REKLAMA

RELPOL: wyniki finansowe

2023-05-22 08:03
publikacja
2023-05-22 08:03
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_skonsolidowane_GK_Relpol_za_I_kw_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
DANE ZE SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 53 338 40 555 11 347 8 727
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 405 3 086 1 575 664
III. Zysk (strata) brutto 7 141 3 118 1 519 671
IV. Zysk (strata) netto 5 702 2 380 1 213 512
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 884 -3 902 -1 465 -840
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 542 -2 255 -328 -485
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 538 2 816 1 604 606
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -888 -3 341 -189 -719
IX. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Dane na 31.03.2023 Dane na 31.12.2022 Dane na 31.03.2023 Dane na 31.12.2022
X. Aktywa razem 152 125 140 646 32 537 29 989
XI. Zobowiązania długoterminowe 13 763 7 747 2 944 1 652
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 36 239 36 418 7 751 7 765
XIII. Kapitał własny ogółem 102 123 96 481 21 842 20 572
XIV. Kapitał zakładowy 48 046 48 046 10 276 10 245
POZOSTAŁE
XV. Liczba akcji 9 609 193 9 609 193 9 609 193 9 609 193
XVI. Liczba akcji przyjęta do ustalenia rozwodnionego zysku 9 609 193 9 609 193 9 609 193 9 609 193
XVII. Zysk zanualizowany (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,48 0,70 0,11 0,15
XVIII. Zysk (strata) za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,59 0,25 0,13 0,05
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 10,63 10,15 2,27 2,18
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
DANE ZE SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 53 050 39 346 11 286 8 467
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 560 3 337 1 396 718
XXIII. Zysk (strata) brutto 6 216 3 249 1 322 699
XXIV. Zysk (strata) netto 4 850 2 496 1 032 537
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 282 -3 528 -1 549 -759
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 239 -2 255 -264 -485
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 538 2 816 1 604 606
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem -983 -2 967 -209 -638
XXIX. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Dane na 31.03.2023 Dane na 31.12.2022 Dane na 31.03.2023 Dane na 31.12.2022
XXX. Aktywa razem 151 365 140 649 32 374 29 990
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 13 650 7 716 2 919 1 645
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 37 339 37 407 7 986 7 976
XXXIII. Kapitał własny 100 376 95 526 21 469 20 368
XXXIV. Kapitał zakładowy 48 046 48 046 10 276 10 245
POZOSTAŁE
XXXV. Liczba akcji 9 609 193 9 609 193 9 609 193 9 609 193
XXXVI. Liczba akcji przyjęta do ustalenia rozwodnionego zysku 9 609 193 9 609 193 9 609 193 9 609 193
XXXVII. Zysk zanualizowany (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,70 0,46 0,15 0,10
XXXVIII. Zysk (strata) za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,51 0,46 0,11 0,10
XXXIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 10,45 9,94 2,22 2,12
XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie_skonsolidowane_GK_Relpol_za_I_kw_2023.pdfSprawozdanie_skonsolidowane_GK_Relpol_za_I_kw_2023.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-22 Krzysztof Pałgan Prezes Zarządu
2023-05-22 Monika Kuriata Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki