REKLAMA

POLNA: wyniki finansowe

2017-11-17 06:34
publikacja
2017-11-17 06:34
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Sprawozdanie_finansowe_za_III_Kw_2017_r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3 / 2017
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania:
ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA
(pełna nazwa emitenta)
POLNA Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
37-700 Przemyśl
(kod pocztowy) (miejscowość)
Obozowa 23
(ulica) (numer)
16 678 66 01 16 - 678 37 10
(telefon) (fax)
[email protected] www.polna.com.pl
(e-mail) (www)
795-020-07-05 650009986
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 25 450 27 567 5 979 6 310
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 181 881 512 202
III. Zysk (strata) brutto 2 289 918 538 210
IV. Zysk (strata) netto 1 816 716 427 164
V. Całkowity dochód ogółem 1 817 679 427 155
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 012 4 060 473 929
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -241 -895 -57 -205
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 819 -3 350 -427 -767
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -48 -185 -11 -42
X. Aktywa, razem 38 611 39 645 8 960 8 961
XI. Aktywa trwałe 21 511 22 949 4 992 5 187
XII. Aktywa obrotowe 17 100 16 696 3 968 3 774
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 924 11 360 2 303 2 567
XIV. Zobowiązania długoterminowe 4 897 5 293 1 136 1 196
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 5 027 6 067 1 167 1 371
XVI. Kapitał własny 28 687 28 285 6 657 6 394
XVII. Kapitał zakładowy 5 379 5 379 1 248 1 216
XVIII. Liczba akcji zwykłych (w szt.) = średniej ważonej liczbie akcji zwykłych (w szt.) 1 415 641 1 415 641 1 415 641 1 415 641
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,28 0,51 0,30 0,12
XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,28 0,51 0,30 0,12
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 20,26 19,98 4,70 4,52
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 20,26 19,98 4,70 4,52
XXIII. Wypłacona dywidenda na jedną akcję za rok 2015 (w zł/EUR) kurs z dnia 30.12.2016 r. (1 EUR=4,4240) - 2,00 - 0,45
XXIV. Wypłacona dywidenda na jedną akcję za rok 2016 (w zł/EUR) kurs z dnia 29.09.2017 r. (1 EUR=4,3091) 1,00 - 0,23 -


Wybrane dane finansowe dla:- pozycji od I do IX oraz pozycji XIX i
XX zostały zaprezentowane za okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r.
oraz za okres porównawczy od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r. (pozycje te
zostały przeliczone na EUR według kursu za 2017 r. 1 EUR=4,2566, a za
2016 r. 1 EUR=4,3688)- pozycji od X od XVII oraz pozycji XXI i XXII
zostały zaprezentowane na dzień 30.09.2017 r. oraz dla okresu
porównawczego na dzień 31.12.2016 r. (pozycje te zostały przeliczone na
EUR na dzień 30.09.2017 r. według kursu 1 EUR=4,3091, a na dzień
31.12.2016 r. według kursu 1 EUR=4,4240)


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie_finansowe_za_III_Kw_2017 r.pdfSprawozdanie_finansowe_za_III_Kw_2017 r.pdf Raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-11-17 Andrzej Piszcz Prezes Zarządu
2017-11-17 Anna Król Prokurent - Główny Księgowy
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki