REKLAMA

QUMAK S.A.: Otrzymanie informacji o dniu uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości

2019-07-30 11:34
publikacja
2019-07-30 11:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-30
Skrócona nazwa emitenta
QUMAK S.A.
Temat
Otrzymanie informacji o dniu uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Syndyk masy upadłości Qumak S.A. w upadłości – Piotr Duda informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych informacji, że uprawomocnienie się postanowienia o ogłoszeniu upadłości Qumak S.A. nastąpiło z dniem 21 lutego 2019 r.

Raportem bieżącym nr 15/2019 Syndyk informował o otrzymaniu postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości Qumak S.A. z klauzulą prawomocności nadaną w dniu 14 marca 2019 r. W klauzuli prawomocności przekazanej Syndykowi nie wskazano, z jakim dniem nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia. W związku z tym Syndyk wystąpił do Sądu o stwierdzenie, z jakim dniem nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia.

Treść prawomocnego postanowienia o ogłoszeniu upadłości:
Sąd Upadłościowy – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 5 lutego 2019 r., sygn. akt X GU 2268/18, postanowił:
1. ogłosić upadłość Qumak S.A. z siedzibą w Warszawie (02-305), przy ul. Aleje Jerozolimskie 136 (KRS 0000019455);
2. wezwać wierzycieli upadłej spółki do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej spółki, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
4. wyznaczyć sędziego-komisarza w osobie SSR Pawła Stosio, zastępcę sędziego-komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Piotra Dudy (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1159);
5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 19), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter głównego postępowania upadłościowego;
6. umorzyć postępowanie w przedmiocie wniosków dłużnika o zawieszenie postępowań egzekucyjnych prowadzonych przeciwko Qumak S.A. z siedzibą w Warszawie oraz o uchylenie zajęć rachunków bankowych;
7. określić, iż koszty postępowania ponosi dłużnik, pozostawiając ich szczegółowe rozliczenie referendarzowi sądowemu w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy.

Po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości nastąpi wycofanie akcji Qumak S.A. z obrotu na rynku regulowanym zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-30 Piotr Duda Syndyk masy upadłości Qumak S.A. w upadłości Piotr Duda
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki