REKLAMA

RANK PROGRESS S.A.: wyniki finansowe

2022-11-24 08:17
publikacja
2022-11-24 08:17
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_RANK_PROGRESS_SSF_i_JSF_3Q022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_Rank_Progress_3Q_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 45 529 48 848 9 712 10 716
II. Zysk/strata na sprzedaży 11 239 7 531 2 397 1 652
III. Zysk/strata na działalności operacyjnej 43 551 8 506 9 290 1 866
IV. Zysk/strata brutto 29 517 13 428 6 296 2 946
V. Zysk/strata netto 23 675 9 757 5 050 2 140
VI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (4 071) (29 449) (868) (6 460)
VII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (5 204) 27 299 (1 110) 5 989
VIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej (19 534) (20 807) (4 167) (4 564)
IX. Przepływy pieniężne razem (28 809) (22 958) (6 145) (5 036)
X. 30.09.2022 31.12.2021 30.09.2022 31.12.2021
XI. Nieruchomości inwestycyjne 602 630 571 303 123 748 124 213
XII. Aktywa razem 854 234 828 021 175 415 180 028
XIII. Zobowiązania długoterminowe 283 923 265 992 58 303 57 832
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 107 322 122 715 22 038 26 681
XV. Kapitał własny 462 989 439 314 95 074 95 516
XVI. Kapitał zakładowy 3 718 3 718 763 808
XVII. Liczba akcji (w szt.) 37 183 550 37 183 550 37 183 550 37 183 550


Przeliczenia na euro dokonano na podstawie następujących zasad:

- pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej wg średniego kursu NBP
obowiązującego na dzień bilansowy tj. na dzień 30 września 2022 r. kurs 1
EUR = 4,8698 PLN, a na 31 grudnia 2021 r. kurs 1 EUR = 4,5994 PLN,-
pozycje sprawozdania z zysków lub strat i innych dochodów całkowitych oraz
sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wg średniego kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP na
koniec każdego miesiąca kalendarzowego danego okresu tj. za okres od 1
stycznia 2022 r. do 30 września 2022 r. kurs 1 EUR = 4,6880 PLN, a za
okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2021 r. kurs 1 EUR = 4,5585 PLN.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK RANK PROGRESS_SSF i JSF_3Q022.pdfGK RANK PROGRESS_SSF i JSF_3Q022.pdf Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej i jednostkowe Rank Progress SA za III kw 2022r
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Rank Progress 3Q_2022.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności GK Rank Progress 3Q_2022.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress za III kw 2022r

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-24 Jan Mroczka Prezes Zarządu Jan Mroczka
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking najtańszych kont firmowych

Ranking najtańszych kont firmowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki