REKLAMA

REMAK: Otrzymanie noty korygującej obciążenie za opóźnienie oraz noty obciążeniowej tytułem częściowego odstąpienia od umowy.

2021-05-31 17:32
publikacja
2021-05-31 17:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-31
Skrócona nazwa emitenta
REMAK
Temat
Otrzymanie noty korygującej obciążenie za opóźnienie oraz noty obciążeniowej tytułem częściowego odstąpienia od umowy.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Remak-Energomontaż S.A. („Emitent”, „Spółka”, „Wykonawca”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 24/2021 i nr 32/2021, informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał notę korygującą notę obciążeniową wystawioną uprzednio na kwotę 1.600.000,00 zł, przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (dalej „Zamawiający”), tytułem kary umownej za niedotrzymanie przez Spółkę umownego terminu wykonania prac, realizowanych w ramach Umowy pn.: „Dostosowanie IOS 7,8 w Elektrowni Dolna Odra do wymagań konkluzji BAT w zakresie obniżenia emisji SO2 dla PGE GIEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra”, (dalej: ”Umowa”). Emitent wskazywał w raportach nr 24/2021 i 32/2021, iż nie zgadza się z obciążeniem oraz otrzymaną informacją o odstąpieniu częściowym od Umowy. Zgodnie z otrzymanym od Zamawiającego dokumentem korekty noty oraz wyjaśnieniami złożonymi przez Zamawiającego w treści pisma do którego załączono korektę noty, Zamawiający skorygował notę obciążeniową o jej równowartość, tym samym odstępując w całości od żądania zapłaty kary umownej naliczonej tytułem opóźnienia.

Natomiast w ślad za pismem Zamawiającego, dotyczącym częściowego odstąpienia od Umowy, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 32/2021, Zamawiający również w dniu dzisiejszym doręczył Spółce notę obciążeniową na kwotę 1.600.000,00 zł, jako podstawę jej wystawienia wskazując karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Emitent nie zgadza się z nałożoną karą, zarówno co do zasady jak i co do wysokości (Spółka kwestionuje skuteczność oświadczenia o częściowym odstąpieniu, złożonego przez Zamawiającego), i po przeprowadzeniu analizy prawnej, podejmie stosowne działania, mające na celu potwierdzenie braku obowiązku zapłaty nałożonej kary umownej, stwierdzonej powyższa notą obciążeniową.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-31 Aleksander Umiński Prezes Zarządu
2021-05-31 Jacek Sadowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki