MTAP gene deletion.


Details of the
poster presentations are as follows:


Abstract Title:
“Phase I/II trial of RVU120, a CDK8/CDK19 inhibitor in patients
with relapsed/refractory metastatic or advanced solid tumors”


Clinical data
demonstrate a favorable safety profile of RVU120 at doses of 75 mg, 100
mg, and 125 mg in all 9 patients enrolled to date. None of the patients
experienced dose-limiting toxicity (DLT), drug-related serious adverse
events (SAE), or drug-related AE of Grade three or higher after being
dosed with RVU120. Disease stabilization was observed in two heavily
pretreated patients, one lasting 18 weeks in gastro-esophageal junction
cancer, and another, ongoing after 33 weeks in adenoid cystic carcinoma.
Two patients are awaiting their first assessment. The most common reason
for treatment discontinuation was progressive disease (5 patients). One
patient withdrew consent, and 3 patients are ongoing. In the Company’s
management board opinion, available data warrant continuation of dose
escalation and collection of additional clinical data.


Abstract Title:
“RVU120, a small molecule inhibitor of CDK8/19 kinases,
enhances rituximab-driven NK cells-mediated cytotoxicity both in vitro
and in vivo”


Preclinical data
demonstrate that treatment with RVU120 in combination with an anti-CD20
antibody (rituximab) increases NK cell cytotoxicity against
CD20-positive positive diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) cell lines
in vitro and in vivo. The combined therapy of RVU120 with rituximab was
well tolerated and resulted in complete tumor regressions in vivo. This
study, in the opinion of the Company’s management board, shows the
potential of RVU120 in enhancing antibody-mediated ADCC and reinforces
the rationale for the development of RVU120 combination therapies in
blood cancer and solid tumors.


Abstract Title:
“Discovery of novel MTA-cooperative PRMT5 inhibitors as
targeted therapeutics for MTAP deleted cancers”


Ryvu has
identified a series of MTA-cooperative PRMT5 inhibitors with drug-like
physicochemical properties that block methyltransferase activity with
nanomolar IC50 values. Structurally enabled hit generation and
optimization allowed for a rapid expansion and delivery of several
generations of compounds with novel IP, high target engagement in cells,
and selective potency in MTAP-deleted cell lines. Ryvu compounds
selectively inhibit the growth of MTAP-deleted cancer cells in prolonged
3D culture, and efficacy studies with the lead compound resulted in
tumor growth inhibition in MTAP -/- model, accompanied by significant
inhibition of target proximal PD biomarker.


The Company
informs that all posters are now available for download from Ryvu
corporate website: https://ryvu.com/investors-media/publications/


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-26 Paweł Przewięźlikowski Prezes Zarządu
2022-10-26 Krzysztof Brzózka Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont firmowych z premią – luty 2023 r.

Ranking kont firmowych z premią – luty 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki