REKLAMA

QUANTUM SOFTWARE SA: Uchwała Zarządu Quantum software SA w sprawie dokonania przydziału Akcji Serii E w ramach Programu Motywacyjnego

2021-12-07 12:15
publikacja
2021-12-07 12:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-07
Skrócona nazwa emitenta
QUANTUM SOFTWARE SA
Temat
Uchwała Zarządu Quantum software SA w sprawie dokonania przydziału Akcji Serii E w ramach Programu Motywacyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Quantum software SA z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o dokonaniu przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym Zarząd Spółki poinformował raportem bieżącym nr 9/2021 z dnia 22 listopada 2021 r. Akcje Serii E były oferowane w ramach subskrypcji prywatnej w związku z realizacją Programu Motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki uchwalonego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 16 grudnia 2019 roku z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Uprawnionym, którzy prawidłowo subskrybowali i opłacili objęte akcje, Zarząd Spółki przydzielił Akcje Serii E w łącznej liczbie 50.000, po cenie emisyjnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).


Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-07 Tomasz Hatala Prezes Zarządu
2021-12-07 Bogusław Ożóg Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki